Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

RTL teletekstberichtgeving tav de onthulling van ''De Schreeuw''

RTL teletekstberichtgeving tav de onthulling van ''De Schreeuw''

In haar berichtgeving tav de onthulling van kunstwerk ter nagedachtenis van de heer T van Gogh, heeft de RTL teletekstredactie zich schuldig gemaakt aan incomplete en niet-objectieve nieuwsinformatie

Geachte Redactie en lezers van Indymedia-Belgie,

Bij dezen wil ik u gaarne mijn commentaar doen toekomen op de RTL teletekstberichtgeving mbt de onthulling van het kunstwerk ''De Schreeuw'', dat is vervaardigd door de kunstenaar Jeroen Henneman, ter nagedachtenis aan de dd 2-11-2004 gedode filmmaker en columist, de heer T van Gogh

Het is evident, dat de moord op hem in alle opzichten onacceptabel is, en als zodanig de ernstigste schending van het recht op leven
Ik acht het echter ten onrechte, dat zijn gedachtegoed en columns worden beschouwd als ultieme uitingen van het recht op vrijheid van meningsuiting, gezien het structureel racistische karakter ervan, in de negentiger jaren gericht tegen Joden en in het begin van deze eeuw tegen moslims en met name de Marokkaanse bevolkingsgroep

Ook was hij een fervent voorstander van het door minister Verdonk uitgevoerde vreemdelingenbeleid [zijn uitspraak: Rita, hou je rug recht'', is in dat opzicht berucht geworden]

Uiteraard heeft iedereen recht op zijn eigen standpunt in dezen, maar ik acht het een groot manco in de objectoeve berichtgeving, dat de RTL teletekstredactie, alsmede andere Nederlandse teletekstmedia als AT 5, niet eveneens deze omstreden kant van de heer T van Gogh hebben belicht

Geheel onderaan vermeld ik het betreffende teletekstbericht

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

A Bij dezen mijn commentaar op de RTL teletekstberichtgeving:

Aan de RTL teletekstredactie

Geachte Redactie,

Ik wil graag uw aandacht vragen voor het volgende:

In uw berichtgeving dd 18-3 nav de onthulling van het kunstwerk ter
nagedachtenis van de heer T van Gogh, fillmmaker en columnist, vermeldt u,
dat het kunstwerk, dat is gemaakt door de kunstenaar J Henneman en is
genaamd ''De Schreeuw'', de vrijheid van meningsuiting symboliseert

Na een korte beschrijving van de plaatsgevonden ceremonie vermeldt u in de
laatste colom, dat de heer van Gogh dd 2-11-2004 is gedood door de heer
Mohammed B
In uw slotzin vermeldt u de locatie van het kunstwerk

Met deze wijze van berichtgeving, zonder enige aanvullende
achtergrondinformatie uwerzijds, maakt u zich zowel schuldig aan incomplete
berichtgeving als aan gebrek aan journalistieke objectiviteit

Opmerking vooraf:

Alvorens een en ander toe te lichten, het volgende:

Het is evident, dat ik het doden van ieder mens, hetgeen hier aan de orde is
geweest, beschouw als volledig onacceptabel als zijnde de ernstigste
schending van het recht op leven, die vanuit dien hoofde streng gestraft
dient te worden
Of echter de aan Mohammed B opgelegde levenslange gevangenisstraf in
overeenstemming is met de volgens de Nederlandse rechtsprincipes geldende
jurisprudentie, wordt in een aantal journalistieke en rechtskringen als
uiterst discutabel beschouwd, maar is hier verder niet aan de orde

Vrijheid van meningsuiting:

U vermeldt in uw berichtgeving terecht, dat het kunstwerk de vrijheid van
meningsuiting symboliseert.
Hetgeen echter in uw berichtgeving ontbreekt, is dat het als ''vrijheid van
meningsuiting'' gekarakteriseerde gedachtegoed van de heer van Gogh zowel
tijdens zijn leven als na zijn dood, uiterst omstreden geweest is

Hoe tragisch zijn dood ook moge zijn vanuit humanitair oogpunt, het is van
belang, hiervan bij de verslaggeving wel degelijk melding te maken

Gedachtegoed heer van Gogh:

Zoals u ongetwijfeld zult weten wordt in artikel 6, Nederlandse Grondwet, de
vrijheid van meningsuiting weliswaar gegarandeerd, maar ''behoudens ieders
verantwoordelijkheid voor de wet''

Een en ander impliceert, dat er beperkingen kunnen worden gesteld aan de
vrijheid van meningsuiting, wanneer een en ander in de wet wordt aangegeven

Zoals u weet, heeft de heer van Gogh zich in colums en geschriften niet
alleen in zeer uitgesproken zin over diverse onderwerpen uitgelaten, maar
zich daarenboven in ernstige mate schuldig gemaakt aan het uiten van voor
diverse bevolkingsgroepen beledigende en zelfs racistische taal

Zo is hij in de negentiger jaren veroordeeld, tot 1000 gulden boete, na een
aanklacht wegens anti-semitisme, door TV presentratrice Sonja Barend en het
cidi [www.cidi.nl] vanwege o.a. de volgende door hem gedane uitspraken:

''Ruik je de geur van caramel?
Daar worden weer suikerzieke Joden verbrand''

en

''Copulerende davidssterren in de gaskamer''

Tevens had hij een animatifilmpje gemaakt, waarbij iemand, staande voor een
van de concentratiekampen, de opmerking [slotafsluiting programma Sonja
Barend]

''En morgen gezond weer op´´

Eveneens bent u op de hoogte van het feit, dat hij zich in de meest recente
jaren voor zijn dood systenatisch en op zeer generaliserende en
stigmatiserende wijze heeft uitgelaten over zowel de Islam als religie en
moslims in het agemeen, met name de Marokkaanse gemeenschap

Nog afgezien van het zeer kwetsende karakter tav de genoemde
bevolkingsgroepen is een en ander bij artikel 137, c in het Wetboek van
Strafrecht, strafbaar gesteld

Zie

http://www.ivir.nl/wetten/nl/art137cWetboekvanStrafrecht.html

Zoals u zult weten, heeft na de dood van de heer van Gogh een levendige
discussie plaatsgehad tussen voorstanders van een volledige vrijheid van
meningsuiting en mensen, die mijns inziens terecht, van mening zijn, dat
vrijheid van meningsuiting niet mag impliceren vrijheid van belediging

Nog los echter van mijn eigen standpunt ben ik van mening, dat u in uw
berichtgeving mbt de onthulling van het kunstwerk er in ieder geval, met
enige toelichting, melding van had dienen te maken, dat de heer van Gogh een
zeer omstreden publicist geweest is en dat de plaatsing van dit
herdenkingskunstwerk voor een grote groep Amsterdamse inwoners, met name van
Marokkaanse komaf, op zijn minst als discutabel wordt beschouwd

Als gerennommeerd teletekstnieuwsmedium behoort een en ander tot uw
journalistieke taak tot het brengen van objectieve berichtgeving

Ik spreek dan ook de hoop uit, dat u bij een eventueel volgende
berichtgeving tav de heer van Gogh, hetzij dit kunstwerk, de journalistieke
principes van hoor en wederhoor daadwerkelijk zult toepassen

Een en ander is uw journalistieke taak tav het teletekstlezende publiek

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam

B Het originele teletekstbericht:

RTL, 18-3

Kunstwerk Theo van Gogh onthuld

In Amsterdam hebben de zussen van Theo van Gogh, Jantien en Josien, het kunstwerk ter nagedachtenis van de vermoorde filmmaker onthuld
Het werk van kunstenaar Jeroen Henneman heet De Schreeuw en verbeeldt de vrijheid van meningsuiting
Tijdens de ceremonie waren chansons te horen, die van Gogh schreef
Cabaretier Hans van Teeuwen sloot de ceremonie af

Einde RTL berichtgeving
Theo van Gogh werd op 2 november 2004 vermoord door Mohammed B
De plaats waar het beeld staat, in het Oosterpark, is daar vlakbij

Einde RTL teletekstberichtgeving