Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

UM4P in Israël: Dag 6 Israël... en België dan?

UM4P in Israël: Dag 6 Israël... en België dan?

Tijd is iets dat me niet zo gezind is op deze uitwisseling, ik tracht ervaringen te delen terwijl ik hier ben, maar dat is niet altijd zo evident. Zo heb ik alweer een dag moeten overslaan vooraleer ik hier iets kon neerpoten.
Vandaag 6 augustus is de zesde dag van onze uitwisseling in Israël en als mensen normaal zouden verwachten dat we het conflict stilaan zouden begrijpen, werkt dit net omgekeerd. Twee dagen terug hebben we Jeruzalem bezocht en het bezoek aan de muur (ook gekend als de ‘apartheidsmuur’) heeft me een eind stil gemaakt.

Het staan voor de muur is een gevoel van onmacht en onbegrip. Een kolossaal gedrocht, gemaakt uit beton dat symboliseert tot wat de mens in staat is. Terwijl ik hier vroeger alle blaam bij Israël durfde te leggen, snap ik dat de zaken ingewikkelder zijn dan ze lijken. Laten we eerst duidelijk maken dat het nog steeds de personen zijn die deze muur bouwen, degenen zijn die de verantwoordelijkheid ervoor dragen. Doch is dit niet meer een conflict dat zomaar opgelost kan raken, zelfs niet als alle betrokken partijen van zin zijn om koste wat kost er een oplossing voor te vinden.

De trip naar Jeruzalem werd in de voormiddag geleid door een gids die ons wegwijs maakte in het hedendaagse Jeruzalem. Dit is eigenlijk een sterke uitbreiding van het historisch gekende Jeruzalem. De muur is hier ook aanwezig en de plek die wij bezochten scheidde niet Israëlisch gebeid en Palestijns gebied, maar Palestijns gebied enkel. Door Jeruzalem rijden met de bus en plaatsen bezoeken maakt je echt stil. De complexiteit van het conflict is dan heel duidelijk. Zoals eerder gezegd zal het zelfs met volledige overtuiging van beide partijen niet eenvoudig zijn om hier een oplossing te vinden.

Toen we ’s namiddags de oude stad gingen bezoeken werden we gegidst door de Christelijke plaatsen van Jeruzalem. Ook waar Jezus naar de hemel zou gestegen zijn hebben we bezocht. Een culturele gebeurtenis dat is zeker, maar het echte Christelijke gevoel kreeg ik toen een ‘simpele’ straatveger me er attent op kwam maken dat ik mijn rugzak vergeten was. Deze man toonde me meer Christelijkheid dan de vele mensen die bij het aanschuiven in de kerk me voorstaken om het graf te bezoeken. Dit schrijf ik denk ik omdat dit een ervaring is die me wel bijblijft, vanuit mijn hart wil ik deze man dan ook nog eens bedanken.

Wat me hier nog het meest verbaast is de interesse dat de deelnemers van Sadaka Reut vertonen als we het hebben over het conflict in België (Wallonië – Vlaanderen). Deze avond hadden we een discussie over hoe we het bezoek aan Jeruzalem vonden en die is volledig uitgelopen in de situatie in België. Het mag voor velen in België dan wel lijken dat er geen conflict is, maar na 6 dagen kwamen volgende woorden uit de mond van een Palestijnse: “Seriousely, you HAVE a conflict!”.

Wat ons besluit was van de discussie was zoveel als “Think local, act local”. Wie zouden wij ook zijn als we moord en brand roepen voor wat hier gebeurt terwijl we ons blind staren op het conflict in België? (noot: ik spreek uit eigen naam). Het minste dat we kunnen doen is erkennen dat we in ons eigen land een conflict hebben die we niet mogen vergeten. Ik bied geen oplossingen aan, voor geen enkel conflict of probleem, enkel de vraag om de situatie eens te bekijken in eigen land.

Morgen staat voor ons een bezoek aan Nazareth op het programma, wat ons dit zal brengen is voor mij nog onbekend. Verder zijn we nu overgegaan naar het organisatitionele deel van de uitwisseling. Elk is een project toegewezen van één van de organisaties die hier aanwezig zijn. Zo werk ik momenteel aan een uitwisseling tussen Vlaamse, Brusselse en Waalse jongeren voor het komende jaar. Op deze manier proberen we op een praktische manier door middel van goed opgebouwde workshops een zicht te krijgen op hoe we een project opzetten en dit draaiende houden.

Als afsluiter wou ik nog eens de heer Talens bedanken die me de interessante vraag bracht of de aanslagen op toeristische bussen naar Hebron van Joodse of Arabische kant kwamen. Na nog eens navragen hier kan ik stellen dat dit het ‘werk’ is van Joodse extremisten.

wat doen Joodse extremisten

Ach, Joodse extremisten vallen touristen in bussen aan. Wie heeft het ooit gehoord. Schieten zij de inzittenden dan dood of dwingen zij de bus simpel een afgrond in, blazen ze hem op... Wat zijn eigenlijk Joodse extremisten? Wat doen ze in hun extremisme? Stelen zij de oogst van Arabische velden, hakken zij Arabieren in stukken, snijden zij Arabische kindertjes de buik open tot ze sterven, blazen zij zichzelf op in Arabische centra, steken zij Arabische bossen in brand, zijn zij bezig de wereld veroveren? Als deze wezenloze roddel niet zo tragisch was dan kon men er om lachen. Voorts.....heeft de lieve jongen die dit alles schrijft overwogen dat Israel een Joods land is? Waar de Joden wonen? Dit wordt mij niet duidelijk.

Joods extremisme

Wat een 'heerlijk' commentaar van mevrouw de Lange (Wiesje). Het sarcasme spat er van af. Tja, als iemand (de) Joodse belangen en rechten als uitgangspunt neemt, dan verzeil je gemakkelijk in dit soort commentaar.

Of het om Joods land gaat? Dit is een aanname die gefundeerd wordt vanuit godsdienstig geloof. Legitiem, zeker weten, maar... In ook Israël/Palestina draaien vele zaken rondom politieke aangelegenheden. Altijd het geval geweest, eeuwen terug en ook nu. Elders is het niet anders. Politiek betreft de samenleving, en wel in z'n totaliteit. Alle gemeenschappen, van welke signatuur ook, maken deel uit van de samenleving en zoals het woord zegt: het gaat om samen leven. Dit legt verplichtingen op aan allen die deel uitmaken ván die samenleving. Enkel opkomen voor eigen belang(en) is kortzichtig en benepen. Rekening houden met (de) belangen van anderen, vraagt om een empathische instelling: hoe denken anderen over gemeenschapszaken en als er verschillende opvattingen bestaan, hoe kunnen de zaken dan het best op elkaar afgestemd worden. Daarbij ideeën hanteren die hun oorsprong vinden in godsdienstig geloof, zal eerder tot wrijving en erger voeren, dan dat het bijdraagt tot een redelijke vorm van sámen léven. Is mijn bescheiden mening.

Het zou niet moeilijk zijn een waslijst van onfrisse zaken te produceren, waarmee duidelijk zou worden hoe de joodse kolonisten in en bij Hebron het hun, nee het de niet-joodse (Palestijnse) 'buren' lastig maken. Als mevrouw de Lange zich daarin niet kan vinden, schort het haar aan empathie en zoals hierboven uitgelegd, is dát nu juist het middel om problemen te lijf te gaan en zaken tot een oplossing te brengen. Kortom: ik kan helemáál niets met haar ongenuanceerde pathetische apologie. Waarvan akte.

mens worden

Het simpele feit dat Dries er getuige was van een Christelijk gebaar van een eenvoudige man (of die nu Jood, Palestijn of iets anders was), is een bewijs dat Israël geen zuiver Joods land is.
Wil ik hiermee zeggen dat Israël een Christelijk land is? Helemaal niet. Wat Dries benoemt als een Christelijk gebaar, zouden we een gebaar van 'goedmenselijkheid' kunnen noemen.

Ik wil dit illustreren aan de hand van een bezinning die ik meemaakte in de kerstperiode van vorig jaar. Het is goed om af en toe te bezinnen en het valt me op hoe eenvoudige woorden mij op zo'n moment diep kunnen raken en mijn kijk op het leven en de dingen grondig kunnen veranderen.

De bezinning ging over de betekenis van het 'mens zijn'. Vanaf wanneer ben je mens? Vanaf je geboorte? Vanaf je verwekking? Wat is er nodig om mens te zijn? Aan de hand van een ludiek animatiefilmpje zonder tekst, werd duidelijk dat het antwoord op die vraag niet heel precies te geven is en dat de vraag misschien anders gesteld moet worden. Een mens moet immers bij zijn geboorte nog vanalles leren, met vallen en opstaan. Het antwoord werd als volgt geformuleerd: 'het mens-zijn is nooit voltooid. We kunnen beter spreken van een mens-wording dan van een mens-zijn'.

De idee van de mens-wording herinnert ons er steeds opnieuw aan dat we wezens zijn die voortdurend bijleren. Of we onze kennis van een alwetende God krijgen of van de mensen en de dingen rondom ons, het verandert niets aan de gedachte dat onze mens-wording voortdurend verder gaat.

Van bij hun aankomst op aarde, ervaarden de eerste mensen al heel snel hun kwetsbaarheid (ik geloof dat dit verhaal ook in de Joodse godsdienst en in de meeste andere godsdiensten voorkomt). Juist daarom stellen vele mensen hun vertrouwen op (een) God.

Op die manier heb ik ook moeite met begrippen als 'Vlaming', 'Waal', 'Moslim', 'Jood' en 'Christen'. Christen in de betekenis die Dries gebruikt, refereert naar 'mens-worden'. Maar heel vaak bekijken mensen hun identiteit als onaantastbaar en onveranderlijk. We moeten onze identiteit niet van ons afzetten. We moeten ons er wél van bewust zijn dat onze identiteit verenigbaar is met een veel ruimere identiteit van 'goed-menselijkheid'.

Een puur Vlaams land is een utopie. Waarom? Je kan wel onder elkaar afspreken wat het betekent om Vlaming te zijn, maar vroeg of laat zullen zij die zich Vlamingen noemen, dit toch weer verschillend gaan interpreteren.

Hoe verschillend we zijn, merken we pas als we kijken naar ons vermogen om met anderen te communiceren. De ene mens leert gemakkelijk andere talen, de andere niet. Maar die andere mens legt misschien heel gemakkelijk contact met materialen en wordt meubelmaker of muzikant, of kunstenaar of probeert contact te leggen met het spirituele, met (een) God. Het zijn voorbeelden van hoe wij voortdurend 'mens-worden'.

Een andere vraag die we ons kunnen stellen, is: 'Waar eindigt het mens-zijn?' Bij onze dood? Als anderen ons vergeten? Als we God, onszelf of onze medemensen verloochenen?

Als je ermee eens bent dat de menswording een groeiproces is dat niet bij de geboorte, maar al bij de verwekking begint, dan volgt daaruit deze definitie voor abortus: 'het beëindigen van een menswording'.

Wat doet iemand die een ander mens vermoordt? Wat doet iemand die de waardigheid van een ander schendt? Wat doet iemand die de levenskansen van iemand anders beknot? Wat doet iemand die het werk van een medemens vernielt? Wat doet iemand die een medemens vervloekt, bespot, haat, gevangen neemt, martelt ... ontmenselijkt? Op de een of de andere manier is dit 'het beëindigen van een menswording'. Inderdaad, het maakt deel uit van onze geschiedenis, van ons 'mens-zijn', maar niet van onze 'mens-wording'.

Wie zich hieraan schuldig maakt, schendt ook zijn eigen 'mens-wording'. Of dit nu een Jood is of een Moslim of een Christen of een atheïst.

Ik geloof persoonlijk in de mogelijkheid van herstel, van vergiffenis. Ook iemand die vermoord is (zoals Jezus) of de miljoenen mensen die vermoord worden in talloze oorlogen (Joden, Afrikanen, Christenen, Moslims, ...) kunnen verder 'mens-worden', wanneer zij in eerherstel worden herdacht. Maar ook de mensen die zich schuldig maakten, kunnen opnieuw 'mens-worden'. Daarover beslissen niet andere mensen. Volgens mij is dat een besluit tussen een individuele mens en God (of van een eerlijk herstelproces van die mens met zijn eigen mens-wording).

Zoals ik vanuit mijn overtuiging aangeef dat ik abortus afkeur, zo ben ik ook tegen de doodstraf of tegen massavernietigingswapens (die Israël bezit en die zich ook op het grondgebied van België bevinden) omdat dit middelen zijn die 'mens-wording' verhinderen of beëindigen.

Tenslotte wil ik er nog dit aan toevoegen: wie terrorisme wil bestrijden, wie oplossingen wil zoeken voor heersende conflicten, zal zich moeten inzetten voor meer 'mens-wording'.

Israel is een Joods land

Wiesje, deze jongen heeft van zijn gids te horen gekregen dat er ooit een land Palestina heeft bestaan met als hoofdstad Jaffa. Ik zou graag willen weten wat de jaartallen zijn van dit land en deze hoofdstad en wie toen de koning was van dit land...........

Palestina

Wat Mevrouw Inge zegt is interessant. Palestina met Jaffo als hoofdstad. Ik kan dat nergens vinden in historische bronnen en daarom een aantal vragen aan Dries (die niet verantwoordelijk is voor dit verhaal, een "gids" vertelde het hem. Waarom zou Dries haar/hem niet geloven?).
Dries, wanneer werd dat Palestijnse land (dat dus in het Heilige Land lag) gesticht en door wie
wie was er koning/president/premier van
wat voor taal sprak men er
wat was er de religie (s)
wanneer kwam het einde van dat land met die hoofdstad
wat is de reden dat dit allemaal geheim gebleven is terwijl Jaffo wellicht de oudste havenstad ter wereld is. Een goed bewaard geheim, nietwaar? En dan in het Heilige Land waar de wereld steeds naar blijft kijken...
Wat ik mij afvraag is waarom al deze leugens wanneer er toch ook een waarheid is. Is dit omdat de waarheid de rechten van de Jood op het Land Israels bewijzen?.

Heilig is ...

'Heilig Land' klinkt misschien goed, maar als je erover nadenkt is het toch belachelijk. Er zijn twee opties: ofwel heeft God de wereld geschapen en is heel de geschapen wereld 'Heilig', ofwel bestaat God niet en is bijgevolg niets heilig.

Nemen we aan dat God de wereld geschapen heeft en dat alles Heilig is. Wat geeft een volk dan het exclusieve recht om een land te bezitten? Waarom maken zij aanspraak op de éne God?

Laat ik er voor de volledigheid bijzeggen dat ik totalitaire moslimregimes eveneens afkeur. God ís níet te bewijzen. Maar men kan een persoon niet dwingen om in God te geloven, en men kan jammer genoeg een land niet dwingen om democratisch te worden.

Als God een volk het exclusieve recht geeft op een land, dan zou dit een oorlog rechtvaardigen om dit land in te nemen? Tja, als iedereen er zo over denkt, dan eindigen we in totale chaos.

Ik zeg niet dat ik de Joden of de Joodse godsdienst belachelijk vind, maar de argumentatie dat het 'Beloofde land' exclusief aan Joden toebehoort, slaat werkelijk nergens op.

Verder, moet een mens zijn bestaan bewijzen aan de hand van een staatshoofd of nationaliteit of enig document? Is het niet voldoende dat een mens vóór je staat? Of ervaar je pas zijn aanwezigheid als hij of zij zichzelf opblaast?

Opnieuw, in dat geval eindigen we in de totale chaos. Omdat beide partijen aan hun eigen gelijk vasthouden en niet in staat blijken een overeenkomst te sluiten om samen te leven.

Wat in België ook niet steeds van een leien dakje loopt, maar waar de Palestijns-Israëlische organisatie 'Sadaka Reut' wel toe in staat blijkt. Daarom wens ik deze jongeren alle goeds!

Ke'na'an...

Mevrouw de Lange kan niet genoeg krijgen van haar sarcasme. Geeft niet, als het maar doorzien wordt. Nu heeft ze het eerst over een waarheid, om dan over te springen naar de waarheid. Allemaal in samenhang met de rechten van de Jood op het land Israels. Daarbij gebruikt ze de aanduiding het Heilige Land. Geen joodse term. Vanuit die hoek wordt gesproken over het Beloofde Land. Geen onbeduidende verschillen allemaal. Ook het woord leugens vermeldt ze. Zij wekt de indruk dat dit laatste begrip enkel voorkomt in situaties die Joodse aanspraak op land in de Ke'na'anitische regio aanvechten. Althans wekt zij bij mij die indruk. Nu is het mijn beurt om vragen te stellen: waarop berust de c.q. een aanspraak van Israelietische c.q. Joodse kant op enig gebied in genoemde regio, mevrouw de Lange?

Ke'na'an, Israel, Palestina...

Jammer, he Egbert, dat Wiesje de Lange geen antwoord geeft op jouw vraag. Maar zo gaat dat meestal, met luitjes die wel reageren op vragen die een naar Israel ! toe positief karakter vertonen, zoals dit het geval was bij Inge Verschoor. Daar was Wiesje als de kippen bij. Jouw vraag, Egbert, wekt de indruk dat je kritisch staat tegenover het conflict Israël-Palestina -- wat ik mij levendig kan voorstellen -- en Wiesje geeft tot dusver (dus?) niet thuis. Ook ik had een antwoord op jouw vraag graag willen lezen, dus roep ik Wiesje op, daarmee alsnog voor de dag te komen.

"bestaansrecht"

Omdat "Wiesje" niet antwoordt, wil ik even voor haar bijspringen:

Ik vind de vraag van Egbert Talens eigenlijk in hetzelfde bedje ziek als de claim van sommige religieuze zionisten dat ze een bijbels recht hebben op het "beloofde land".

In beide gevallen gaat men ervan uit dat er zoiets bestaat als een "recht" of "aanspraak" op een land, alsof de meeste landen in de wereld zijn ontstaan als gevolg van een verdict van een rechtvaardige opperrechtbank...

Hoogstens kan je zeggen dat het logisch is dat de bevolkingsgroep die in een bepaalde regio de meerderheid heeft een democratisch recht zou moeten hebben om die regio te besturen, en dat je grenzen trekt op basis van wie zich met wie verbonden voelt en wie met wie onder één staat wil samenleven.

Maar dit is uiteraard geen exacte wiskunde, aangezien je overal een andere historische context hebt...

Dus bij deze: aangezien er 5 miljoen joden in Israel/Palestina wonen hebben ze nu, in 2008, een "recht" op dat land. Aangezien er daar ook 4 miljoen Palestijnen wonen hebben ook zij een "recht" op dat land. En aangezien beide bevolkingen, om het zachtjes uit te drukken, niet samen door één deur kunnen, lijkt het logisch om het gebied op de één of andere manier op te delen.

Ik voel van mijlenver de tegenwerping aankomen dat die joden daar minder lang leven dan de Palestijnen, of daar op een "illegale" manier zijn gekomen.

Mijns inziens is dat wat "aanspraak op het land" betreft irrelevante kwestie. Zelfs al zouden de grootouders van de huidige Israelische joden daar op een niet-koshere manier naartoe zijn verhuisd, dan nog is het zinloos om hun nakomelingen te straffen met een etnische zuivering of door de bezetting om te keren en hen onder een door hen niet gewenst Arabisch bestuur te plaatsen.

Uiteindelijk ga je in het verleden van elk land wel oorlogen en volksverhuizingen vinden die de huidige samenstelling van de bevolking verklaren.

De "aanspraak" die de Israelische joden kunnen maken op die regio is perfect verdedigbaar op basis van hun numerieke aanwezigheid. Je hebt geen god, bijbel, holocaust of geschiedenisboek nodig om een "bestaanrecht" van Israel (en van een Palestijnse staat) te verdedigen.

Volkerenrecht

Aan Polri:
Welk een onbevredigende, ja zelfs warrige uiteenzetting van uw kant. Daar kan niemand iets mee. Te veel 'als'-situaties, naast niet-kloppende getallen (cijfers) en aanvechtbare bevolkingsgegevens. Waarom niet (voorzover mogelijk) zuivere data gehanteerd, in plaats van uit-de-duim-gezogen voorstellingen van zaken? Onbekendheid met de materie?

Wat moet ik mij voorstellen bij de woorden: Wiesje even bijspringen?
Waarop slaat de observatie dat mijn vraag naar uw mening gelijk staat aan de claim van religieuze zionisten i.s.m. een bijbels recht op 'het beloofde land'? Ik heb mij in 't geheel (nog) niet uitgesproken over enige claim of wat dies meer zij. U wilde in mijn vraag kennelijk iets lezen, dat er echter niet in stond. Ik kom misschien wat scherp over, maar de situatie vraagt mijns inziens nu eenmaal om scherpe lijnen, zodat er niet nóg meer onzin en leugens bij gehaald worden, dan in het verleden (tot aan heden) het geval was (is), rond dit thema.

Toen de komst van joodse pioniers (olim) naar Palestina op gang kwam -- in het kader van het politiek-zionistische project Jóódse Staat, dus vanaf 1860 -- woonden er in de Palestijnse regio ca. 5% Joden, tegenover (dus) ca. 95% niet-joodse gemeenschappen. Door die (joodse) emigratie verschoven die percentages ten gunst van de Joden. Maar daarmee verloren die niet-joodse gemeenschappen in Palestina toch niet hun geboorterecht? Want op de een of andere manier gaat u, Polri, ervan uit dat de Jóden daar om hun bestaansrecht moeten vechten, terwijl het de niet-joodse gemeenschappen zijn, die hun aanspraak op hun geboortegrond aan het verliezen zijn. Kunt u niet eenvoudig uiteenzetten dat het internationaal recht de remedie is voor dit dilemma?

Aanspraak

Aan Egbert Talens,
U vraag aan Wiesje was "waarop berust de c.q. een aanspraak van Israelietische c.q. Joodse kant op enig gebied in genoemde regio, mevrouw de Lange?"

Mijn antwoord was: in het jaar 2008 berust die aanspraak gewoon op hun feitelijke aanwezigheid.

De rest van de "bestaansrecht-discussie" is filosofie: leuk om op café of op een chatbox over te discussiëren wie er nu "gelijk heeft", maar nutteloos als het erom gaat de siuatie die er is in 2008 op een fatsoenlijke manier op te lossen.

Het internationaal recht (of het Bijbels recht, of het "geboorterecht"...) gaan inroepen om een situatie van 1948, 1860, het jaar 0 of eender welke andere historische momentopname te gaan "herstellen" ten koste van de mensen die er nu leven is absurd.

Als u Israel had willen tegenhouden had u m.a.w voor 1948 in gang moeten schieten.

In 2008 kan u van de Israelische staat vragen om de kolonisatie van de Westoever te beëindigen, een Palestijnse soevereine staat te erkennen, de Palestijnse minderheid volledig gelijke rechten te geven, en de nakomelingen van de Palestijnse vluchtelingen van 1948 compensaties te geven.

Maar daar eindigt het bij. De 5 miljoen Israelische joden van 2008 dragen geen "erfzonde" mee van hun voorouders die hun aanwezigheid tot in de eeuwigheid onwettig maakt, net als de Palestijnse nakomelingen geen eeuwig "geboorterecht" hebben op dorpen waar die voorouders ooit hebben geleefd.

Als u de situatie van 1948 terug wil rest u maar één optie: een nieuwe oorlog starten tegen Israel en winnen.

Met andere woorden: dan moet u doen wat u in 1948 zo verfoeilijk vond van de zionisten. Dat kan, maar dan moet u niet hypocriet beginnen preken over vrede of internationaal recht...

De macht van het getal /1967

Citaat: 'Hoogstens kan je zeggen dat het logisch is dat de bevolkingsgroep die in een bepaalde regio de meerderheid heeft een democratisch recht zou moeten hebben om die regio te besturen.' Einde citaat.

Hier kan ík niets mee. En naar ik mag hopen, geen enkel weldenkend en rechtgeaard persoon.

Als er zou staan 'het recht om deel uit te maken van het bestuur', dat is al heel iets anders. Maar dan nog zou dit aan serieuze voorwaarden moeten verbonden zijn. Als u consequent bent in wat u zegt, mijnheer of mevrouw Polri, weet u wat dit zou betekenen voor de Vlaamse gemeenten met een franstalige meerderheid in de Brusselse rand? Dit zou zoveel betekenen als: 'Vlamingen buiten, in Vlaanderen' nota bene!

Met zulke ondoordachte opvattingen begrijp ik misschien waar die oorlogsdreiging vandaan komt. Men zegt maar wat om zijn eigen handelswijzen te rechtvaardigen, ook als die niet te rechtvaardigen zijn.

Om een bekende Belgische politicus te parafraseren: 'Het internationaal recht is geen vodje papier!!'

Maar de koning van Israel zal deze keer weinig hulp bieden, die is twintig eeuwen geleden komen te overlijden. Dit is geen verwijt aan de Joden die nu leven.

Maar vele Joden die nu leven waren er ook al in 1967. Toen zijn volgens internationaal recht de grenzen van Palestina vastgelegd. Dit was een belangrijk signaal, dat van dan af veroveringen niet definitief konden zijn. Alleen heeft men zelden zover durven gaan om strafmaatregelen op te leggen aan hen die systematisch de wet van 1967 overtraden. De adder onder het gras is het feit dat deze bouwmisdrijven niet verjaren.

Laat recht geschieden -in casa res. 242 van de VN- en herstel de grenzen van vóór 1967!!

grenzen

Jo,

U zegt:
"Laat recht geschieden -in casa res. 242 van de VN- en herstel de grenzen van vóór 1967!!"

Daar ben ik het helemaal mee eens.

Egbert Talens wil echter zogezegd via het internationaal recht het hele bestaanrecht van de Israelische staat in twijfel trekken op basis van de demografische situatie van 1870 (!) en dààr ben ik het uiteraard niet mee eens ;)

Logica

Logica...

Dit bericht wordt meer in algemene zin geschreven, maar waar nodig worden namen genoemd.

De Engelse uitdrukking 'might makes right' lijkt uitstekend van toepassing te zijn op de benadering van Polri. Dan heb je geen gezeur of geouwehoer over allerlei regeltjes nodig, die slimme lieden destijds bijelkaar flansten, waarmee overigens ook de nodige listigheidjes goede diensten verrichtten. Echter, om niet uitgemaakt te kunnen worden voor iemand die het niet al te nauw neemt met (de) belangen en (de) rechten c.q. 'rechten' -- dit slaat op zogenáámde rechten, die in de praktijk echter geen hout mogen snijden -- van anderen, en ook een garantie m.b.t. de éigen rechten niet uit het oog te verliezen, worden die regeltjes netjes verpakt in mooie volzinnen, dure clausules en schitterende teksten. Waarbij het ál dan niét hanteren van een bepalend lidwoord goede diensten kan bewijzen. Zodat alles een logische uitkomst te zien geeft, waarmee vriend en vijand kunnen leven. Mocht iemand het interesseren, dan verwijs ik naar de tweede clausule (van drie) in de Balfour Declaratie, waar gesproken wordt over de ... rechten van ... bestaande niet-joodse gemeenschappen in Palestina. In onderlinge samenhang vertonen die drie clausules een stukje 'logica' waar je U tegen zegt, máár...

Aan dit alles lijkt Polri geen boodschap te hebben. Die kijkt gewoon, oftewel logisch, naar de situatie van vandaag de dag, om maar geen gezeur te moeten aanhoren over hóe die situatie eigenlijk tot stand is gekomen. In het door Jo nog eens aangehaalde citaat van Polri geeft P. een staaltje redeneerkunst weg, die ook de opstellers van de Balfour Declaratie in grote mate aantoonden te bezitten, ergo: P. verkeert in 'goed' gezelschap. Volksverlakkers noem ik hen, maar wie ben ik...

'Might makes right' dus, en daarnaast wijst Jo op de macht van het getal. Zaken die Polri op het lijf geschreven lijken...
Wat VR-resolutie 242 van november 1967 betreft, deze kan niet los worden gezien van een andere VN-resolutie, namelijk die van de Algemene Vergadering van de VN, met een twee-derde meerderheid aangenomen op 29 november 1947. Juist, de aanbeveling Palestina te verdelen in een Joodse Staat (56,47%) en een Arabische Staat (42,88%) en samen met relevante VN-resoluties is dit de aangewezen weg, in de regio Palestina uit de bijna onontwarbare verwikkelingen te komen, als gevolg van het feit dat sommige Joden denken méér aanspraak op die regio te kunnen maken, dan de niet-joodse gemeenschappen daar.

Het Heilige Land

Beste Egbert, Het Heilige Land (Erets Hakodesh) is een door en door Joodse term en komt veel malen in de Tanach (Bijbel) voor. Het Heilige Land. Niet enkel werd het door de Schepper aan Israel opgedragen om er te wonen, door de Schepper die het "Mijn Land", dus het Land van G'd noemt, maar ook, Egbert, op grondslag van dit "bezit" voor immer, bekend aan heel de wereld via de Bijbel die in alle talen der wereld is vertaald, op grondslag daarvan sprak Balfour van Engeland de Balfour Declaratie uit waarin het Land Israels, door Engeland veroverd op Turkije in de Eerste Wereldoorlog werd herbeloofd, dit maal door mensen, de wereldmacht van die dagen, Engeland, herbeloofd aan Israel het volk. Toen in 1948 de Britten zich terugtrokken uit het Land Israels riep Ben Gurion aldaar de Staat Israel uit steunend op Balfour en Bijbel maar de Arabieren die net een x aantal landen hadden gekregen (herhaal: gekregen) van de overwinnaars in die wereldoorlog, de Arabieren wilden geen Joden. Gewoon zuiver antisemitisme, Jodenhaat. Zij wilden dat enkel hun religie zou "regeren" in het MO en in wezen de gehele wereld. De Joden de zee in. De Joden de zee in. De Joden liggen nog niet in de zee echter (en de Arabische oorlog om dat voor elkaar te krijgen duurt voort) en hoe dat mogelijk is...ik kan enkel devoot zeggen:"dat is een G'dswonder".

bestaansrecht

Aan Egbert Talens,

Hoe de situatie van vandaag tot stand is gekomen vind ik net heel boeiend én relevant om de standpunten van de betrokken partijen te kunnen begrijpen.

Uw vraag ging echter heel specifiek over het bestaansrecht van de Israelische staat.

Daarop was mijn antwoord dat zelfs al uw vindt dat de voorouders van de huidige Joodse Israeliërs onfatsoenlijke of zelfs illegale zaken hebben gedaan, dit al lang "geregulariseerd" is, de facto én volgens het internationaal recht.

De kleinkinderen van die mensen dragen niet tot in de eeuwigheid een erfzonde mee die hen tot ongewenste/minderwaardige inwoners van die streek zou maken. (net als de nakomelingen van illegalen die in België werden geregulariseerd niet tot in de eeuwigheid minderwaardige burgers blijven omdat de "autochtonen" een geboorterecht zouden hebben of zo...)

Voor alle duidelijkheid: ik heb het enkel over Israel binnen de internationaal erkende grenzen van voor 1967, en niet over de bezetting en kolonisering van de westelijke Jordaanoever, die ik ook afkeur.

Geloof en politiek scheiden

Aan Wiesje de Lange.

De term Heilig [(Ha)-kodesh] kan ik in de Tora niet vinden. Noemt u mij de plaats, en ik zal het nakijken. Dat wat in Tenach staat, moge door u en anderen dan als afkomstig van G'd beschouwd worden, zonder een tastbaar bewijs van (het bestáán van) de laatste blijft het bij wishful thinking en is alles wat op grond daarvan 'bestaat' een zaak van geloof; niet van politiek.
De Balfour Declaratie heeft met bijbelse zaken niets van doen. Die declaratie ontstond op geheel andere gronden, die er hier en nu even niet toe doen. Deze declaratie (verklaring) spreekt van een Nationaal Tehuis voor het Joodse volk. De Britten trokken zich niet terug uit het Land Israels, maar uit het Mandaatgebied Palestina, dat de Volkerenbond destijds aan het Verenigd Koninkrijk verstrekte en op basis waarvan de Verenigde Naties in 1947 een resolutie in stemming brachten, ter verdeling van dit Britse Mandaatgebied in een Joodse Staat en een Arabische Staat. Het verzet van Arabische zijde tegen het politiek-zionistische project 'Jóódse Staat' hield verband met de wijze waarop de politieke zionisten (Chaim Weizmann c.s.) de legitieme en legále aanspraken van Palestijnse kant -- nóg duidelijker: van de kant van de niet-joodse gemeenschappen in Palestina -- onderuit haalden, door de politieke rechten van deze gemeenschappen te negeren c.q. te ontkennen.
U laat zich meeslepen door uw godsdienstige overtuiging(en) en dit maakt dat beslissingen c.q. besluiten van politieke aard door u verkeerd worden ingekleurd.

Geloofwaardigheid...

Geloofwaardigheid...

Aan Polri.

Uw van-de-hak-op-de-tak springen, maakt het discussiëren er niet eenvoudiger op. Waar gaat het om, ofwel wat is de hoofdzaak in deze discussie? Ik verwijs nog even naar de laatste twee zinnen van mijn bericht Volkerenrecht van 10 augustus, 22:30u. Daarin geef ik aan dat u, Polri, ervan uitgaat dat de Jóden daar in Palestina om hun bestaansrecht moeten vechten, terwijl (volgens mij) het de niet-joodse gemeenschappen zijn, die hun aanspraak op hun geboortegrond aan het verliezen zijn.
Op die door mij aangedragen situatie gaat u in 't geheel niet in, en u blijft maar hameren op het feit 'dat het recht van Joden op hun Israelische staat al lang geregulariseerd is, de facto én volgens het internationaal recht.' Dat u daar zelf niet al te veel vertrouwen in heeft, zou kunnen blijken uit uw logica dat een groep die de meerderheid heeft, een democratisch recht heeft om te besturen, m.a.w. op grond van numerieke aanwezigheid. Maar daarin schuilt nu juist het absurde van deze materie, want in 1917, 1922 en 1947 vormden de Joden géén numerieke meerderheid in Palestina, en niettemin werd aan hen de mogelijkheid geboden zaken in Palestina zodanig naar hun hand te zetten, dat door (de) niet-joodse gemeenschappen daar geen politieke rechten geclaimed mochten worden. Over die discrepantie valt in uw berichten niets waar te nemen. Daarmee verliest uw betoog aan geloofwaardigheid, nmbm.

hakken, takken en gehakketak...

Aan Egbert Talens,

Ik spring niet van de hak op de tak, ik beantwoord gewoon de vraag die u stelde.

Maar als u wil, kan ik mijn uitgangspunt nog eens herhalen:

In 2008 bestaat er binnen de grenzen van 1967 een internationaal erkende democratische staat met een in meerderheid Joodse bevolking die daar ofwel is geboren, ofwel perfect legaal naartoe is geëmigreerd.

Meer "bestaansrecht" kan een staat mijns inziens niet hebben.

Ik zie niet waarom de demografische situatie van 1948, 1912, 1870, het jaar 0 of eender welke andere datum relevanter zou zijn dan die van vandaag.

Er bestaat immers niet zoiets als een demografisch "nulpunt" dat perfect rechtvaardig is en eeuwig bevroren moet blijven.

Ook de samenstelling van 1870 was het gevolg van oorlogen en volksverhuizingen in de periode daarvoor.

Had ik in 1870 geleefd, dan had ik waarschijnlijk een Palestijnse staat op het hele grondgebied gesteund, op basis van de toenmalige demografische situatie. In 1948 had ik waarschijnlijk een kleine Joodse Staat en een grotere Palestijnse staat gesteund.

In die zin is er geen enkele tegenspraak in mijn argumentatie.

Maar we leven in 2008 en niet in 1870 en je kunt de huidige bevolking niet verwijten dat ze "verkeerd" leven op basis van de demografie van 140 jaar geleden.

Of moeten we Brussel dan maar terug vervlaamsen, Amerika aan de Indianen geven en Turkije aan de Grieken ???

ps: en opnieuw: ik heb het enkel over de situatie BINNEN de grenzen van 1967.

Even verduidelijken (ik kan

Even verduidelijken (ik kan dit nu pas doen omdat ik gisteren op et vliegtuig zat en de 2 dagen ervoor ziek in mijn bend).

'Palestina' zouden we eigenlijk kunnen vergelijken met Vlaanderen. Palestina is een streek dat nooit onafhankelijkheid gekend heeft (let nu op: ik ben allerminst vlaams nationalist). van 1920 tot 1948 stond Palestina onder Brits mandaat. 1948 eindigde dit mandaat met de onafhankelijkheidsverklaring van de staat Israël.

Dat Jaffa de hoofdstad van Palestina was is eigenlijk niet meer dan beeldspraak, jaffa was één van de sterkst groeiende en grootste steden van Palestina.

Ik gebruik de term Palestina omdat de Palestijnen een volk zijn, wat onontkenbaar is. Als ik met Palestijnen gesproken heb dan neem ik aan dat ze bestaan. Verder hebben ze zelfs een regering, wiens land wel in 3 grote stukken verdeeld is, maar toch een regering.

En naar Inge: wie zijn Joodse extremisten? Hetzelfde als Moslimextremisten neem ik aan... Als we een Moslim die zichzelf opblaast voor zijn geloof een extremist/terrorist gaan noemen kunnen we hetzelfde doen voor Joden die toeristen aanvallen nietwaar?

Israël is een land waar Joden, Christenen en Arabieren wonen. (Christenen zijn vooral Palestijns Christenen, long story). In de staat 'Israël' zoals we die nu kennen hebben er altijd Joden in 'vrede' (vrij relatief) samen geleefd met een meerderheid aan Moslims en een minderheid aan Christenen.

Heeft Wiesje al in acht genomen hoe de staat van Israël opgebouwd is en met welk bloedvergieten die gebeurd is? Ik veroordeel het totaal van de kaart vegen van Palestijnse dorpen evenzeer als de terroristische aanslagen van Palestijnse kant.

Als er in de koran geschreven zou staan dat België het beloofde land is, dan zou ik u reactie wel eens willen zien. Ik ben zelf gelovig, maar ik weiger (zeker na deze reis) om me te binden aan eender welke religie. In mijn reis heb ik gezien wat voor verschrikkelijke taferelen de interpretatie van prachtige Godsdiensten kan aanrichten. Ik heb het hier dan zowel over de Islam, het Jodendom, Christendom, ...

Als Israël het beloofde land is, dan zou ik willen weten wat God met de Palestijnen (Christenen & Moslims) wilt doen? Ziet hij die dan minder graag?

@ Egbert Talens De

@ Egbert Talens

De christelijke gemeenschap is niet bepaald erg bedreigd door de Joodse staat.
De underdogs zijn er vooral de Moslims, maar dit is niet enkel het feit in 'het beloofde land' alleen, nietwaar?

In het kort samengevat hoe ik het zie:
Israël is een militaire staat, waar soms zelfs de rechtbank bevoegdheid mist tov. het leger. Israël is een staat die met veel bloedvergieten tot stand gekomen is in de 'naam van God'. Doch was het alternatief (Palestina onder Brits / Ottomaans / bezetting) niet echt mooier. Door de vershrikkelijke radicale houdingen van de godsdiensten daar is het leven er ofwel een hel ofwel een illusie. Een illusie kan het worden voor wie zich afsluit van het conflict en zich gaat vestigen in bijvoorbeeld Tel Aviv die ondermeer een reusachtig winkelcentrum kent.

Een oplossing voor dit conflict? Dit is er niet... 2 partijen die water bij de wijn doen? Zelfs als dit écht zou gebeuren is de oplossing nog niet eens in zicht door de vele settlements is het hebben van een Palestijnse, functionerende staat zo goed als onmogelijk en de rechten van de settlers kunnen we ook niet ontkennen.

Het enige dat ik weet na mijn verblijf is dat we God niet mogen betrekken in dit conflict. Dit is allerminst een conflict van God. Het is een conflict over God, over God die in alle religies voor liefde staat. Gaan we daarom liefde promoten door middel van bloedvergieten?

Hopeloze onderneming

Egbert, het is een hopeloze onderneming. Polri blijft hardnekkig hameren op het bestaansrecht van de Joodse staat Israel, terwijl jij aandacht vraagt voor het bestaansrecht van de niet-joodse gemeenschappen in het voormalige BMP (Britse Mandaatgebied Palestina). Jouw vlijmscherpe analyse gaat volkomen aan P. voorbij. Jammer dan.

Waar kan ik trouwens terecht voor een overzicht van de ontwikkelingen in Palestina vanaf 1860, anders dan in werken van hen die á la Polri enkel en alleen over Joodse belangen daar willen kwaken? Jouw berichten verraden een diepere kennis hieromtrent. Laat maar weten of je mij iets kunt aanraden, hierover.

kwaak!

Tijl,

Egberts vraag was: "waarop berust de c.q. een aanspraak van Israelietische (sic) c.q. Joodse kant op enig gebied in genoemde regio, ... ?"
http://www.indymedia.be/nl/node/28872#comment-14752

Nogal logisch dat mijn antwoord dan daarover gaat, niet? Op school heeft men mij geleerd te antwoorden op de vraag die wordt gesteld, en niet nodeloos af te dwalen.

Ik heb trouwens nergens het bestaansrecht van andere bevolkingsgroepen ontkend.

Even mezelf citeren:
"Dus bij deze: aangezien er 5 miljoen joden in Israel/Palestina wonen hebben ze nu, in 2008, een "recht" op dat land. Aangezien er daar ook 4 miljoen Palestijnen wonen hebben ook zij een "recht" op dat land. En aangezien beide bevolkingen, om het zachtjes uit te drukken, niet samen door één deur kunnen, lijkt het logisch om het gebied op de één of andere manier op te delen."
http://www.indymedia.be/nl/node/28872#comment-14769

Ik ga trouwens zo arrogant zijn om ook uw tweede vraag te beantwoorden en u "a history of the Israeli-Palestinian conflict" van M. Tessler aanraden.

Een turf van een boek waarin geen standpunt wordt ingenomen en nuchter de geschiedenis van beide betrokken partijen wordt toegelicht.

Benieuwd welke boeken Egbert u gaat aanraden, en in hoeverre zij niet eenzijdig "kwaken" over één kant van de zaak... :)

Aan Dries. Al vanaf de

Aan Dries.

Al vanaf de Balfour Declaratie (november 1917) hielden de politieke zionisten (Chaim Weizmann c.s.) rekening met christelijke belangen in Palestina, vandaar die merkwaardige tweede clausule in deze verklaring: ..., it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, ... Hierbij vallen twee zaken op, althans bij scherpe waarnemers. 1. Er is sprake van civl rights, burgerrechten, en 2. van existing non-Jewish communities, bestaande niet-Joodse gemeenschappen. NB: Er staat géén bepalend lidwoord voor 'bestaande niet-Joodse gemeenschappen'.

1. Als óók politieke rechten zouden gelden voor (de) niet-Joodse gemeenschappen, dan hadden de civiele en de godsdienstige rechten niet met naam en toenaam vermeld hoeven te worden. Dit punt kan op een andere manier verduidelijkt worden, maar ik laat het voorlopig hierbij.

2. Door het ontbrekende lidwoord 'de' wordt duidelijk dat niet álle niet-Joodse gemeenschappen veilig zijn voor de politiek-zionistische onderneming in Palestina. Zoals dertig jaren later zou blijken, in 1947, als in de VN resolutie 181-II met een twee-derde meerderheid is aangenomen.

Aangaande uw korte samenvatting: Palestina onder Britse bezetting -- de Ottomaanse had in 1917 afgedaan -- was slechts van tijdelijke aard. Het gebied rijp maken voor zelfbestuur c.q. onafhankelijkheid, lag in de bedoeling, maar het politiek-zionistische project 'Jóódse Staat' gooide roet in het 'eten' (de bemoeienis door de Volkerenbond). Uiteindelijk volgt de hierboven genoemde VN-resolutie, waarmee een verdeling van Palestina in een Joodse Staat en een Arabische Staat werd aanbevolen. In uw bericht 'Even verduidelijken (ik kan ' schrijft u iets dat niet in overeenstemming is met de historische feitelijkheden. Het Britse mandaat eindigde in 1948 niet met de onafhankelijkheidsverklaring van de staat Israël, maar de Britten hadden in februari 1947 aangekondigd het aan hun land opgedragen Mandaat (door de Volkerenbond, in 1920) op 15 mei 1948 te zullen beëindigen, en op 2 april 1947 legt de Britse vertegenwoordiger bij de VN de toekomst van Palestina op het bordje van de VN, en wordt de 15e mei van het volgende jaar als eindpunt van het Mandaat aangegeven. Omdat er dán in volkenrechtelijke zin een vacuum dreigt te ontstaan, profiteren de politieke zionisten van die omstandigheid, en op vrijdag 14 mei 1948, 's middags om vier uur -- dus nog mooi op tijd vóór het begin van de Shabbath -- roept David Ben-Gurion de onafhankelijke joodse staat Israël uit. U draaide oorzaak en gevolg om.

Ik schreef een boek over deze materie. Aan het eind ervan leg ik uit dat een oplossing enkel en alleen door de twee direct betrokken partijen tot stand gebracht kan worden. Een régeling kan mijns inziens wel, en wel in de vorm van het VN-verdelingsplan voor Palestina, zoals neergelegd in resolutie 181-II, ergo de Twee-Staten-constructie. Pas na enkele decennia kunnen vertegenwoordigers van die twee naast elkaar bestaande staten rónd de tafel gaan zitten, en bespreken of uitzoeken of samengaan in één staat misschien veel betere perspectieven biedt, en zo ja, dat dán wél van een oplossing sprake kan zijn. Als u mij een adres opgeeft waar het boek naar toe gestuurd kan worden, dan heeft u het deze week nog in huis: de prijs is € 32,00 inclusief verzendkosten.

From Time Immemorial

In 1984 publiceerde mevrouw Joan Peters een boek dat heet: "From time Immemorial. The origins of the Arab-Jewish conflict over Palestine". Zij is een historicus en journaliste die tijdens de Yom Kippur oorlog in 1973 naar het Midden Oosten ging. De reden dat zij het boek ging schrijven was om te onderzoeken wat de moeilijke situatie was van de "Arabische vluchtelingen", zoals zij toen heetten (zo schrijft ze in haar boek). Zij was ervan overtuigd dat ze door haar onderzoek in officiele documenten ging vinden welk onrecht was aangedaan aan alle Arabische vluchtelingen.Op bladzijde 4 van haar boek schrijft ze dat ze in documenten van de VN uit 1948 ontdekte dat de definitie van een Arabische "vluchteling" was verbreed tot ieder persoon in "Palestina" die slechts twee jaar voor het oprichten van de moderne staat Israel daar woonde, ook werd beschouwd als "vluchteling". Zij zocht verder in de archieven van het Britse Mandaat en alle verdere documentatie die ze kon vinden, en haar conclusie is zeer verrassend. Dit boek geeft alle historische informatie over "Palestina" die beschikbaar is, feiten, en nog eens feiten. Ik raad iedereen die de historische feiten wil kennen aan om dit boek te lezen. ISBN 0-9636242-0-2 en het kost ongeveer $17. De oorspronkelijke uitgave werd gepubliceerd door Harper & Row, en later door harper Torchbooks. Van harte aanbevolen aan ieder die werkelijk wil weten wat aan de wortel van het conflict ligt!!

Opmerkelijk...

Aan Inge Verschoor.

Opmerkelijk...

Naar aanleiding van het door u genoemde boek van Joan Peters wil ik het volgende opmerken. Het bestaan van dit boek is mij bekend. Opvattingen erover varieerden enorm; waar de een enthousiast was (zoals u) is een ander heel erg kritisch. Dit laatste vooral vanwege de pogingen van Peters de aanwezigheid van een bevolking in het gebied dat later o.a. als Palestina bekend werd, te ontkennen, áls het ging om niet-Israelieten. Anders geformuleerd: de Israelieten zouden volgens Peters de oorspronkelijke bevolking van dit gebied zijn. Misschien moet ik het boek toch maar eens gaan aanschaffen, om zelf vast te stellen hoe volgens Peters een en ander in elkaar steekt, of zóu steken. Uw enthousiasme werkt dus aanstekelijk.

Een bijzondere relatie...

Een bijzondere relatie...

Aan Tijl Spaen

Over het conflict tussen enerzijds Israël en anderzijds de Arabieren en de Palestijnen, zijn boekenkasten vol geschreven. Omdat het conflict dermate beladen is, vanwege vaak een persoonlijke verbondenheid, is het niet verwonderlijk dat veel van die boeken controversieel zijn: behept met een voorkeur voor de ene, en/of met een vooroordeel jegens de andere partij. Als een auteur erin slaagt het conflict op een neutrale wijze te beschrijven, kan zij/hij doorgaans rekenen op veel bijval. Zo ondernam ook ik een poging. Het resultaat: Een bijzondere relatie. Het conflict Israël-Palestina nader bekeken -- 1897-1993. ISBN 90-5911-222-9 Uitgegeven door ASPEKt, Soesterberg. Prijs € 32,-- [Met een voorwoord van polemoloog drs. Leon Wecke]
Het is een zwaar gedocumenteerd boek, waarmee ik beoogde de door mij genoemde stadia en gebeurtenissen in en rond Palestina, voor rekening te laten komen van hen die nmbm met gezag van spreken hun visie over dit conflict meenden te kunnen geven. Het zijn vooral Joodse auteurs die ik voor mijn analyse raadpleegde. Een bibliografie getuigt daarvan. Mocht u het boek niet meer aantreffen in de boekhandel -- de oplage was vrij beperkt -- dan kan ik u misschien van dienst zijn. In dat geval bent u vele malen goedkoper uit.

From Time Immemorial

"... de aanwezigheid van een bevolking in het gebied dat later o.a. als Palestina bekend werd, ..... als het ging om niet-Israelieten". Wat een interessante zin is dit!! Op welke bevolking - niet israelieten - doelt u hier? en het gebied dat later als Palestina bekend werd, tja, dat heette eerst Canaan, en later werd het Israel, zo rond het jaar 1000 voor christus, en weer later werd het Juda. Overigens noemde Herodotus dit gebied "Palaistine". Hij vond uit, dat een voorvader van het Judese volk volgens de bijbelse geschiedenis had geworsteld met God en hij nam toen de Griekse term voor worstelaar "palaistes" om een nieuwe naam te geven aan het gebied. Een andere versie is dat de Romeinen de naam Palestina hebben uitgevonden, en de naam sinds 135 AD hebben gegeven. Ze noemden de hele streek Syria Palestina. Omdat er geen Joods koninkrijk meer was, werd de naam Palestina gebruikt door de eeuwen heen tot in 1948 de Joden weer terugkwamen en hun land Israel noemden, zoals het vroeger ook heette.

lidwoord

De truuk met het lidwoord in de verklaring van internationaal recht om vooral niet naar de geest ervan te moeten handelen en de onderdrukking van een volk te 'rechtvaardigen'. En vijftig jaar later opnieuw. Daar heb ik maar één antwoord op:

G'd, help ons potverdomme!

het lidwoord

De Israelische Arabieren hebben het vele malen beter qua rechten in Israel dan iedere andere Arabier of inwoner van een moslimstaat in het hele Midden-Oosten. Als men over onderdrukking wil spreken, moet men naar die andere landen gaan.

Diverse notities

Diverse notities

Aan Inge Verschoor: From Time Immemorial - 13 augustus '08, 13:23.
Over de naam Palestina is al veel gesteggeld. Het deel van de Zeevolken dat vanuit de Middellandse Zee in de buurt van het huidige Gaza terecht kwam, kreeg van de toenmalige 'Egyptische' heersers de naam Pe'listieten of Pe'lesjet toegekend. Noordelijker was de streek bevolkt door Ke'na'anieten. Behalve het door u genoemde Juda (Judea) en Israel, kwam ook de naam Samaria voor. De Romeinen gaven aan die gebieden de naam Palestina, van elkaar te onderscheiden door het getal I, II en III. Een maatregel die als antisemitisme avant la lettre beschouwd moet worden. De Joodse leiders waren ook toen al weinig gecharmeerd van dat deel van de bevolking dat niet als joods c.q. israelietisch c.q. judees c.q. samaritaans beschouwd wenste te worden. En met (de) bezetters van overzee -- Grieken en Romeinen -- lagen die Hashmoneeën dan ook geregeld overhoop. Er was dus tijdens het Britse Mandaat weinig of geen nieuw(s) onder de zon...
Maar nu de naam Ke'na'an, door u Canaan geschreven. Nu u wel schijnt te weten hoe de naam Palaistine c.q. palaistes tot stand kwam, wil ik u vragen aan (de) lezers uit te leggen wat Ke'na'an (Canaan) betekent en wat de consequenties zijn van de aanwezigheid van de Ke'na'anieten in die Levantijnse streken...
Ik hoop dat u geen voorbeeld neemt aan mevrouw Wiesje de Lange, die maar blijft zwijgen na mijn vraag, aan te geven op welke plaats in de Tora het woord 'heilig' (ha-kodesh) precies staat. Waarom is men toch vaak zo huiverig om tekst en uitleg te geven, als daarom gevraagd wordt?

Talens; diverse notities

Als ik nu een week geen tijd heb om te schrijven, veroordeelt u mij dan ook, net zoals u mevrouw de Lange veroordeelt? Ben ik dan ook "men" die zo huiverig is? Stop uw oordeel, en ga een gewoon gesprek aan, alstublieft.
U kunt zelf in de bijbel lezen dat de Philistim en de Kaftorim (van Kreta - Kaftor) genoemd worden als afstammelingen van Cham, de zoon van Noach, in Genesis 10. Kanaan was een kleinzoon van Noach, en hij gaf zijn naam aan de Kanaanieten. Kanaan kan "land van purper" betekenen. De Kanaanieten stonden bekend om hun perverse afgoderij met tempelprostitutie en kinderoffers. Daarom is het bijna-offer van Abraham, die zijn zoon Izaak (bijna) offerde zo van belang, lees Genesis 22. God liet zien dat Hij anders was dan de goden van het land Kanaan en dat Hij geen mensenoffers verlangde.

De bijbel...

De bijbel...

Hartelijk dank voor uw uiteenzetting, mevrouw Verschoor. Ongeduld -- slechte eigenschap -- speelt mij parten, vrees ik. Zodat ik het uitblijven van (een/het) antwoord op vragen van mijn kant mogelijk te snel zie als onwil óm te antwoorden. U heeft gelijk, maar ik zou toch liever van het constateren van iets willen spreken -- geen antwoord van Wiesje de Lange -- dan van een veroordeling. Maar dit voor wat het waard is.
Uw reactie geeft stof tot een breed scala aan visies c.q. opvattingen over mógelijke ontwikkelingen in die Levantijnse landstreek, die zozeer (de) ontwikkelingen elders mede hebben beïnvloed. De aanduiding 'purper' was precies welke ik van u hoopte te 'horen' omdat daarmee van een normale verwijzing naar die streek - Ke'na'an -- sprake is, nmbm. In samenhang met het contact tussen Ke'na'an en de Griekse contreien, kwam de naam die de Grieken hanteerden voor dit 'land', ook onder de aandacht van overige Europeanen. Ke'na'an dat dus purperland inhield, werd in het Grieks Phoenicië, ofwel Phoinix, dat ook naar de kleur purper verwijst. Zo houden ook de Punische oorlogen met die naam verband. Historische gegevens die berusten op 'normale' gebeurtenissen, ontwikkelingen of wat dies meer zij. [De term normaal kwam hierboven al eerder voor.]

Zodra minder normale bronnen worden gehanteerd of aangevoerd, voor het nader uitleggen van vroegere gebeurtenissen, is het oppassen geblazen. U voelt het al aankomen: de bijbel hanteren als geschiedsbron kan eigenlijk alleen maar voor (nóg meer) problemen zorgen. De door u gepleegde uitleg 'schreeuwt' om verweer van mijn kant. Be'rishit, Genesis zo u wil, is als geschreven document/verhaal van véél recenter datum dan historische gegevens over Ke'na'an, waarbij archeologische vondsten -- ook wel het derde testament genoemd -- zeker niet onvermeld mogen blijven. Zonder schoolmeesterachtig of pedant over te willen komen, meen ik te mogen stellen dat het zich baseren op bronnen die een godsdienstig karakter in zich dragen, geen redelijk (rationeel bespreekbaar) doel kan dienen. De schrijver(s) van de Tora hanteert/hanteren gegevens die in die tijd bekend zijn, en er worden situaties mee beschreven en aan opgehangen, die de gelovigen voor zoete koek moeten slikken, opdat het doel bereikt wordt: geloof hechten aan een goddelijke bestemming voor volk en (vader) land. Als bepaalde zaken niet in overeenstemming mochten zijn met de realiteit, dan wordt die realiteit zodanig uitgelegd, dat deze wél klopt met het verhaal. 'Hineininterpretieren' heet zoiets, en het komt nog steeds voor, omdat politieke belangen ermee samen hangen. Ik neem aan dat dit voor u allemaal bekende klanken zijn, maar wilde het toch nog even gezegd hebben, niet in de laatste plaats omdat uiteenzettingen zoals u zich veroorlooft te hanteren, maar al te zeer gehanteerd worden door hen die coute que coute de staat Israël steunen, zonder oog te hebben voor de ellende die dit politiek-zionistische project voor de niet-joodse gemeenschappen in het voormalige Britse Mandaatgebied Palestina met zich meebracht. En u bent zélf niet vrij van zulk een benadering, gezien uw opmerking in een bericht van u hierboven onder de titel: het lidwoord

De Phoeniciërs waren zeer bedreven in ook de scheepvaart. Ze zeilden als eersten om Afrika heen. Ook stichtten ze koloniën, waarvan Carthago een zeer bekende is. De kleurstof voor hun geweven producten kwam van de purperslak. Een bloeiende gemeenschap, die aantrekkingskracht zal hebben uitgeoefend op 'volksstammen' van elders. Ik neem aan dat de naam Aramieten op de oorspronkelijke bewoners van Ke'na'an van toepassing is. [De term Aramees kan hieraan verbonden worden, de taal van de Aramieten. Jezus sprak Aramees.] Vermenging met lieden van elders kon niet uitblijven en allengs werd de bevolking van Ke'na'an een mengelmoes van mensen van allerlei slag. Invloed van Assyrische en Babylonische 'beschavingen' kon niet uitblijven, en ook zal van kruisbestuiving sprake zijn geweest. De komst van een groep of van groepen die aangeduid werd(en) met Habiru is uitermate interessant, omdat deze lieden zich enigszins afzijdig hielden van (de) anderen, en streefden naar autonome structuren. Habiru is een verwijzing naar Hebreeën. Hun streven naar zelfstandigheid verloopt dan eens succesvol, dan weer worden hun gebieden door binnenvallende legers (Assyriërs, Perzen, Babyloniërs, Grieken/Alexander de Grote en Romeinen) onder de voet gelopen. 'Normale' ontwikkelingen in die perioden waarin internationaal recht nog geen wortel had geschoten. Maar hoe dit alles ook zij, Ke'na'an was een bewoonde streek, en is dit altijd gebleven. De naam c.q. het begrip Palestina heeft voor veel beroering en onbegrip gezorgd, waaraan het streven om de bevolking in dat gebied als het ware als het spreekwoordelijke kind weg te gooien met het badwater (Palestina) bepaald niet vreemd is geweest en nóg is. Maar Palestijnen moeten gezien worden als de afstammelingen van Ke'ne'anieten en andere binnengestroomde groeperingen, en het opmerkelijke zo niet merkwaardig feit doet zich hierbij voor dat de Palestijnen zelf zich daarvan meer dan onvoldoende bewust zijn. Anders geformuleerd: zij kennen hun eigen afkomst niet. Met alle (nare) gevolgen van dien; want de politieke zionisten, met in hun spoor lieden als Joan Peters, doen hun uiterste best het bestáán van (de) Palestijnen aan te vechten, en het is een teken aan de wand dat het Westen zich te gemakkelijk voor dit misselijkmakende karretje laat spannen...

bestaansrecht bis

Aan Egbert Talens,

Eerst even dit: als overtuigd atheïst ik ben het volledig met u eens dat de bijbel niet als geschiedenisboek mag worden beschouwd, en dat alle zaken die daarin staan op z'n minst met een korreltje zout moeten worden genomen.

Zoals eerder al uitgelegd hebben argumenten die het "gelijk" van eender welke partij baseren op demografische gegevens uit het verleden in mijn ogen weinig relevantie.

(Soms vraag ik mensen die dat argument gebruiken om eens een staatkundige en demografische kaart van Europa uit 1870 of het jaar 0 boven te halen en uit te zoeken hoe volgens hun principe het huidige Europa er zou moeten uitzien, en hoeveel mensen je zou moeten verhuizen om dat "rechtvaardige Europa" te creëren... )

Ik zou echter ook graag een antwoord van u hebben op een vraag:

Heeft Israel, binnen de grenzen van 1967, in het jaar 2008 volgens u een recht van bestaan?

Bestaansrecht Israël

Bestaansrecht van (óók) Israël.

Aan Polri 15/08 - '08 12:29 uur.

Graag wil ik proberen een antwoord op uw -- toch wel wat 'mistige' -- vraag te geven. Ik verklaar mij nader.

Ja, volgens (ook) mij heeft Israël bestaansrecht binnen de grenzen van 1967. Om eventuele mistigheid van mijn kant te voorkomen, moet ik ook deze formulering, die op zich redelijk helder lijkt te zijn, nader uitleggen.

Internationaal recht (volkenrecht) vormt voor mij, als democraat, de basis voor het oplossen/regelen van geschillen die grensoverschrijdend zijn, zij het regionaal dan wel nationaal.
Met VN-AV-resolutie 181-II van 29/11-1947 -- de zogenaamde verdelingsresolutie voor Palestina -- kwam een internationale aanbeveling tot stand, waarmee Palestina verdeeld zou worden in een Joodse en een Arabische Staat. Respectievelijk op 56,47% en 42,88% van het BMP (Britse Mandaatgebied Palestina). De overige 0,65% betreft Groot-Jeruzalem, dat gedurende 10 jaar onder internationaal bestuur zou komen. Dit voor de volledigheid.
Als gevolg van de oorlogshandelingen na het (eenzijdig) uitroepen van de staat Israël (14 mei, 1948) komen in 1949 wapenstilstands overeenkomsten tot stand tussen enerzijds Israël en anderzijds Egypte, Libanon, Jordanië en Syrië. Intussen had Israël tijdens die oorlogshandelingen zijn gebied uitgebreid met nog eens ca. 22% van het BMP. De grenzen van die door genoemde bestandsakkoorden tot stand gekomen gebieden, worden doorgaans aangeduid met de Groene Lijn. Als in de oorlog van 1967 Israël nógmaals grote (aangrenzende) gebieden bezet, en via VN-VR-resoluties geprobeerd wordt een en ander recht te breien, ontstaat van Israëlische zijde een internationaalrechtelijk dispuut over met name de Westelijke Jordaanoever en de Gaza-strook. [De overige door Israël in 1967 bezette gebieden (de Sinaï en de Golan hoogvlakte) vallen onder een andere noemer, die nu niet aan de orde is.] Met slimme -- zo u wil listige -- redenaties tracht Israël aan te geven, dat de Westelijke Jordaanvoever en de strook van Gaza, géén bezette gebieden zijn, maar disputed territories ofwel betwiste gebieden. De internationaal-rechtelijke status van die gebieden zou nog moeten worden vastgesteld... In mijn boek heb ik, aan de hand van documenten of uitspraken van de zijde van volkenrecht-deskundigen, uiteengezet dat deze benadering van de kant van Israël niet alleen onzuiver is, maar zelfs gevaarlijk. Hier weid ik niet nader over deze materie uit.

Op welk gebied kan en mag Israël internationaal-rechtelijk aanspraak maken? Nmbm wordt dat gebied gevormd door de verdeling van het BMP die destijds voorgesteld is, om in de Algemene Vergadering van de VN een twee-derde meerderheid te verwerven, waarmee genoemde Resolutie 181-II internationaal-rechtelijke zeggingskracht zou initiëren. [Met deze enigszins cryptische omschrijving bedoel ik het volgende: resoluties van de Algemene Vergadering zijn aanbevelingen, aan landen of aan de (eigen) Veiligheidsraad. Resoluties van de VN-Veiligheidsraad zijn daarentegen bindend. Maar het is niet zo dat landen met betrekking tot VN-AV-resoluties naar believen daarvan afstand kunnen nemen, omdat de inhoud van een AV-resolutie niet strookt met eigen nationale belangen. De aanbeveling houdt wel degelijk een bepaling in, waarvan verwacht wordt dat deze door de betreffende partijen in acht wordt genomen.]

Nogmaals: op welk gebied kan en mag Israël internationaal-rechtelijk aanspraak maken? Op dát gebied dat met VN-AV-resolutie 181-II aanbevolen werd tot Joodse Staat. In casu op 56,47% van het BMP. En binnen dát gebied heeft Israël vanaf 14 mei 1948 recht van bestaan, dus ook in 2008. O.a. kan aan de hand van de (eigen) onafhankelijkheidsverklaring van de Joodse staat Israël, dit recht in díe zin mede worden onderschreven. Het jaartal 1967 kan bij dit alles enkel en alleen frustrerend werken.

oorlog en ellende

Beste mensen, het is niet zo dat ik jullie geen antwoorden wil geven, absoluut niet. Maar heeft het zin? In de wereld worden er in feite maar twee talen gesproken. De taal der mensen die uitgaan van de Bijbel en een andere taal van mensen die dit handboek-bij-de-schepping dicht laten. En menen het beter te weten dan de Vervaardiger van alles. Is het niet een beetje dwaas? Bij Uw wasmachine gebruikt U toch ook de originele handleiding?
Ik meen dat praten met handleiding-ontkenners geen zin heeft. Kan ik praten over de Freudiaanse psychologie met iemand die niets van Freud weet, erger, verklaart dat de man nimmer bestond? G'd schiep de wereld. Hij gaf elk volk een land om te leven en de Jood kreeg het Land Israels. Waarom heeft de wereld daar zo een moeite mee? Waarom moeten Grieken, Romeinen, Babyloniers, Perzen, Duitsers, Moslims, en hun medestanders daar de deuren van het MO steeds hard voor dichtknallen, woedend roepend dat er geen Schepper bestaat? Waarom? Het gekke is dat de Bijbelvaste mens, Jood, Christen, doet er niet toe, de Bijbelvaste mens wel beter weet dan Israel's rechten ontkennen. Dat is ongeveer G'd Zelf ontkennen. Want Hij was het immers die sprak? En een Verbond sloot met Israel? Heus, mensen, leest Genesis. Daar staat het allemaal in. Tot iedereen dat respecteert ...houden we oorlog en ellende.
Terzijde: Wat dacht U dat Israel anders was dan het Bijbelse volk?

Geen antwoord is een antwoord...

Geen antwoord is een antwoord

Aan Wiesje de Lange en haar ´oorlog en ellende´ ...

Wat een kinderachtig gedrag. Wel eerst komen aanzetten met bijbelse gegevens, en bij vragen daarover niet thuis geven. Maar geen antwoord is een antwoord, zoals de Engelsen zeggen: no answer ís an answer...

Dus trek ik de conclusie dat ha-kodesh niet in de Tora voorkomt. Anders had WdL het wel vermeld, toch? Kennelijk moeilijk, toegeven dat je er naast zit.

Belgische provincie

Aan Egbert Talens,

Ok, dan verschillen we enkel van mening over die 22% die in '48 werd veroverd en over Jeruzalem, waar Israel volgens mij minstens een aantal delen zou moeten kunnen houden (o.a de Joodse wijk in de oude stad).

Volgens mij kunnen de Palestijnen worden gecompenseerd voor het verlies van die extra 22% in een vredesakkoord waarin:

1. De Palestijnse minderheid binnen de grenzen van 1967 volledig gelijke rechten krijgt als de Joodse meerderheid.

en

2. De Palestijnen een aanzienlijk deel van Jeruzalem krijgen, inclusief de grote moskeeën + een gebied zonder Joodse minderheid op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook (dus een volledige terugtrekking van de kolonisten).

en

3. De Palestijnse staat een gewaarborgde toegang krijgt (die niet kan worden ingeperkt als "straf") tot een aantal faciliteiten binnen de Israelische staat, zoals een aantal havens en luchthavens.

en

4. De Palestijnen een vrije doorgang (zonder enige checkpoints of confrontaties met het Israelische leger) krijgen tussen de Westbank en de Gazastrook.

Maar goed, ons meningsverschil gaat dus over een gebied met de oppervlakte van één Belgische provincie.

Kan ik mee leven ;)

ps: u maakt wel veel reclame voor uw boek :)

Onduidelijk...

Onduidelijk...

Aan Polri en Belgische provincie

Mijn waardering voor uw (Polri's) uiteenzetting is groot, ondanks het feit dat onduidelijkheid troef is. Een volkenrechtkundige zou aan de hand van uw benadering er het ene na het andere voordeel mee doen, in dit geval ten gunste van Israël. Ik proef uit uw pogingen een bereidheid zowel Israël als Palestina ter wille te zijn; maar dan zult u de uitgangspunten veel duidelijker, ofwel zonder lacunes te laten bestaan, uiteen moeten zetten.

Wat die 22% betreft, door het uitroepen van Palestina in november 1988, hebben de Palestijnen (bij monde van Yassir Arafat) Israël impliciet erkend, met inbegrip van de in '48-'49 door Israël veroverde 22% van het gebied dat met 181-II tot Arabische Staat was aanbevolen. Dit is niet het volledige verhaal, maar dan moet ik de Oslo-akkoorden erbij halen wat in dit stadium niet gewenst noch nodig is.

Uw punt 1. is onduidelijk vanwege de vermelding 'binnen de grenzen van 1967' (welk gebied geven die grenzen aan? Israël of Palestina?) en het jaartal 1967. U bedoelt met 1967 waarschijnlijk de situatie vóór de 5e juni, dus vóór de Zesdaagse Oorlog begon.

Punt 2. Jeruzalem zal een heet hangijzer blijven. Voor de betrokken twee partijen. Ikzelf ben geen partij; ik probeer mij vooral empathisch te profileren, met democratisch handelen en internationaal recht als uitgangspunten. Het 181-II idee deze stad gedurende een periode van 10 jaar onder internationaal bestuur te plaatsen, zóu héél misschien kunnen werken, maar heethoofdige fundamentalisten (aan béide zijden) zullen alles in het werk stellen die maatregel te frustreren.

Punt 3. Ik zie niet de noodzaak in van havens en vliegvelden (voor de Palestijnen) binnen Israël. Nodeloze gelegenheidsdoelen voor kwaadwillenden; want die zullen er blijven, mét of zónder akkoorden, en nog vooral met eerstgenoemde omstandigheid...

Punt 4. Uw enige duidelijke en bovendien ook nog eens normale voorziening; wat daarbij niet vergeten mag worden dat de Gaza-strook het voor zijn kust liggende water als nationale wateren (van de onafhankelijke staat Palestina) moet kunnen beschouwen, en de oostgrens van de Westelijke Jordaanoever een eigen Palestijnse grens met Jordanië hoort te zijn. En dus niet met door Israël te controleren stroken water (Gaza) en land (Westelijke Jordaanoever), zodat Palestina enkel grenzen zou hebben met ... Israël.

Psst: dank voor uw medewerking bekendheid te geven aan mijn boek... ;-)

Palestina/Israel/Joden

het wordt nu alleen maar welles-nietes. Ik heb andere bezigheden in Israel, en sluit hierbij mijn bijdrage aan het verhaal. tot ziens op de bergen van Israel, lees Ezechiel 36.
Inge Verschoor

p.s. je hoeft niet te antwoorden, want ik bezoek de site niet meer.

Heilig in de Tora...

Het begrip heilig in de Tora

Van het conflict Israël-Palestina mag Egbert Talens dan iets af weten, wat het in de Tora voorkomen van het begrip heilig betreft, slaat hij de plank danig mis. Wiesje de Lange schreef namelijk dat het woord heilig veelvuldig in de Tenach voorkomt. Mevrouw de Lange wil er kennelijk niet meer op ingaan -- zij stelt dat het een zinloze onderneming is te discussiëren met mensen die niet in God geloven -- maar heilig komt veelvuldig voor in het (vierde) Tora-boek Be´midbar (In de Woestijn) dat in de bijbel met Numeri wordt aangeduid, naar aanleiding van de vele getallen in dit bijbelboek. Misschien ging het Talens erom dat de aanduiding (het ) Heilige Land niet in de Tora voorkomt. Daarmee zou T. gelijk kunnen hebben, aangezien ook ik in de Tora alleen de aanduiding (het) Beloofde Land kan vinden. [Overigens is Tenach niet hetzelfde als Tora, maar dit terzijde.]

Heilig komt voor in samenhang met de sjekel, die de sjekel van de heiliging wordt genoemd. Maar ook is er sprake van geheiligd water, de dienst van de heiliging, en met betrekking tot het verrichten van werk in de tent van tegenwoordigheid -- de Tabernakel -- zijn het de zonen van Ke'haat die deze dienst uitvoeren: de heiliging van de heiligingen. Zó vaak valt het woord 'heilig' in de Tora dat het onbegonnen werk is, al die plaatsen hier te vermelden. Talens moet ze zelf maar opsporen...

De schepping (met de bijbel als gebruiksaanwijzing) vergelijken met een wasmachine, en het raadplegen van de gebruiksaanwijzing van de laatste om te zien hoe alles werkt, vond ik nu niet direct een geslaagde onderneming van mevrouw de Lange. Wat heb je aan die gebruiksaanwijzing, als de wasmachine al bijna versleten is? Je wilt die instructies toch direct bij het afleveren van een product verstrekt hebben? En wat als er fouten in die gebruiksaanwijzing voorkomen? Nee, zo simpel zit het allemaal niet in elkaar met onze wereld en de overige planeten, ofwel de kosmos...

Wie een kuil graaft...

Wie een kuil graaft...

Aan Tijl Spaen, en zijn 'Heilig in de Tora...'

Dank voor uw terechtwijzing, Tijl Spaen, en nu volgen direct mijn excuses aan mevrouw Wiesje de Lange, voor mijn stommiteit te beweren dat de term 'heilig' niet in de Tora voor zou komen. Ik volgde Spaens raad op een sloeg Be'midbar (Numeri) eropna. Ik werd praktisch 'om de oren geslagen' met het begrip heilig, en hoop door deze les -- tik op de neus -- geleerd te hebben, voortaan wat minder stellig of zelfs arrogant voor de dag te komen.

Overigens had Spaen gelijk met op te merken dat ik het woord heilig in samenhang met land (Heilige Land) niet had gevonden zoals mevrouw de Lange in haar bericht van 11 augustus jl schreef: 'Het Heilige Land (Erets Hakodesh) is een door en door Joodse term en komt veel malen voor in de Tanach (Bijbel) voor.'
En omdat Tenach niet gelijk staat aan Tora, meende ik te kunnen stellen, dat het fenomeen Heilige Land niet in de Tora stond. In de Tora is sprake van een belóófd land, vandaar mijn aanname op dit punt. Of ook hier sprake is van een abuis (mijnerzijds) staat dus nog te bezien.