Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Manifest voor gezonde lucht

Manifest voor gezonde lucht

Ademloos verzoekt Antwerps college haar referendum niet te “highjacken”, en nodigt uit tot samenwerking: “manifest voor gezonde mobiliteit”. Ademloos verzamelt sinds l september 2008 handtekeningen om via een referendum de Antwerpse bevolking de mogelijkheid te geven zich uit te spreken voor of tegen de geplande Oosterweelverbinding dwars door en over de stad. Deze week is de kaap van 50.000 handtekeningen genomen: het referendum komt er! Wellicht is deze week (ongewild?) ook de indruk ontstaan dat het Antwerpse college het referendum van Ademloos wilde kapen of “highjacken”. Laat ons de besluitvorming over het Ademloos referendum uitstellen tot na de ARUP studie. Maar laat ons tegelijkertijd geen weken tot maanden verliezen om een Antwerps front te vormen voor gezonde lucht.

Het is genoeg: gezonde lucht is een basisrecht, van het kleinste kind tot de oudste bejaarde, ook in Antwerpen! Ademloos roept alle politici van goede wil op het volgende manifest om te zetten in politieke actie en daadkracht!
Betuig je steun hier !!

MANIFEST VOOR GEZONDE LUCHT

1. Groot Antwerpen is een centrum van fijn stof en allerlei andere vormen van milieuvervuiling en overlast. Licht, lucht en lawaai zijn hier tomeloos slecht. Sanering van deze toestand is van de grootste urgentie. Dit vraagt de bundeling van alle krachten van goede wil. Laat een ‘partnerscenario’ ontstaan waarin de hele Stad en Ademloos samenwerken om eind februari geen 60.000 maar 100.000 handtekeningen te verzamelen. Dat kan. De volksraadpleging is immers niet tegen de stad gericht maar vraagt gewoon om inspraak voor alle Antwerpenaren. Dit is niet bedreigend maar volstrekt redelijk én democratisch. Laat democratie in Antwerpen een feest zijn!

2.Deze vervuiling- en geluidoverlast overschrijdt in Antwerpen immers sinds lange jaren de Europese regelgeving. De normen van de Wereldgezondheidsorganisatie –voorwaar geen obscuur actiegroepje – zijn voor pm 2.5 in 2015 zelfs dubbel zo streng als de Europese. Het Europees beleid schiet in deze hopeloos tekort, België en Vlaanderen hinken daar zelfs nog mijlen ver achteraan. Neem beleidsbeslissingen die streven naar sanering in overeenstemming met de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie!

3. Er is massaal wetenschappelijk materiaal dat bewijst dat te dicht bij autobanen wonen funest is voor de gezondheid, vooral voor kinderen, ouderen en mensen met een slechte gezondheid. Door Antwerpen lopen tientallen kilometers autobaan. In Antwerpen staan zelfs 55 scholen binnen de 5OO meter van autobanen, ook 4 van de 8 ziekenhuizen liggen binnen deze kritische afstand en tientallen andere openbare instellingen. In heel Antwerpen is geen meter geluidswering, om maar één schrijnend voorbeeld te noemen, ondanks een recente modernisering van de ring! Dit schreeuwt om uw kordate actie tot sanering met inzet van de allerlaatste wetenschappelijke en medische inzichten en technologieën! Nu!

4. Deze overlast vraagt om een grondige sanering van de huidige verkeershoeveelheden. Er moet binnen de agglomeratie niet meer verkeer komen maar minder verkeer. En vooral minder doorgaand vrachtverkeer. Dit verkeer moet niet over de stad (Lange Wapper), maar onder de stad. De Ring moet geen open riool blijven maar overkapt worden. Maar ook de Liefkenshoek moet maximaal benut. Door de onmiddellijke opheffing van de eenzijdige tolgelden. Door bij voorrang het rekening rijden voor vrachtvervoer in te voeren op de Antwerpse ring. Dit alles vraagt om kordate actie op basis van inzichten uit de 21ste eeuw!

5. Deze overlast vraagt ook om een zo zorgvuldig mogelijke omgang met de weinige bossen die Antwerpen nog heeft. Wij hopen dat u zich als één man/vrouw in de verdediging hiervan stort, want 100 hectares dreigen geheel of gedeeltelijk verloren te gaan; de scheiding tussen chemie, haven en bewoning dreigt zo nog verder weg te vallen.

6. Deze overlast wordt niet opgelost en integendeel verergerd door de plannen van BAM met de Oosterweelverbinding. In essentie verlicht men de druk op de zuidelijke ring en verplaatst men deze naar de gedeeltelijk nieuwe noordelijke ring, via de sluiting van de Kennedy voor vrachtverkeer. Het zog. Horvat-tracé doet hetzelfde, maar wat langer onder de grond. Maar hiermee verankert men het drukke verkeer binnen Antwerpen en ontstaan vele tientallen miljoenen extra kilometers van zwaar verkeer als gevolg van verplicht omrijden. Dit voldoet niet aan de legitieme rechten op sanering van de huidige wantoestand, U mag dit als Antwerpse politici niet laten beslissen in Brussel.
Indien de Ring absoluut dicht moet, wat wij betwijfelen, is het tracé Straten Generaal de enige acceptabele deel-oplossing omdat hierin de kernstad vermeden wordt. Deze burgerbeweging kiest bovendien rigoreus voor schone tunnels, i.p.v. een viaduct uit de fifties!

7. Deze verankering van overlast wordt bovendien voor de volgende 39 jaar vastgelegd. Immers, omwille van de zogenaamde PPS constructie garandeert men de financierende privé partners via BAM inspraak en veto-recht in alle belangrijke verkeersbeslissingen in Groot Antwerpen. Dit is een onaanvaardbare afstand van democratische rechten. U wordt niet veronderstelt een hele generatie democratisch verkozen opvolgers vast te leggen in zo’n akkoord. (Het financieel risico blijft uiteindelijk bij het Gewest!).
Dit is bovendien een totaal perverse redenering, immers de financiers hebben een volstrekt eenzijdig belang te ijveren voor een maximale verkeersontwikkeling op hun infrastructuur; de Antwerpse bevolking heeft het omgekeerd belang: een maximale inzet voor haar gezondheid. U moet kiezen voor de kiezer en niet voor de financier.

8. Naar goede gewoonte reageerden noch de Vlaamse regering noch het College toen BAM in het kader van de lopende Europese studie de ‘Godsvrede’ eenzijdig verstoorde door parallel een eigen VITO studie te laten uitvoeren, alleen naar het BAM-tracé. De resultaten hiervan worden onmiddellijk propagandistisch gebruikt. Dit tolereren is merkwaardig inconsekwent van het Vlaamse Gewest, enige eigenaar van BAM. Maar nu in feite betalend voor twee studies.
Ademloos roept u, Anwterpse politici op er voor te zorgen dat ook de actiegroepen gebruik kunnen maken van de knowhow van VITO -een overheidsinstelling- voor het onderzoeken van hun alternatieve oplossingen. Het ging en gaat toch om de best mogelijke oplossing? Dit veronderstelt toch vergelijkend onderzoek, door dezelfde mensen, via dezelfde methodes, binnen dezelfde horizon? Desnoods met Antwerpse middelen.

9 Al deze voorstellen tot actie zijn mogelijk en redelijk redelijk en zonder twijfel in het belang van de Antwerpenaar. Zij behoren tot het domein van zorgzaam beleid.

Het is genoeg, schone lucht is een basisrecht, van het kleinste kind tot de oudste bejaarde!

Namens het bestuur en vele vele anderen

Wim van Hees,
voorzitter Ademloos