Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

“Rijke landen moeten atmosferische ruimte vrijmaken voor ontwikkeling arme landen”

“Rijke landen moeten atmosferische ruimte vrijmaken voor ontwikkeling arme landen”

KOPENHAGEN -- Volgende week komt de Boliviaanse president Evo Morales naar de klimaattop in Kopenhagen, maar tot dan laat hij de onderhandelingen over aan Angelica Navarro, een jonge vrouw die met veel overtuiging de zaak van de arme landen bepleit. Tussen de keiharde onderhandelingen in het Bella Center door, maakte ze tijd voor een toespraak in het alternatieve KlimaForum.

Angelica Navarro.jpg

foto van Marina Kelava

De gevolgen van de opwarming van de aarde worden vooral gevoeld in het Zuiden, maar de verantwoordelijkheid ligt in het Noorden. Ook Bolivia gaat gebukt onder de gevolgen van de klimaatveranderingen. Door het smelten van twee gletsjers dreigen ganse regio's en de hoofdstad La Paz in de toekomst met watertekorten te kampen.

Klimaatschuld
“Volgens onze berekening zijn tweederde van de broeikasgassen in de atmosfeer afkomstig van 20% van de bevolking,” vertelt de Boliviaanse klimaatonderhandelaar Angelica Navarro aan een volle zaal in het Klimaforum waar de alternatieve klimaattop van de sociale bewegingen plaatsvindt. “Bolivia heeft de klimaatverandering niet veroorzaakt maar leidt eronder, daarom willen wij het begrip klimaatschuld invoeren.”

In de eerste plaats eist Navarro dat de rijke landen hun uitstoot van broeikasgassen drastisch aanpakken. “Wetenschappers spreken van 40% maar dat is nog veel te weinig, want die cijfers gaan uit van de doelstelling om onder de drempel van twee graden Celcius te blijven. Wij verzetten ons daartegen, omdat twee graden opwarming in de wereld drie of meer graden betekent in het Zuiden. Bolivia wil 'zero-klimaatveranderingen' en daarvoor zijn reducties van 100% en meer nodig.”

Atmosferische ruimte vrijmaken
“Ontwikkelde landen hebben al de beschikbare atmosferische ruimte geconsumeerd ten koste van de ontwikkelingslanden en van de aarde. En nu is de tijd aangebroken dat de rijke landen atmosferische ruimte vrijmaken voor de duurzame ontwikkeling van de arme landen. Dat is één manier om de klimaatschuld terug te betalen.”

Daarnaast moeten ze hun verplichtingen nakomen waartoe ze zich verbonden hebben in het klimaatverdrag vijftien jaar geleden. Dan gaat het ondermeer over de overdracht van technologie, zodat ontwikkelingslanden het hoofd kunnen bieden aan de schadelijke gevolgen van klimaatverandering. “Ik begrijp niet waarom ontwikkelde landen de afspraken die binnen de WTO gemaakt zijn zo ernstig nemen, terwijl ze een VN-verdrag dat ze getekend en geratificeerd hebben naast zich leggen.”

“De ontwikkelde landen moeten hun klimaatschuld ook met financiële middelen terugbetalen, zodat wij niet moeten kiezen tussen armoedebestrijding of adaptatie. Dat is de meest oneerlijke keuze die ze ons kunnen doen maken.” Navarro vindt dat de rijke landen zeker 3% van hun BNP moeten aanwenden om arme landen te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van de opwarming van de aarde. “Dat is nog altijd maar een fractie van wat ze aan de banken in nood gegeven hebben. Blijkbaar is 'leven' minder belangrijk dan financiën.”

Hayaya Pacha Mama
“Rijke landen staan niet alleen in het krijt bij ons -arme landen-, maar ook bij Moeder Aarde, die we in onze inheemse talen Pacha Mama noemen.” Navarra vertelt dat ze voor haar vertrek naar de klimaattop de opdracht kreeg om niet alleen voor Bolivia op te komen maar ook voor de aarde ('Hayaya Pacha Mama', wat betekent: 'Voor het leven van Moeder Aarde'). Volgens de Boliviaanse onderhandelaar zijn de ontwikkelde landen zowel het Noorden als het Zuiden kwijt en moeten ze de harmonie met de natuur terugvinden. “Als je Pacha Mama schade toebrengt, breng je schade toe aan jezelf.”

“We hebben het altijd maar over reducties en over getallen, maar nooit over de diepere oorzaak van klimaatverandering, en dat is het kapitalisme. De voedselcrisis, de financiële crisis en de klimaatcrisis duiden allemaal op de limieten van het systeem.”

Ondemocratisch onderhandelingsproces
Tenslotte vraagt Navarro de hulp van de mensen in de zaal en van alle bewegingen om druk uit te oefenen zodat de onderhandelingen in het Bella Center -waar de klimaatonderhandelingen plaatsvinden- democratischer zouden verlopen: “Jullie hebben ongetwijfeld over het gelekte document gehoord. Dat toont aan hoe weinig transparant het proces verloopt. Waarom moeten we hier met 190 landen aanwezig zijn als slechts een 30-tal landen de beslissingen nemen? Voor sommige arme landen is het ontzettend duur om hier vertegenwoordigd te zijn, maar als de beslissingen boven hun hoofd genomen worden, hadden ze net zo goed thuis kunnen blijven.”

“Rijke landen vergeten de verbintenissen die ze binnen het Kyotoprotocol aangegaan hebben. Ze willen een nieuw akkoord, zodat arme landen opdraaien voor iets waar ze niet verantwoordelijk zijn,” aldus Navarro.

Super kop (de titel dus)

Vind ik leuk.