Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Is er nog (financiële) ruimte voor mensenrechten in Vlaanderen?

Is er nog (financiële) ruimte voor mensenrechten in Vlaanderen?

De Liga voor Mensenrechten verliest haar werkingsmiddelen. Hiermee wordt niet alleen het voortbestaan van de organisatie bedreigd maar verdwijnt ook haar waardevolle maatschappelijke functie: opkomen voor mensenrechten in Vlaanderen.

De Liga voor Mensenrechten werd in 2005 erkend als sociaal-culturele beweging. Hierdoor ontving ze voor 6 jaar het minimumbedrag aan subsidie van het ministerie van Cultuur. Minister van Cultuur Joke Schauvliege besliste dat de Liga voor de volgende beleidsperiode (2011-2015) geen aanspraak meer maakt op deze subsidie. Hierbij negeert ze een positief advies van de Beroepscommissie. De Liga verliest niet alleen al haar werkingsmiddelen, maar ook de loonsubsidies die enkel aan gesubsidieerde verenigingen toegekend worden. Het voortbestaan van de Liga voor Mensenrechten komt in het gedrang.

De Liga voor Mensenrechten is de enige organisatie in Vlaanderen die opkomt voor mensenrechten in eigen land. De Liga analyseert wetgeving en vecht regelgeving die mensenrechten schendt, aan. Zo zorgde de organisatie onder meer voor aanpassing van de wet op de bijzondere onderzoeksmethoden, de jeugdbeschermingswet en de anti-terrorismewet. Ze bekwam de vernietiging van het Antwerpse straatverbod en de veroordeling van het Vlaams Blok wegens racisme. De Liga geeft twee tijdschriften uit, TvMR – Tijdschrift voor Mensenrechten en FATIK – Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen. Ze maakt publicaties over mensenrechtelijke problemen in België en organiseert acties en activiteiten.

De administratie Cultuur looft de expertise die aanwezig is binnen de Liga, maar besliste negatief over de subsidies omdat de Liga te weinig sensibiliseert en ‘te klassieke methoden hanteert om haar publiek aan te spreken’.

De Liga voor Mensenrechten vraagt een onderhoud met de minister van Cultuur om de situatie te bespreken. Zo hoopt zij alsnog een financiële mogelijkheid te vinden om haar bestaan te vrijwaren.
Daarnaast stapt de Liga ook naar de Raad van State om de beslissing van de minister aan te vechten.

De maatschappelijke functie van de Liga is duidelijk: zij waakt over het respect voor mensenrechten en klaagt schendingen aan. Zonder financiële middelen kan zij deze rol maar moeilijk vervullen. Kan Vlaanderen zich permitteren om een organisatie die de mensenrechten promoot te laten verdwijnen in tijden waar meer en meer beslissingen worden genomen die de privacy aantasten, waar de rechten van gedetineerden nog steeds in de marge staan en waar de controle op de burger verscherpt wordt? De Liga voor Mensenrechten werd opgericht om als autonome organisatie de mensenrechten te promoten in een Vlaamse context, naast haar Franstalige zusterorganisatie de Ligue des Droits de l’Homme. Is er dan geen (financiële) ruimte meer voor mensenrechten in Vlaanderen?

subsidies van zogezegde liga MR weg

het is positief dat de zogezegde liga haar subsidies verliest,
want multikul-marxistische en dus extreem-linkse organisaties
als de zogezegde liga, die bovendien racisme prediken tegen
ons eigen land, vlaanderen,ons eigen volk en identiteit, ver-
dienen geen subsidies van de vlaamse gemeenschap

Amai wat een blijk van

Amai wat een blijk van intelligentie, alles wat niet in je kraam past is marxistisch, bovendien nog is vlug het woordje racisme gebruiken om helemaal indruk te kunnen maken.
Wauw slim.

Gelukkig weten we allemaal dat het vlaamse volk en vlaanderen waar jij het over hebt niet bestaat en nooit bestaan heeft en daar ben ik blij om.
Kijk eens naar de realiteit!

drooggelegd

Uiteraard zou het ongehoord zijn moest de Liga worden drooggelegd.
Anderzijds een vraag : analoog met bvb ontwikkelingssamenwerking of waterzuivering vraag ik mij af op ook mensenrechten best niet terug nationale materie wordt
(al was het maar omdat het in Brussel vergeven loopt van de marxisten).

"De Liga van Mensenrechten

"De Liga van Mensenrechten werd opgericht om als autonome organisatie (etc.)"

Dat 'autonome' is er waarschijnlijk teveel aan. Zo'n minister neemt een beslissing nooit op haar/zijn eentje.