Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Van Istendael en Barnard doen hoofddoekendebat ontsporen

Van Istendael en Barnard doen hoofddoekendebat ontsporen

De manier waarop Geert Van Istendael en Benno Barnard het hoofddoekendebat binnen stormen is allesbehalve constructief. Wat voor zin heeft het om in dit debat stereotiepe beschuldigingen te uiten aan het adres van 'de Islam' met behulp van dan nog grotendeels verzonnen associaties? De twee auteurs stigmatiseren weer maar eens een paar miljard moslims door de gemeenplaatsen op elkaar te smijten.

Door het debat zo op de spits te drijven worden moslima's verplicht een keuze te maken en hun moslim zijn extra te benadrukken. Alsof hun identiteit louter wordt bepaald door hun religie. Alsof deze vrouwen niet ook andere overtuigingen kunnen koesteren... Misschien komen ze wel uit een seculiere familietraditie en kiezen ze uit pure frustratie voor een hoofddoek, of misschien zijn ze geïnteresseerd in het Soefisme en kan wat de imam zegt hun gestolen worden? Velen van hen hebben ook complexe affiniteiten met het land en de cultuur van hun voorouders. En wat met hun professionele interesses voor een vakgebied?
Hoe kunnen zij zich weerbaar opstellen tegenover conservatieve tendenzen binnen hun geloofsgemeenschap als onze samenleving hen voortdurend precies in die hoek drijft?

Link: "WAAROM WIJ HET HOOFDDOEKENVERBOD VERDEDIGEN"

http://koenstuyck.blogspot.com

raak niet aan mijn klakske!

Ik kan al efkes niemeer volgen in dit 'debat'. Zolang er maar geen verbod komt op johnie-klakken, want die blijf ik gewoon dragen.

Ze hebben nochtans gelijk.

Ze hebben nochtans gelijk. Het verbieden van religieuze symbolen in publieke instellingen is progressief en niet rechts zoals vele (vermeende) correctdenkenden maar blijven volhouden. We moeten in West-Europa nauwlettend toekijken dat we de verwezenlijkingen van de Verlichting niet loslaten. We mogen geen evoluties die de klok willen terugdraaien gaan verdedigen in naam van de vrijheid. Het is zoals partijen die de democratie willen afschaffen verbieden aan democratische verkiezingen deel te nemen.
Trouwens die aflevering van 'De Weg naar Mekka' gezien waarin Leyers een fotomuseum bezoekt in een Saoudi-Arabisch bergdorpje? Op foto's van de jaren '30 van de vorige eeuw draagt geen enkele vrouw in het dorp een hoofddoek. Een oudere man uit het dorp wist te zeggen dat ze in zijn jeugd geen hoofddoek kenden en dat dit pas veranderde toen regeringfunctionarissen uit Riyath hun dit kwamen verplichten...

hoofddoek

Vreemd is dat de twee auteurs geen argumenten aandragen voor het hoofddoekenverbod (behalve een verwijzing naar de Franse traditie). Wel een tirade tegen de islam die diep beïnvloed is door het nazisme en die regelrecht leidt naar Al Qaeda en de sharia. Dat zijn argumenten om de islam te verbieden en om elke moslim voor de keuze te stellen: hier blijven en de islam afzweren of...

de mythe al qaida

de twee auteurs van het opiniestukje zouden beter eens nr deze kijken alvorens ze beginnen te zeveren over Al Qaïda:

http://www.archive.org/details/ThePowerOfNightmares

Of een boekje van Coolsaet lezen over Al Qaïda...

't Is wel makkelijk schrijven zo, in het opiniestuk stuk zelf wordt alle kritiek al weggewuifd en zijn de twee auteurs de twee enige zelfverklaarde linkse intellectuelen in dit land, grootheidswaanzin noemt men zoiets zeker?

onverwerkt verleden

Ik lees in het stuk een onverwerkt verleden in de ontvoogdingstrijd van de auteurs van Christelijk verleden.
Dat is me al opgevallen bij meerdere van hun generatie genoten die in "absolute" termen over religie spreken en op die manier in een al even "absolutistisch" denken en handelen als de relegies waar ze zich zo tegen afzetten.

Ja dat is een platitude,... maat dat is het stuk ook.

Inj Turkije zou ik dit weekend mee de straat hebben opgetrokken tegen de afschaffing van het verbod op hoofdoeken. Daar heeft dergelijk verbod wellicht een emancipatorisch karrakter.

Hier richt dergelijk verbod zich tegen die meest onderukte laag in onze bevolking, de vrouwen van migranten. Dergelijk verbod zorgt voor nog meer stigmatisering, uitsluiting,...

Opiniestuk Herman De Ley

In De Standaard van vandaag 6 februari zet prof. Herman De Ley de twee schrijvers op hun plaats: Een "blakende onwetendheid", heet zijn stuk.

Zoals wel vaker kortte DS de tekst hier en daar in. De originele versie vind je op de website van het Centrum voor Islam in Europa van de UGent:
Klik http://www.flwi.ugent.be/cie/CIE2/deley39.htm

of

Emancipatorisch Verbod?

Han,

kun je eens even uitleggen hoe je denkt dat het verbod op hoofddoeken aan de unief in Turkije bijdraagt tot de emancipatie van de vrouw. Ik ken Turkije niet erg goed, maar de AKP (en Le Monde) beweren dat vele gesluierde meisjes de universiteit de rug toe keerden na de instelling van het verbod. Verbod versterkt na en door de militaire coup begin jaren '80.

Vandaag is het leger trouwens de beste garant van de laiciteit. Erg democratisch is dat niet. Zeker als je vandaag ziet dat 2 op 3 Turkse vrouwen de hoofddoek draagt en dat de meerderheid van de Turken herhaaldelijk voor de AKP stemde... kun je toch bezwaarlijk zeggen dat decennia van hoofddoekverbod de vrouw erg geemancipeerd hebben.

M.

Je hebt wellicht gelijk

Je hebt wellicht gelijk hoor Marco.

Ik wilde gewoon aangeven dat bepaalde maatregelen in een andere context een andere betekenis kunnen hebben. Ik stoor me nogal aan de manier waarop sommigen in absolute termen over bepaalde zaken denken en schrijven.

Maar euh.... ik ken de Turkse context te weinig om me daarover uit te spreken, wat ik dus mischien beter ook niet had gedaan.

verbieden?

Alhoewel ik atheist ben ben ik volkomen tegen het verbod op hoofddoeken.

Er is vooreerst het fundamenteel recht van iedereen de kledingstukken te dragen die hij of zij wil.

Maar er is een tweede argument dat veel sterker is. Het liefst zou ik zien dat alle religies en godsdiensten zo snel mogelijk de wereld zouden uit zijn. Maar de vraag is hoe je dat bereikt. Mijns inziens bereik je dat alleen via degelijk onderwijs dat wetenschappelijke inzichten en redeneervermogen dient bij te brengen. Zoiets heeft tijd nodig, en mensen moeten uit zichzelf komen tot het niet meer geloven in goden. Aspecten van godsdienst verbieden heeft het tegenovergestelde effect: de gelovigen trekken zich uit verdediging meer terug op zichzelf en op hun groep en staan minder open voor verandering.

Hoe kan een hoofddoek emancipatorisch zijn?

Ik denk de Turkse situatie wel enigzins te kennen. Ik heb in het land gewoond en gewerkt, er vaak gereisd en volg de maatschappelijke evoluties er vrij nauw. Ik heb altijd mijn hoop gesteld op dit land. Als hopelijk voorbeeld voor de rest van de moslimwereld. Het is wereldwijd het enige land met een moslimmeerderheid, dat de scheiding tussen kerk en staat erkent. Daarbij hoorde altijd het hoofddoekenverbod bij officiêle gelegenheden en aan de unief. 20 jaar geleden droeg een minderheid van de Turkse vrouwen een hoofddoek. Vrouwen die er wel één droegen, werden door de meerderheid van de Turken als onderontwikkelde, analfabete, goedgelovige boerinnen beschouwd.
De voorbije paar decennia is er een snelle iran-isering bezig van Turkije. De islam rukt op, de verlichte waarden waar Ataturk voor stond - hij beschouwde de vrouw als absoluut evenwaardig - worden gaandeweg minder belangrijk gevonden. Het symbool hiervoor is de hoofddoek. Veel minder onschuldig dan in westerse weldenkend linkse kringen moet geloofd worden. Een winkel die tegenwoordig bij daglicht open durft te zijn in de ramadan, krijgt bezoek; wordt bedreigd. Een volgende stap is de intrede van de sharia ipv de huidige rechtspraak.
Mijn Turkse vrienden - uiteraard allemaal moslims - beschouwen de hoofddoek als een gif en zijn razend nu het hoofddoekenverbod onder invloed van een groeiende groep fundamentalisten wordt opgeheven. Honderd jaar achteruit, gaan we, zo zeggen ze.

Waarom schrijvers best niet preken

Bij het: «Bericht aan weldenkend links
WAAROM WIJ HET HOOFDDOEKENVERBOD VERDEDIGEN»,
door Benno Barnard en Geert van Istendael, schrijvers, in De Standaard, 3/02/08.

Waarom schrijvers best niet preken

Dit is pijnlijk.
Twee schrijvers, intellectuelen zou je dus denken. "Links" durven we hen niet meer noemen want dit begrip is nu hun pispaal geworden.
Vanop de barkruk steken ze een preek af over Vlaanderen waar menig jezuïet al lang van droomde dit ooit nog eens te mogen doen.

Religie te lijf gaan met andere religie, niet gehinderd door ervaring, kennis, nauwkeurigheid en dus nuance, we dachten dat dit voorbij was. Niet dus. En eerlijk, in overwachte hoek.

Het is al enkele eeuwen dat een humanistisch inzicht ook in veel gebieden een gedragsregel is geworden: de verdraagzaamheid. Waar je het niet mee eens bent of wat je maar minnetjes vindt, maar wat je voor de rest niet in de weg staat, leer het te "verdragen".
Dit is een vunzige regel waar het om mensen gaat – die verdienen respect – maar hij blijft handig tegenover de verschillen in religies en andere irrationele vlaggen.
En wie religie niet meer nodig heeft en alleen de rede als leidraad houdt, moet weten dat religie in langvervlogen tijden een noodzakelijk instrument was om als groep te overleven. Het vergt tijd te doen ervaren en dus inzien dat dit ook anders kan. Geduld is een goede aanvulling op tolerantie.

Van waar toch komt dit superieur gepreek als het om de islam gaat?
Met opgestoken vinger op zijn minst maar blijkbaar zonder schroom nu ook met regels en wetten. Intussen wordt beslist om Belgische soldaten ook in de vuurlinie te sturen als "morendoders" in Afghanistan. Zou dit een toeval zijn?
Ik hoop op zijn minst dat het toeval is dat de preek van Barnard en van Istendael bijna simultaan valt met de preek van minister De Crem om deze reconquista in Afghanistan te verantwoorden.

We zouden ons moeten “schamen” om het bloed dat tijdens de kruistochten, de reconquista van Spanje, de godsdienstoorlogen, de kettervervolgingen, de “kerstening” van Latijns Amerika en Congo, in de naam van een kruis, is vergoten.
Schaamte kan een begin zijn maar inzicht is nuttiger en de enige solide basis om in groep een stap vooruit te zetten. Schaamte hoort bij religie, zoals schuld, en boete. Wie een fout maakt zet dit niet recht met schaamte maar met betere kennis om die fout voortaan te vermijden.

Kunstenaars en schrijvers, het is nuttig te beseffen dat ze in directe lijn afstammen van het oudste beroep ter wereld: de tovenaar, sjamaan, bezweerder. En dus gemeenschappelijke voorouders hebben met de pastoors, popen, goeroes, dominees en imams.
De tijd dat dit nuttig was om angsten te verdrijven, raken we moeizaam voorbij. Nu hebben we andere middelen: de wetenschap. Feilloos is dat zeker ook niet. Daarom hebben we alle krachten nodig.
Barnard en Geert, willen jullie alstublieft terug als intellectuelen optreden en het preken overlaten aan wie je zo vurig denkt te bestrijden?

Lieven SOETE
Molenbeek, 9 februari 2008

Emancipatorisch Hoofddoek?

Een hoofddoek hoeft niet emanciperend te zijn, het uitsluiten van mensen van onderwijs is dat zeker ook niet. Maar je hebt een interessant punt Filip, alleen is de vraag dan: vanwaar komt die groeiende wat jij “iranisering” noemt? De evolutie de je beschrijft van “minderheid met hoofddoek” naar vandaag (blijkbaar 2/3 met hoofddoek) is een interessante maatschappelijke evolutie, maar waaraan is die te wijten? Heb jij daar een idee van? Het lijkt me een objectieve vaststelling dat decennia hoofddoekverbod blijkbaar niet veel uitgehaald hebben. De vergelijking met Iran gaat misschien in die zin op dat ook daar een Ataturk-achtig regime met macht geprobeerd heeft een lekenstaat te installeren (als zijn de verschillen tussen beide landen waarschijnlijk talrijker). Je kunt moeilijk stellen dat dat in Iran een groot historisch succes was. Ik denk niet dal 2/3 van de Turkse vrouwen nu “onderontwikkelde, analfabete, goedgelovige boerinnen” geworden zijn. Dus wat maakt dat die mensen teruggrijpen naar de Islam of naar bepaalde interpretaties ervan?

islamisering

Zittend premier van Turkije Erdogan werd in 1998 veroordeeld voor het aanzetten tot religieuze haat en poging tot het vestigen van de Islamitische staat ("minaretten zijn onze bajonetten, koepels onze helmen, moskeeën onze kazernes en gelovigen onze soldaten"). De vergelijking met ons VB dringt zich hier dus op. Om de evolutie in Turkije dan als onschuldig en bvb. goed voor de vrouw te interpreteren valt nog af te wachten. Erdogan zei trouwens zelf ooit dat de democratie enkel een middel is om de macht te grijpen.
Ik ben er absoluut tegenstander van dat wij verschillende maatstaven voor onze normen en waarden blijven hanteren naargelang de doelgroep. Ik kijk dan ook met groeiende verbazing naar de enorme evenwichtsbalkoefeningen die sommigen moeten maken om elk verontrustend gegeven van de toenemende islamisering te blijven goedpraten.

De lokroep van het essentialisme

Dit zal wel niet het laatste woord zijn in deze De Standaard-discussie, maar de bijdrage van Henk De Smaele, vandaag 11 februari, tilt het niveau ten minste terug wat op:

Zie: http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=B21NQ57K

Koen

Gepost door Koen
04.02.2008