Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Video] "Buitengewone aandacht voor een gewoon meisje als mij" vs. United Religions Initiative (URI)

[Video] "Buitengewone aandacht voor een gewoon meisje als mij" vs. United Religions Initiative (URI)

Dit is Blessing, een eenvoudig meisje uit Nigeria. Ze komt uit een straatarme buurt en heeft maar weinig zicht op wat er in de rest van de wereld gebeurt. Daarom heeft ze nooit gehoord van het United Religions Initiative (URI), een internationale vredesbeweging. Maar Blessing heeft haar eigen boodschap van vrede. Ze zingt (cfr. video onderaan) van een God die haar op een buitengewone manier bijstaat: "Een eer die veel betekent voor het gewone meisje dat ik ben". Dit zou buitengewoon zijn: dat onze woorden van vrede eenvoudige mensen in het Zuiden bereiken, dat ze een werkelijke verandering betekenen.

Blessing-.jpg

Download: Picture001 031_NEW.mp4  (4.19 MB)

Het United Religions Initiative (URI) – opgericht in juni 2000 – is een groeiende wereldwijde gemeenschap, die als doel heeft het stimuleren van duurzame interreligieuze samenwerking; het beëindigen van religieus gemotiveerd geweld en het realiseren van culturen van vrede, gerechtigheid en heelwording voor de Aarde en alle levende wezens.

Sinds juni 1996 hebben duizenden mensen meegewerkt aan de totstandkoming van URI. Het is een organisatie, gebaseerd op gemeenschappelijke spirituele waarden en gericht op het welzijn van iedereen. Mensen afkomstig uit verschillende culturen en tradities zetten zich in voor een organisatie, die bestaat uit zelfstandig opererende locale groepen die wereldwijd verbonden zijn.

Verspreid over de gehele wereld werken vrouwen en mannen van verschillende religieuze, spirituele en inheemse stromingen en tradities aan de totstandkoming van duurzame wereldwijde samenwerking. De oprichting van URI versterkt de hoop en het uitzicht van mensen op een betere wereld. Het is een wereld waar de waarden en lessen van de grote wijsheids-tradities mensen tot gids dienen en waar mensen elkaars geloof respecteren. Een wereld waar gewone mensen vanuit hun geestelijke rijkdom en passie samenwerken aan heelwording en een hoopvolle toekomst ten behoeve van onze wereldgemeenschap. www.uri.org.

Van United Religions Initiative naar Vlaams Partnerschip Interlevensbeschouwelijke Dialoog (VPiD): 'Wat je doet voor mij zonder mij, doe je tegen mij' (Ghandhi)

Zo klaar als een klontje is het dat Vlaanderen een groot multi-nationaal en multi-levensbeschouwelijk dorp geworden is. In Vlaanderen leven zoveel mensen met verschillende etnie, nationaliteit en levensbeschouwingen willens nillens naast en met elkaar. Zij die eraan twijfelen komen van een ander planeet of willen die dynamische diversiteit niet onder ogen zien omwille van zeer uiteenlopende negatieve persoonlijke ervaringen. Onvermijdelijk leidt 'samenleven' tot spanningen, misverstanden, vooroordelen, angsten ten opzichte van die 'vreemde' invloeden. Tegelijk opent het deuren naar een nieuwe toekomst en creëert het onvermoede kansen tot ware ontmoetingen met elke mens. Lokaal worden veel goede initiatieven genomen om die diversiteit positief in de schijnwerpers te plaatsen. Bond zonder Naam wil die initiatieven ondersteunen en een hoopvol perspectief bieden voor jong en oud.
Sinds 1997 gaat Bond zonder Naam haar aandacht naar het wereldinitiatief "United Religions Initiative", een initiatief van de episcopale bisschop Bill Swing van California in de Verenigde Staten. Hij werd in 1994 door de Verenigde Naties in New York gevraagd een interreligieuze dienst te organiseren in de Saint Grace Cathedral van San Francisco naar aanleiding van de 50ste verjaardag van het VN Handvest. Bij de voorbereiding stelde hij zich de vraag waarom men al decennia lang sprak van de 'Verenigde Naties' en nog niet eens gedacht had aan de 'Verenigde Godsdiensten'? Hij toetste de vraag bij enkele vooraanstaande burgers in San Francisco en religieuze leiders over gans de wereld. In het kielzog van de 'Verenigde Naties' begon men in 1996 met de oprichting van het wereldnetwerk. Het zou een breed forum worden waar alle grote tradities en spirituele bewegingen zich als missie stelden: "Het stimuleren van duurzame religieuze samenwerking, het beëindigen van religieus geweld, het creëren van culturen van vrede, gerechtigheid en heling voor de aarde en alle levende wezens." In 2000 werd URI erkend als een niet-gouvernementele organisatie binnen de Verenigde Naties.
BZN bracht URI naar Europa en is sterk betrokken bij de regionale uitbouw van URI Europa en organiseerde de 1ste Europese Conferentie in Antwerpen in 1997. Wat later werd URI Europa een 'Internationale Vereniging' naar Belgische recht. Sindsdien is URI Europe motor van tal van initiatieven en ontwikkelingen. Er werden nationale, regionale en lokale comités opgericht – de zgn. 'Cooperation Circles' (CC) - en Europese conferenties georganiseerd in o.a. Boedapest, Parijs, Berlijn en Brussel. Als 'CC' van URI Europa heeft BZN steeds uitgekeken naar een lokale verankering in Vlaanderen. Na een ontmoeting met de Belgische WCRP voorzitster (World Conference of Religions for Peace) tijdens het Wereldcongres in Barcelona in 2003, besloten WCRP en URI Europe samen te werken in het Antwerps project 'HOpen Deuren', dat kinderen en jongeren van uiteenlopende religieuze, sociale en culturele achtergronden bij elkaar bracht om samen creatief bezig te zijn met de rijke metafoor van 'de deur'. Naast de medewerking van zovele scholen was het merkwaardig hoe tal van Vlaamse (middenveld)organisaties - die direct of indirect de bevordering van de interculturele en/of interlevensbeschouwelijke dialoog als opdracht hebben - zich enthousiast achter 'HOpen Deuren' schaarden. Na een bevraging van zo wat alle levensbeschouwingen bleek er alleen maar geestdrift te zijn voor een 'Vlaams Partnership Interlevensbeschouwelijke Dialoog' of het zgn. VPiD. "Want" – zo stelde men – "er is een sociale, culturele en politieke honger naar een integrerend initiatief en referentiepunt, een ontmoetingsproject dat de krachten bundelt en het draagvlak verbreed".

Met die passie om het goede in elke mens naar boven te brengen, lanceert Bond zonder Naam in 2007 een Vlaams Partnership voor de Interlevensbeschouwelijke Dialoog (VPiD). Het VPiD wil maximaal lokale levensbeschouwelijke initiatieven zichtbaarheid geven in gans Vlaanderen. Om dit mogelijk te maken wordt een website, een databank en een nieuwsbrief aangemaakt. Buiten zichtbaarheid geven aan lokale initiatieven is het VPiD ambitieus om zelf acties te ondernemen. Indien u zin heeft deel uit te maken van die passie (onder welke vorm dan ook!) om mensen dichter bij elkaar te brengen en te laten samenwerken of indien u creatieve ideeën, suggesties, bemerkingen heeft en/of zich als vrijwilliger wil inzetten voor dit VPiD, aarzel niet en wordt lid van deze nieuwe gemeenschap: VPiD via email patrick.hanjoul@bzn.be. Bron: http://www.bzn.vpid.be.

Thierry Limpens www.thabor.org