Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Journalist Award 2008

Journalist Award 2008

Le Concours de journalisme 2008 de l’UE

Concours européen sur les discriminations et la diversité ouvert aux journalistes de la presse écrite et électronique

Nederlandstalige versie zie onderaan

Le Concours de journalisme 2008 «Pour la diversité – Contre les discriminations» distingue les journalistes qui, par leur travail, contribuent à mieux faire comprendre à leurs lecteurs les avantages de la diversité et à lutter contre les discriminations dans la société. Les journalistes de la presse écrite et électronique des 27 États membres de l’UE sont invités à soumettre leurs articles sur les questions liées à la diversité ou aux discriminations basées sur l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, l’âge, le handicap ou l’orientation sexuelle.

Les journalistes sont particulièrement encouragés à contribuer à la prise de conscience de la diversité dans le domaine de l’emploi et des discriminations multiples.

Des professionnels des médias et des experts de la lutte contre les discriminations choisiront 27 gagnants nationaux. Un jury européen choisira ensuite le grand gagnant et les deux seconds pour le prix européen. Les articles seront jugés sur la base de la valeur et de la pertinence de leurs informations, de la complexité de la recherche et de la préparation nécessaires, de leur originalité et de leur créativité ainsi que de leur impact sur le grand public.

Prix spécial sur les Roms

Le concours de cette année comprend un prix spécial sur les Roms, une communauté qui souffre souvent de la violence raciale, des discours de haine et de discriminations dans l’accès à l’emploi, l’enseignement, les soins de santé et les services publics et sociaux. Les journalistes sont invités à soumettre des articles dans cette catégorie spéciale qui traite des discriminations à l’encontre des Roms sur la base de l’origine raciale ou ethnique, de la religion ou des convictions, de l’âge, du handicap ou de l’orientation sexuelle. Comme les Roms souffrent souvent de discriminations pour plusieurs motifs, les articles sur les discriminations multiples sont particulièrement encouragés.

Qui peut participer?

Les journalistes de la presse écrite et électronique des 27 États membres de l’UE sont invités à participer au Concours de journalisme 2008. Les articles doivent avoir été publiés dans un titre de la presse écrite ou électronique entre le 1er janvier et le 31 octobre 2008. La rédaction principale du titre de presse dans laquelle l’article a été publié doit être établie dans un des 27 États membres de l’UE. Les articles doivent être soumis dans une des 23 langues officielles de l’UE et comprendre au moins 3 800 caractères (espaces compris).

Intéressé?

Il suffit de compléter le formulaire de candidature en ligne et de télécharger l’article. La date ultime de dépôt des articles est fixée au 31 octobre 2008. Veuillez lire attentivement le règlement du concours avant de soumettre votre article. Il n’y a pas de droit d’inscription.

www.journalistaward.stop-discrimination.info

De Journalistenprijs 2008

EU-brede competitie over discriminatie en diversiteit bedoeld voor journalisten van de gedrukte pers en internetjournalisten

De Journalistenprijs 2008 "Verschil moet er zijn. Discriminatie niet." is een eerbetoon aan journalisten die met hun werk een bijdrage leveren aan een beter algemeen begrip van de voordelen van diversiteit en de strijd tegen discriminatie in de maatschappij. Journalisten van de gedrukte pers en internetjournalisten van de 27 lidstaten worden uitgenodigd om artikelen in te sturen over vraagstukken van diversiteit of discriminatie op grond van ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, leeftijd, handicap en seksuele geaardheid.

Journalisten worden met name aangemoedigd om aandacht te besteden aan diversiteit op de werkvloer en aan discriminatie op meerdere gronden.

Mediaprofessionals en deskundigen op het gebied van discriminatiebestrijding zullen 27 nationale prijswinnaars selecteren. Een EU-jury zal vervolgens de drie winnaars van de EU-brede prijs kiezen. De inzendingen worden beoordeeld op hun nieuwswaarde, relevantie, onderzoeks- en voorbereidingsniveau, originaliteit en creativiteit, en ook op hun invloed op het grote publiek.

Speciale prijs voor een artikel over de Roma

Dit jaar wordt bijzondere aandacht besteed aan de Roma, een gemeenschap die vaak het slachtoffer is van racistisch geweld, haatzaaiende uitspraken en discriminatie op het gebied van werk, onderwijs, gezondheidszorg en openbare en sociale diensten. Journalisten worden uitgenodigd om voor deze speciale categorie artikelen in te zenden over discriminatie van de Roma op grond van ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, leeftijd, handicap of seksuele geaardheid. Aangezien de Roma vaak te lijden hebben van discriminatie op meerdere gronden, worden artikelen over meervoudige discriminatie in het bijzonder op prijs gesteld.

Wie kan er meedoen?

De Journalistenprijs 2008 is bedoeld voor journalisten van de gedrukte pers en internetjournalisten uit alle 27 EU-lidstaten. Inzendingen moeten zijn gepubliceerd in gedrukte of online-media tussen 1 januari en 31 oktober 2008. De hoofdredactie van het mediumkanaal waarin de inzending is gepubliceerd, moet gevestigd zijn in een van de 27 EU-lidstaten. Artikelen moeten zijn geschreven in een van de 23 officiële EU-talen en moeten minimaal 3800 tekens lang zijn (inclusief spaties).

Bent u geïnteresseerd?

U hoeft alleen het online-inschrijfformulier in te vullen en uw inzending te uploaden. De deadline voor inzendingen is 31 oktober 2008. Lees de deelnamevoorwaarden zorgvuldig door voordat u uw inzending instuurt. Deelname is gratis.

www.journalistaward.stop-discrimination.info

Jo

Gepost door Jo
02.10.2008