Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Johan Leman: "Islamboek Dedecker verdient een debat"

Johan Leman: "Islamboek Dedecker verdient een debat"

Johan Leman reageert op de uitspraken van Jean-Marie Dedecker. Uitspraken die niet de zijne zijn, maar die niettemin een debat verdienen.

In zekere zin kan ik vrij snel reageren op Dedeckers pas verschenen boek. Dinsdag laatst, zat ik immers naast hem in een panelgesprek aan de U Gent, georganiseerd door het KVHV, met als thema “Europa en de Islam”. Dedecker heeft er meermaals uit zijn boek geciteerd en ik vermoed dat ook zijn andere tussenkomsten tijdens dit debat sterk geïnspireerd waren door wat in zijn boek staat.

Ik onthoud daaruit volgende standpunten, die ik zo fair mogelijk zal trachten te vertalen, zelfs beter dan hij het zelf soms doet, om ze op hun waarde – eventueel ook positief – te kunnen inschatten:

1. Dedecker: De migratie, zoals ze nu loopt, is te veel een ‘volgmigratie’ (70%) en te weinig een ‘geplande migratie’ waar ook de ontvangende samenleving baat bij heeft. In zijn woorden klonk dat tijdens het debat als volgt: voor elke ‘arme migrant’ die binnenkomt, komen er in feite nog eens 6 arme migranten bij, en na verloop van tijd is dit voor onze sociale zekerheid onhoudbaar, want veel van die volgmigranten zijn ofwel oud, ofwel werkloos.

Mijn reactie: Dedecker raakt hier een reëel knelpunt aan. De huidige instroom zou moeten vervangen worden door een reëel migratiebeleid, dat een evenwicht zoekt tussen ‘hulp’ waar het menselijk echt ‘moet’, en ‘acceptatie’ in functie van onze arbeidsmarktbehoeften of toch minstens er rekening mee houdend. Immers, een eenzijdig aantrekken van een tè arme populatie, is inderdaad een mechanisme dat op de sociale zekerheid kan gaan doorwegen én het vertekent ook de positieve kansen van het latere integratiebeleid. Wij scoren daar effectief vaak in proportie te laag op, gewoon omdat onze aangetrokken populaties te eenzijdig laaggeschoold is. In feite herhaal ik dus een pleidooi voor een overdacht, evenwichtig migratiebeleid, met verschillende insteken. Ik vind het doodjammer dat dit debat niet gekoppeld geweest is aan het regularisatiedebat.

2. Dedecker: De werkloosheid onder allochtonen is te hoog en dat heeft te maken met het feit dat een migrant al na één dag werk in ons land recht heeft op een uitkering.

Mijn reactie: dit recht hebben op werklozenuitkering na slechts één dag werken, gaat terug op het feit dat een ‘verklaring in eer en geweten’ dat betrokkene eertijds in zijn land van herkomst voldoende lange tijd gewerkt heeft, meebrengt dat deze vroegere periode samengeteld wordt bij die éne dag. Dit is inderdaad geen gezonde zaak en moet herzien worden. Recht op uitkering moet voor iedereen, Belgen en migranten gelijk, opgebouwd worden in België, of… als het om een Belg gaat, via een Belgische opdracht in het buitenland, waarbij in België afgedragen wordt.

3. Dedecker: De kostprijs van de migratie is te hoog.

Mijn reactie: Ik heb ook tijdens het panelgesprek al opgemerkt dat je nooit een financiële afrekening mag opstellen puur in termen van een kostprijs. Dit gebeurt nergens. Ook een voetbalclub doet dit niet. Je moet naast je kostprijs ook je inkomsten plaatsen. Als je een stervoetballer aantrekt, kost u dit… maar dit brengt u ook iets op, en normaal zoekt een club naar evenwicht of zelfs naar winst op termijn: kosten en baten. Dit is het soort berekeningen dat gemaakt moet worden. Wordt dit in het boek van Dedecker gedaan? In alle geval, tijdens zijn voorstelling ervan in het panelgesprek gebeurde dit niet, alhoewel Dedecker publiek toegaf dat er inderdaad ook inkomsten zijn en dat men die normaal zou moeten mee verrekenen, maar dat had hij voor de gelegenheid eventjes vergeten… (Nu weet ik wel dat dit een heel moeilijke berekening is. Tijdens het Koninklijk Commissariaat is er ooit een ingenieur van Belgacom maandenlang zoet geweest met het uitrekenen van kosten en baten van de migratie voor Mevrouw D’Hondt. Zijn uitkomst was, voor die periode althans, dat de baten hoger waren dan de kosten. Dit is natuurlijk geen garantie dat dit vandaag ook nog zo is, maar het Planbureau zou dat inderdaad moeten berekenen…).

4. De hoofddoeken en religieuze symbolen moeten uit het publieke leven verdwijnen, of beter: ze mogen nergens verschijnen waar Staatsgeld ingebracht wordt, bv. op scholen, op rechtbanken, bij de politie, enz. Zo stelde Dedecker uitdrukkelijk dat dit ook voor de Sikhs en de Joden geldt… en voor de katholieken. De gehele samenleving moet georganiseerd worden op basis van een ‘neutraal publieke’ zone (en daar mag geld naartoe gaan) en privé. (Mieke Vanhecke, VSKO, die ook aan het debat deelnam, mocht voor wat Jean-Marie Dedecker betreft, haar vrije katholieke scholen sluiten…). Dit is de context waarin hij ook het thema van de islamitische hoofddoek plaatst.

Mijn reactie: dit is een consistent standpunt, maar het is het mijne niet (en het was ook niet dit van Mieke Vanhecke, uiteraard). Ten eerste vind ik dat een onderscheid gemaakt moet worden tussen de verschillende publieke instellingen die bestaan: een school is iets anders dan een rechtbank, een klas iets anders dan een politiekantoor. En ook de posities die in een school ingenomen worden, zijn verschillend: een leraar is iemand anders dan een leerling. Ik zie niet in waarom een klas geen pedagogische ruimte zou mogen zijn, waarin leerlingen kunnen experimenteren in hun groeiproces, uiteraard binnen een pedagogisch te verantwoorden context, zeker op het niveau van het secundair onderwijs. Los daarvan, en ten tweede, zie ik niet in dat Vlaanderen erop vooruit zou gaan als er – ik zeg maar iets – geen instellingen meer zouden bestaan als ‘Ter duinen’ in Nieuwpoort, waar mensen die bij een christelijke mutualiteit aansluiten, zouden kunnen gaan revalideren. Hetzelfde geldt overigens ook voor de socialistische en andere mutualiteiten. Met andere woorden: de ‘grijze muis’ publieke ruimte die Dedecker wil doordrukken, vind ik geen stap vooruit. Ik verkies een warme samenleving met aandacht ook op het vlak van de door de overheid gesteunde initiatieven voor de eigenheid van groepen, levensbeschouwingen, opvattingen, uiteraard telkens op zo’n wijze dat we samen door dezelfde deur kunnen blijven gaan. De hoofddoek, het kruisje, de symboliek van de vrijzinnigheid, in zo’n visie? Op sommige plaatsen wèl mogelijk, op andere niet…

Conclusie: wellicht zijn er punten uit het boek die hier niet ter sprake komen. Ik baseer me op de mediaberichten erover en op het debat waarnaar ik verwees. Ik vind echter wèl dat Dedeckers ideeën een ernstig debat verdienen.

Johan Leman is voorzitter van het regionaal integratiecentrum Foyer vzw in Molenbeek en gewoon hoogleraar antropologie aan de KU Leuven. Hij is ook oud-directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding

dedecker JM

geachte heer Leman,
deze morgen in mijn auto aanhoorde ik de zinnen die er bij Mr De Decker niet altijd vloeiend uitrolden, maar dit is eigen aan hem, in een veel te korte tijd moet hij veel proberen te zeggen, ik was akkoord met al zijn principes omdat ik als zaakvoerder met vele van zijn standpunten te maken heb en waarbij ik 85% van mijn tijd in BXL spendeer, s morgens om 6h reeds door de straten laveer in BXL om de files voor te zijn om mijn werven te bezoeken en personeel te begroeten, maar ik kom tot de essentie, ik heb Uw reactie gelezen omdat U in mijn gedachten gang altijd iedereen neersabelde en neersabeld die een opinie heeft ivm de migranten...om het in hun vakjargon te zeggen, vous êtes raciste als je hen iets zegt of in dialoog probeert te treden...groots was mijn verbazing vast te stellen dat U toch redelijk bent...nu toch, U staat open voor een debat, ik kan maar één tip geven doe een debat van man tot man en steek er geen gegaaide wolven bij (politiekers van andere strekkingen die een mediatraining genieten)...laat een volksmens spreken en probeer er iets sereens uit te halen...zo kan het niet verder in ons arm landje...
gegroet
vandemoortele danny
(slechts één stem vertegenwoordig ik, maar met een ruime visie en een goede kennis van zakens)

Dit schreef Jean-Pierre Van

Dit schreef Jean-Pierre Van Rossem reeds in zijn in 1991 verschenen boek 'de libertijnse breekpunten'. JM Dedecker heeft het gewoon over geschreven en geupdate met actuele cijfers.

Vorige vrijdag op de radio

Vorige vrijdag op de radio VRT: interview met straathoekwerker in Molenbeek of omstreken. Wat zouden de interventies (2 keer) van de jonde migranten kunnen betekenen: "Allumez le feu"?

Over die kostprijs van

Over die kostprijs van migratie: dat was in het debat inderdaad zeer eenzijdig.

Laat ons niet vergeten dat een belangrijke imigratiestroom door onszelf in gang gezet is toen we werkers nodig hadden voor in de mijnen, na sluiting van de mijnen zijn velen uiteraard werkloos geworden waardoor hun nageslacht vaak laag geschoold is en daardoor moeilijk werk vindt, ge kunt die mensen moeilijk terug sturen naar van waar ze komen, laat staan hun nageslacht of het liefje dat imigreert van dat nageslacht, ze zullen niet de enigen zijn die een lief uit het buitenland halen...
Die mijnen hebben "ons" trouwens veel opgebracht destijds.

Vandaag de dag zijn er bij mijn weten ook nog steeds veel vacatures open voor werk waar laaggeschoolden voor gezocht worden, misschien omdat het "vuil" werk is, misschien omdat het loon te laag is of omdat de uren slecht zijn? In ieder geval arbeidsplaatsen die niemand momenteel inneemt. Een beter arbeidsbeleid lijkt mij dan ook veel belangrijker dan meneer De Imigrant weg te jagen.
Profiteren zou nooit geduld mogen worden, noch bij autochtonen, noch bij allochtonen. "Wij, autochtonen", hebben trouwens ook nog een te groot aantal werklozen ondanks dat de meeste mensen toch al redelijk geschoold zijn dankzij onze schoolplicht, niet?

De imigratie is een verrijking voor onze cultuur. Restaurants b.v. met streekgerechten van over heel de wereld, midden in de stad. Muziek met de meest onbekende klanken, verhalen en ideeën die we nooit eerder hoorden, ... Allemaal aan onze achterdeur. Dat is niet uit te drukken in economische waarde.

Maar natuurlijk is het niet allemaal positief.
Werklozen, jongeren zonder toekomstbeeld of motivatie, slechte leefomstandigheden, ... komen voor, maar niet alleen bij imigranten. Dat is geen probleem van migratiebeleid, maar oa van onderwijs en arbeid.
Die jongens willen ook niets liever dan een toffe job met een echt loon om iets op te kunnen bouwen, een droom te kunnen hebben en daar naartoe te kunnen werken... 't Zullen heus niet alleen "dommeriken" zijn trouwens, als ze de kans krijgen zich te ontplooien in een goed onderwijssysteem zal dat zeker niet alleen voor het simpele werk zijn.

Een win-win situatie. Maar alleen als het goed aangepakt wordt op vlak van onderwijs en arbeid... Integratie zal wel volgen, niemand kijkt toch vies naar een hooggeschoolde buurman van b.v. Japanse origine? Zelfs al heeft die dan totaal andere tradities...

PS: Dat debat was trouwens gigantisch chaotisch en ik had toch echt wel het idee dat de niet-rechtse/allochtone zijde sterk ondervertegenwoordigd was, zeer jammer dat de vertegenwoordiger van het AEL (?) zeer onervaren overkwam in het debat en eigenlijk nogal over zich liet walsen, zijn op de man spelen tov Dedecker deed daar ook geen goed aan... Gelukkig was meneer Leman er nog of er was weinig sprake van een debat geweest!

over de kostprijs

ik weet niet laurent hoe oud je bent maar de koolmijnen dat is al lang verleden tijd,ik denk dat jij ook met hun (allochtonen)een beetje teveel verbroederd bent,open nu toch je ogen eens en luister wat jm te vertelen heeft,wij worden opgegeten door de allochtonen,miljoenen gaan daar aan teloor en wij maar belastingen betalen want zij brengen niks in de staatkas,en ook zij komen nu al op de eerste plaats terwijl er zoveel landgenoten het moeilijk hebben,met inkomen en een betaalbare woning te vinden,aub stop ermee hun op de eerste plaats te zetten,ik heb in hun land gewoond,dus vertel mij niks,want daar moogt je zelfs uwe mond nog niet open doen laat staan te manifesteren op straat.

kostprijzen

Bah , wat een plat racisme onderdompeld in studies over kostprijzen .De koolmijnen ? lang geleden? jawel maar nog steeds zijn het migranten die het overgrote deel van het vuil werk opknappen in andere sectoren .Opgegeten door migranten? hoezo , als migranten werk hebben en dus bijdragen tot de sociale zekerheid pakken ze zogezegd ons werk af,hebben ze geen werk dan profiteren ze van de sociale zekerheid.Zo is het nooit goed.Apropos, wie bvb een werkloosheidsuitkering krijgt heeft er recht op ,anders onverbiddelijk eruit, vroeger had je artikel 143,later artikel 80 dat iedereen uitsloot die langer dan het gemiddelde van de regio werkloos was,hoe meer uitsluitingen,hoe lager het gemiddelde. Dat vele landgenoten problemen hebben met inkomen en het zoeken naar een betaalbare woning heeft met de verdeling van de rijkdom te maken en ivm huren een wet die bezitters van een woning via een zeer liberale huurwet bevoordelen, een wet die bepaald voor welke prijs een bepaald huis mag verhuurd worden, waarbij een goede verhouding tussen prijs en het aanbod ontbreekt . Men moet niet de ene sukkelaar tegen de andere uit spelen. De kloof tussen rijk en arm is nog nooit zo groot geweest,lees er de jaarboeken over armoede van Jan Vrancken maar op na, De echte kloof is die tussen rijk en arm en daar hoort het gros van de migranten bij,en die maak je niet ongedaan met de ene sukkelaar iets af te pakken om de andere iets te geven.Begin bvb eindelijk eens met een vermogenskadaster aan te leggen zodat men een taks kan heffen op mensen met een vermogen van boven de 1 miljoen euro,schaf ook de notionele interesten af zodat ook dat weggesmeten geld kan gererecupereerd worden.JMD draait de klok terug naar de jaren 80 waar racisten ook toen al ongelijk hadden en men het toen ook al had over zogenaamde dijkbreuken,terwijl er toen ook al een strenge imigratiewet van kracht was en we 25 jaar later nog altijd niet overspoeld zijn .Over Pater Leman wil ik mij niet uitspreken maar zijn uitspraken zijn koren op de molen van mensen die de crisis willen aangrijpen om hun racisme openlijk te kunnen etaleren. Het is blijkbaar in om de dag van vandaag rechts tot extreem rechts te zijn en er ook nog mee mag pronken in de zin van "Ik zeg wat u denkt" en dergelijke nonsens meer . Remember racisme is een onderdeel van het fascisme zoals Nazi-Duitsland ons leerde.Ook lang geleden maar toch beter niet vergeten.

PS nu we het toch over kostprijzen hebben,mischien eens nagaan wat de kostprijs is voor de gemeenschap van al die delokalisaties door bedrijven naar meestal het vroegere Oostblok om daar mensen te laten werken tegen Derde Wereldlonen..Mijn vroegere fabriek die 150 werknemers telde delokaliseerde vanaf de jaren 90 en in 2003 was het voor den blauwen overall helemaal afgelopen, en nochtans ook bij ons werd er nog veel,heel veel winst gemaakt .Het bedrijf had een Cash flow om u tegen te zeggen maar zoals mijn vader zaliger altijd zei "De zak van de duivel is nooit vol".