Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Het politieke gedachtegoed van de heer Wilders, een tsunami van racisme

Het politieke gedachtegoed van de heer Wilders, een tsunami van racisme

Het door de heer Wilders [PVV] geventileerde gedachtegoed getuigt niet alleen van racisme, populisme en haatzaaierij, eveneens houdt hij met zijn standpunten een pleidooi voor de invoering van een politiestaat
Hiermee plaatst hij zich buiten de orde van de Nederlandse democtratische rechtsbeginselen

Geachte Redactie en lezers van Indymedia-Belgie,

Bij dezen doe ik u mijn artikel toekomen tav het gedachtegoed van de heer Wilders
Dit artikel is eveneens gepubliceerd in het aprilnummer van de Uitpers [www.uitpers.be]

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Amsterdam

Bij dezen het artikel:

Het politieke gedachtegoed van de heer Wilders

Inleiding
Duitsland, 1933

´´Daarom zijn er dringend veranderingen nodig!
Duitsland moet weer een sterk en vitaal land worden!
Een land met een duurzaam sterkere economie!
Een land dat Joods banditisme keihard aanpakt en bestraft!
Een land met een bestuur dat problemen van de burgers oplost!
Kortom: op naar een beter en sterker Duitsland!´´

Na afloop van de redevoering werd er door de aanwezige, vrijwel in trance geraakte menigte, met luider stemme ´´Heil Hitler´´ gescandeerd.

Een redevoering, weggelopen uit de geschiedenis, die mede gezien tegen het licht van de latere, gruwelijke gebeurtenissen in nazi-Duitsland en de bezette gebieden, met als grondeloos dieptepunt ´´Auschwitz´´, een huiveringwekkende lading krijgt.

Wie er echter, gezien het racistische, haatzaaiende en populistische karakter, vanuit gaat, dat deze redevoering door Adolf Hitler of een van zijn nazi-coryfeen gehouden is, heeft het toch bij het verkeerde eind.

Ik refereer hier aan de enigszins aangepaste openingsfrase uit het verkiezingspamflet van de heer Wilders dd augustus 2006, waarbij vanzelfsprekend ´´Duitsland´´ door ´´Nederland´´ dient te worden vervangen en ´´Joods banditisme´´ (een ´´geliefde´´ naziterm) door ´´islamitisch terrorisme´´.

Voor diegenen, die denken, dat ik hiermee het gedachtegoed van de heer Wilders op een lijn wil stellen met het nazi-gedachtegoed, vergissen zich. Een en ander is gelukkig (nog) niet het geval.

Wel zijn er, zowel in het gehanteerde populisme, het zondebokmodel, de aanzet tot haat tegen bepaalde bevolkingsgroepen, het appel op een ´´sterke´´ natie en de nauwelijks onderbouwde roep om een ´´sterke economie´´, wel degelijk overeenkomsten in gedachtegoed en opvattingen te bespeuren.

Deze overeenkomsten zijn nog sterker aanwezig in zijn in het PVV-verkiezingspamflet voorgestelde maatregelen richting politiestaat.

A Politieke loopbaan

De heer Wilders startte zijn politieke carrière bij de (liberale) VVD, waarvan hij in 1989 lid werd. Vanaf 1997 tot 1998 was hij gemeenteraadslid in Utrecht en in 1998 maakte hij de overstap naar de Tweede Kamer, waar hij de VVD tot 2004 vertegenwoordigde. Hij behoorde tot de rechts-conservatieve vleugel en stond met name bij belangenbehartigers van de Palestijnse zaak bekend als een vurig bewonderaar van het Israëlische politiek-militaire optreden. Hierop kom ik nog terug.

Hij verliet de partij in 2004 na een conflict over het EU-lidmaatschap van Turkije, dat door Wilders werd uitgesloten, niet vanwege de mensenrechtenschendingen, maar vanwege zijn bezwaren tegen Turkije als niet Europees (lees islamitisch) land.
Na in de Tweede Kamer gezeten hebben onder de eenmansfractie ´´Groep Wilders´´ richtten hij en geestverwanten de PVV (Partij voor de Vrijheid) op, die in 2006 de verkiezingen won en met 9 zetels de Tweede Kamer bemande. Wilders is fractievoorzitter.

B Gedachtegoed

Het politieke gedachtegoed van de heer Wilders kan gekwalificeerd worden als racistisch, populistisch en haatzaaiend. Eveneens wordt in het gedachtegoed een aanzet tot een politiestaat gepropageerd, waarmee Wilders zich buiten de Nederlandse democratische orde plaatst. Verder valt hem de twijfelachtige eer te beurt, de fundamentele principes van humaniteit en beschaving, alsmede de daaruit voortgekomen mensenrechtenverdragen, aan zijn laars te lappen.

Ik licht een en ander in onderstaande toe

1 Racistisch

In de Dikke van Dale wordt racisme gedefinieerd als:

´´het uiten van minachting, vijandigheid of haat van het ene ras jegens een ander, voortkomend uit een gevoel van meerwaarde´´

In artikel 2, Conventie tot de Uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie, wordt racisme gedefinieerd als iedere vorm van negatief onderscheid en uitsluiting van mensen op grond van ras, kleur, afkomst, nationale of etnische oorsprong.

Opvallend is, dat Wilders in negatieve zin aan beide definitiecriteria voldoet
Ik breng een door Wilders in een NRC Handelsblad artikel gedane uitspraak in herinnering, die vaker in interviews met hem terugkomt:

´´ We moeten niet doen alsof de waarden van andere culturen net zo goed zijn als de onze."

Uit deze uitspraak kan reeds geconcludeerd worden, dat hij ´´onze´´ (lees de overigens zeer gedifferentieerde ´´autochtone´´ Nederlandse cultuur) cultuur superieur acht aan andere culturen.

Aan de in de Internationale Conventie omschreven definitie van racisme voldoet Wilders ruimschoots, zoals onderstaande mag aantonen.

I ´´Straatteroristen´´

Eveneens vindt dit racisme zijn basis in de voortdurende en ongenuanceerde stellingname tegen de Islam als religie, de moslims in het algemeen en met name het Marokkaanse bevolkingsdeel. Regelmatig worden Marokkaanse randgroepjongeren, die al dan niet met Justitie in aanraking zijn gekomen, door Wilders en aanhang gekwaliceerd als ‘´straatterroristen´´.

Niet alleen worden dergelijke uitspraken niet gehinderd door enig serieus onderzoek naar de oorzaken van een mogelijke maatschappelijke ontsporing, hierbij wordt eveneens een oneigenlijk gebruik gemaakt van de terminologie ´´terrorisme´´, die slechts betrekking heeft op voor de rechtbank bewezen aanslagplegers op burgers of burgerdoelen, met een politiek doel.

De boodschap lijkt duidelijk
Met een dergelijke opmerking worden deze groep Marokkaanse jongeren in het bijzonder en Marokkaanse jongeren in het algemeen, op buitenproportionele wijze gecriminaliseerd.

Het racistische element van deze uitspraak is bovendien gelegen in het feit, dat randgroepjongeren van autochtone komaf, niet op een dergelijke wijze worden aangeduid.

II ´´Westerse´´ en ´´niet -westerse´´ allochtonen

Eveneens een voorbeeld van het racistische gedachtegoed is het door Wilders voortdurend gemaakte onderscheid tussen westerse en ´´niet westerse´´ allochtonen, waarbij aan deze laatste groep slechts generaliserend-negatieve kwalificaties worden toegeschreven.

III´´Overspoeling´´

Hij maakt verder tevens gebruik van extreem rechtse archetypen zoals een ´´overspoeling´´ door ´´vreemdelingen´´ of mensen van ´´niet westerse´´ komaf´’.

Een voorbeeld uit zijn verkiezingspamflet

´´De demografische ontwikkelingen zijn ronduit zorgelijk: de meerderheid van de jongeren in de grote steden is nu al van niet-westerse afkomst.´´

Deze opvatting deelt hij overigens met de door hem bewonderde ultra-rechtse Israëlische politici, die zich zorgen maken om het ´´demografische probleem´´ (een meerderheid van ´´Israëlische´´ Arabieren in het huidige Israël, waardoor de legitimatie van een op zionistische basis gestichte Joodse Staat steeds meer komt te vervallen).

Het is evident
Slechts mensen met racistische vooroordelen tav anderen, die zichzelf daarenboven als superieur zien, achten zich bedreigd door de aanwezigheid van mensen met een andere cultuur, aangezien zij niet in humanitaire termen denken, maar in afkomst en culturele verschillen en al evenmin oog hebben voor de verrijking door andere culturen.

Van de heer Wilders is eveneens berucht de uitspraak, dat met de komst van de staatssecretarissen Aboutaleb (Sociale Zaken) en Albayrak (Justie), die beiden van allochtone (Marokkaanse) komaf zijn, een ´´tsunami´´ van islamisering het nieuw aangetreden Nederlandse kabinet heeft bereikt. Kort na deze uitspraak startte hij zijn politieke hetze tegen deze twee staatssecretarissen, waarop ik nog terugkom.

2 Haatzaaiend

Het behoeft nauwelijks nadere toelichting, dat bovenstaande standpunten, zijn door mij nog te bespreken Tweede Kameroptreden en de door hem gemaakte provocerende opmerkingen (berucht is zijn opmerking, dat de moslims de Koran voor de helft zouden moeten verscheuren) in ernstige mate de reeds sinds 11 september 2001 nog verder toegenomen tweedeling tussen Nederlanders van autochtone en allochtone komaf, nog verder intensiveert.

Nog afgezien van zijn abjecte gedachtegoed, getuigt het daarenboven ook van grote morele lafheid, een reeds sinds 11 september 2001 gestigmatiseerde en kwetsbare bevolkingsgroep (in casu met name de Marokkaanse), die zowel na 11 september als de moord op de heer van Gogh, heeft blootgestaan aan fysieke en verbale intimidatie, alsmede brandstichtingen en aanslagen, nog verder te criminaliseren.

Volgens artikel 137, c en d zijn zowel discriminatie tegen een bevolkingsdeel als haatzaaierij, waarvan hier toch duidelijk sprake is, strafbaar. Het zou dan ook aanbeveling verdienen, wanneer er tegen de heer Wilders en zijn partijgenoten aangifte zou worden gedaan

3 Op weg naar een politiestaat

Autoritaire en antihumane opvattingen

Reeds eerder heb ik eraan gerefereerd, dat in het gedachtegoed van Wilders eveneens elementen schuilen, die op gespannen voet met de rechtsstaat staan

Een voorbeeld is zijn kennelijke bewondering voor administratieve detentie, een door de Israëlische regering voornamelijk tegen Palestijnen (en soms tegen religieus-fanatieke kolonisten) toegepaste strafmaatregel, die neerkomt op detentie zonder vorm van aanklacht en proces.

Een dergelijke in de internationale wetgeving en het Europees Mensenrechtenverdrag (EVRM), alsmede in de Nederlandse wetgeving verboden strafmaatregel mag echter bogen op groot enthousiasme van de heer Wilders en geestverwanten en hij pleit in zijn verkiezingspamflet dan ook voor de introductie van de ´´administratieve detentie´´ tav terreurverdachten.

Een ander opmerkelijke door Wilders bepleite maatregel is de de introductie van ´´heropvoedingskampen´´ voor probleemjongeren.

Zonder de heer Wilders ook maar enigszins te willen beschuldigen van een introductie van concentratiekampen, wekt deze terminologie bij mij toch associaties op met in de Oost-Europese landen (tijdens de voormalige regimes) en in China voorkomende kampen, waarbij de mensenrechten in ernstige mate werden geschonden.

Nog los van de door de heer Wilders gegeven invulling hiervan (hetgeen hij verder buiten beschouwing laat), lijkt mij een en ander op gespannen voet met de Nederlandse rechtsorde, aangezien er reeds in voldoende mate strenge tot zeer strenge strafinrichtingen voor jongeren, die in aanraking gekomen zijn met Justitie, voorhanden zijn en dit kennelijk een door de heer Wilders gepropageerde aanvulling zou zijn.

Zijn enthousiasme voor de administratieve detentie doet in dit verband het ergste vrezen.

Tenslotte frappeerde mij eveneens zijn standpunt tot het invoeren van preventief fouilleren door het hele land.

Niet alleen is een en ander een ernstige inbreuk op de privacy, bovendien is het een inbreuk op de rechten van de betrokkenen, aangezien er, door het doorgaans collectieve karakter, geen sprake kan zijn van een gerede verdachtmaking. Bovendien kan een dergelijke ver doorgevoerde maatregel leiden tot stigmatisering, aangezien het aan de politie is te bepalen, welke personen of groep preventief kan worden gefouilleerd.

Terecht zijn de autoriteiten tot nu toe zeer terughoudend met dit mi niet rechtmatige en buitenproportionele middel omgesprongen.

Preventieve fouillering door heel Nederland echter zou een versterking zijn van het toch reeds heersende repressieve anti-terreurklimaat.

Zowel uit Wilders grote sympathie voor administratieve detentie, ''heropvoedingskampen'' en preventieve fouillering door heel Nederland acht ik de conclusie gerechtvaardigd, dat een aantal essentiële PVV-standpunten in strijd zijn met de principes van een democratische rechtsstaat en kenmerken in zich dragen van een politiestaat.

4 Populistisch

Een van de kenmerken van al dan niet charismatische voormannen van racistische of tegen racisme aanleunende organisaties is het basale populisme.

Populisme is een politiek-ideologische richting, die niet empirisch (onderzoekend) te werk gaat, maar zich doorgaans baseert op bestaande in dit geval racistische, onderbuikgevoelens en deze op al dan niet subtiele wijze, voedt.

Omdat een gedegen argumentatie veelal ontbreekt, komen de populistische standpunten doorgaans neer op het ''intrappen van open deuren'', het voeden van reeds bestaande gevoelens van onvrede en animositeit, het uiten van ongerichte kretologie en het formuleren van multi-interpretabele uitspraken.

Zo is het opvallend, om met dit laatste te beginnen, dat Wilders veelal refereert aan een ''sterk Nederland'', een ''Nederland om trots op te zijn'', een ''eigen identiteit'' etc , zonder hieraan een duidelijke en sluitende invulling te geven.

Ook het ''intrappen van open deuren'' is zijn sterke kant.

Zo refereert hij in zijn verkiezingsprogramma aan o.a. de volgende ''aandachtspunten''.
Er is bij deze punten echter hetzij reeds sprake van een bestaande wetgeving [zoals de ongewenstverklaring na het plegen van een misdrijf door een niet-Nederlander] of het standpunt is vanzelfsprekend en wordt door iedereen omschreven [zoals het wegwerken van wachtlijsten].

Enkele voorbeelden:

- Niet-Nederlanders die een misdrijf plegen worden direct uit Nederland verwijderd [reeds een wetsmaatregel]
- Wachtlijsten jeugdzorg wegwerken [Open deur)

- Nette eenpersoonskamers voor ouderen in verpleeghuizen: ouderen zijn geen gevangenen (Open deur)
- Extra geld voor verpleeghuiszorg: minder bureaucratie/overhead en meer handen aan het bed (Open deur)
Naast de moslimvijandige standpunten, die zich eveneens uitstrekken anti-vluchtelingstandpunten (Wilders is voorstander van een immigratiestop) tracht hij zich op een dergelijke populistische wijze bij anderen, die geen uitgesproken racisten zijn, maar wel een neiging hiertoe hebben, populair te maken.

Ook doet in dit verband het zich beroepen op de zogenaamde ''glorie uit het verleden'' (lees armoede in Nederland en kolonialisme en slavernij) goed.

Zo merkt hij op in zijn ''Onafhankelijkheidsverklaring'':

''Ooit veranderden onze voorouders een moerasdelta in een oase van tolerantie en economisch succes, met een vlag die over de hele wereld synoniem is met vrijheid. Die vlag verdient het in vrijheid te blijven wapperen. ''

Grote, demagogische en vooral lege woorden.

C Nationaliteitenkwestie

Over het Wilders Tweede Kameroptreden in de ''dubbele nationaliteitenkwestie'' kan ik kort zijn, aangezien het niet de inhoudelijke kwestie betrof, maar zijn onderliggend racistische gedachtegoed, dat gekant is tegen moslims en ''niet-westerse'' allochtonen in het algemeen en hun regeringsdeelname in het bijzonder.

Zo koppelde hij in een tegen de reeds genoemde staatssecretarissen Aboutaleb en Albayrak hun ''dubbele nationaliteit'' aan een eventueel gebrek aan loyaliteit aan Nederland.
Nog afgezien van het feit, dat deze staatssecretarissen jarenlang hun politieke sporen hebben verdiend in politieke bestuursfuncties, is hun benoeming een resultaat geweest van de Nederlandse coalitievorming, die als zodanig gerespecteerd dient te worden.

Evenmin hangt de door Wilders aangekaarte ''loyaliteit'' ook maar enigszins samen met het bezit van de eigen nationaliteit en hebben in mijn optiek mensen van allochtone komaf recht op de beleving van hun identiteit en dus eveneens op hun eigen paspoort.

Uit het feit, dat daarenboven Marokkanen geen afstand kunnen doen van hun Marokkaanse nationaliteit, volgens de Marokkaanse wetsregels (evenmin als Argentijnen en Grieken) bleek, dat het Wilders er slechts om ging, meer van een half miljoen moslims van Marokkaanse komaf te criminaliseren en verdacht te maken.

Dat dit zijn oogmerk was, bleek wel uit het feit, dat hij recentelijk eveneens een ''beroepsverbod'' heeft geëist tav mensen met een dubbele nationaliteit, voor o.a. rechters, officieren van Justitie, politiemensen, militairen en ambassadeurs.

De tsunami van racisme woedt nog steeds voort.

Reactie parlement:

Hoewel de meerderheid van de Tweede Kamer Wilders duidelijk heeft teruggefloten heeft in de dubbele nationaliteitenkwestie, is er toch geen sprake geweest van een principiële stellingname, ondanks goede bijdragen van de heer Pechtold (D'66), mevrouw Halsema (Groen-Links) en de heer Dijsselbloem [PvdA]

Een en ander draait echter niet alleen om de nationaliteitenkwestie of de door Wilders gevoerde veelal zeer onwellevende toon, maar om de grond van het probleem, zijn racistische gedachtegoed.

Toen de politicus Janmaat [Centrumpartij] in 1982 in de Tweede Kamer was gekomen met 1 zetel, sprak de politiek openlijk schande van zijn gedachtegoed en negeerden vele Kamerleden hem.

Ik hou geen pleidooi voor het negeren van Wilders, uit oogpunt van wellevendheid en medemenselijkheid.

Wel acht ik het echter van wezenlijk belang, dat de politiek de morele moed heeft, hem en zijn gedachtegoed als racistisch te ontmaskeren.

Wat dat betreft mogen de Nederlandse politici een voorbeeld nemen aan een aantal Belgische, die openlijk de heer de Winter [Vlaams Belang] met wiens gedachtegoed de heer Wilders zeet veel overeenkomsten vertoont, als racist te ontmaskeren.

Een dergelijke principiele houding, en het benadrukken van de waardigheid in het parlementaire debat, zal bijdragen aan de morele en hopelijk ook politieke nederlaag van de heer Wilders.

Astrid Essed

Bronmateriaal:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geert_Wilders

http://www.groepwilders.nl/

http://www.geertwilders.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=497...

http://www.geertwilders.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=120...

http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/1206

http://www.planet.nl/planet/show/id=420508/contentid=630474/sc=a21fb7

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article409390.ece/Wilders_ook_verbod...

http://www.trouw.nl/deverdieping/dossiers/article647174.ece/van_Doorn_He...

http://www.blikopnieuws.nl/bericht/45936

http://www.nu.nl/news.jsp?n=983185&c=11

http://www.nu.nl/news.jsp?n=1004269&c=11

http://www.volkskrant.nl/buitenland/article372750.ece/Vlaams_Belang_feli...

http://indymedia.nl/nl/2007/03/43286.shtml

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article404698.ece

http://www.volkskrantblog.nl/bericht/112986

http://www.passagenproject.com/conservatisme.html

Uitstekend artikel; maar toch mis ik iets!

Reacties:
Uitstekend artikel; maar toch mis ik iets!

Geachte Astrid Essed en andere geïnteresseerde lezers,

Met respect en waardering heb ik Uw artikel hier op Yayabla gelezen. Inhoudelijk ben ik het volledig met Uw artikel eens. Maar toch mis ik daarbij een expliciete steun voor Ehsan Jami om ook, zonder levensbedreiging, demonstratief ex-moslim te kunnen zijn.
Mijn kritische (dus constructief bedoelde) opmerkingen richten zich dus verder vooral op de lay-out en presentatie.
Allereerst; de genoemde links géén ervan werkt direct als hyperlink van uit het artikel zelf.
Om te beginnen over: "in dit verband zal er door de Vereniging van Surinamers in Nederland, terecht, aangifte tegen hem worden gedaan "
Zie : http://www.adbzeeland.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=371
Vervolgens: Overigens heb ik hem eveneens mijn in het aprilnummer van de Uitpers [www.uitpers.be] gepublicerde artikel tav zijn gedachtegoed doen toekomen . Zie:http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636
A Koranuitspraken de heer Wilders:
Zie: http://www.volkskrant.nl/binnenland/article451338.ece/Genoeg_is_genoeg_v...
Tot slot van Uw artikel nog: D Verwijzing naar het in Indymedia .be geplaatste artikel : "Het politieke gedachtegoed van de heer Wilders, een tsunami van racisme"
Zie: http://www.indymedia.be/nl/node/8398

Over Ehsan Jami en wat ik mis in Uw artikel:

In Uw artikel schrijft U over Ehsan Jami , let wel dé officiële aanleiding voor Wilders om met zijn abjecte ( verwerpelijke) Koran uitspraken te komen, alleen maar:
"Directe aanleiding vormt de door hem terecht veroordeelde mishandeling van de heer Ehsan Jami, voorzitter van de vereniging van ex-moslims". (nota bene:onderstreping bij ''door hem terecht" enkel van mijn hand)
Dit lijkt mij wel een heel zuinige wijze om afstand te nemen van de eveneens abjecte bedreigingen tegen het leven en de veiligheid van Ehsan Jami.
Het zou onze zaak , hierbij zeg ik heel bewust ons, goed doen en dienen indien we hier méér expliciete woorden aan zouden wijden.
Het gaat immers niet alleen om een strijd tégen het hedendaagse fascisme en tegen racisme ; maar ook om een strijdbare inzet vóór een veelkleurige democratische samenleving waar daadwerkelijke tolerantie en verdraagzaamheid iets vanzelfsprekends is geworden.

Dan komt bij mij de woorden van Jan Marijnissen hierover, (zonder mij overigens in allerlei andere opzichten ook met hem eens te verklaren), uit zijn web log: http://www.janmarijnissen.nl/2007/08/09/over-wilders-en-jami/
veel aansprekender over en vooral dit deel:

"PvdA-lid Ehsan Jami wil een comité oprichten dat mensen die hun geloof, in het bijzonder de Islam, vaarwel zeggen, bijstaat. Het is al erg genoeg dat er blijkbaar reden van bestaan is voor een dergelijk comité. De initiatiefnemer is zaterdag gewelddadig aangevallen, en waarschijnlijk bestaat er een relatie met zijn initiatief. Als dat zo is, dan is het niet alleen een abjecte daad, dan is het ook een vorm van politieke intimidatie. Zonder het met alle uitlatingen van Jami eens te zijn, steun ik hem bij zijn inzet voor het recht en de veilgheid van mensen die de vrijheid van geweten openlijk willen practiseren en demonstreren.

Zowel Wilders als de Islamitische extremisten lijken gaandeweg elke nuance en realiteitszin verloren te hebben. Ondertussen domineren - en daarmee frustreren - ze wel al tijden het debat over de bitter noodzakelijke integratie. Door hun onverdraagzaamheid, generalisaties en gebrek aan empathie en respect voor de ander vormen ze een gevaar voor de democratische waarden in ons land."

Essentieel is, voor mij, de zin: "Zonder het met alle uitlatingen van Jami eens te zijn, steun ik hem bij zijn inzet voor het recht en de veiligheid van mensen die de vrijheid van geweten openlijk willen practiseren en demonstreren"
Geachte Astrid Essed een zodanige expliciete steun vóór een daadwerkelijke tolerantie en verdraagzaamheid, toegepast op de concrete levens bedreigende situatie waarin Ehsan Jami verkeert, heb ik in Uw verder uitstekende artikel node gemist.

Ook ik zou willen eindigen met:

Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme!!
Door: Johan13 - zondag 12 augustus 2007

wilders

ik ben met en paar uitzonderingen,de zelfde mening.ik als duitser in nederland levend,moet mijn schamen voor de uitspraken,wat wilders doet.maar vraag mijn af,waroom ons nls regiering,sorry bad nederlands,het niet kan in de hand nemen,om deze wilders,gewon uit de politik te halen.eveneens gaat hij nog geld van het volk inkassieren,deze man maakt de nederlands politik belachlijk,en verstoort het multisamenleving zo enorm,dat zelf ik als duitser moet zeggen,deze man hoort in het gevangnis,sorry!ook wil ik erbij zeggen,dat ik hier in nederland,heel veel gelert heb,wat multisammenleving betekent,en punkt 1 is respect voor religie en eigenwaarde!ik heb veel vrienden,die ook van buitenlandse afkomst zijn,en sorry,da zijn heel liefe mensen bij,of nou van turkije of marokko,of afrika,maakt niet uit,voor mijn zijn het vrienden,wavoor ik respect heb.beter nog,ik ga graag in en turkish winkel omdat jij daar beter behandelt word,als zo einerlei winkels ,die in nederlands handen zijn.okay dat was het.ik ben van mening,dat ons politik deze wilders moet hard aanpaken,dus voor de rechter met hem ,eruit van zijn politike werksamheeden.stop Wilders ,anders gaat het weer gebeuren,wat er al zo vaak gebeurd is.en dan denk ik staat wilders op rang 1.verder wil ik mijn darop niet uitlaten.

pascal