Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

34ste Scheldewijding te Doel + straatfeesten

34ste Scheldewijding te Doel + straatfeesten

Zondag 3 augustus vond de 34ste Scheldewijding plaats in Doel, een bewijs te meer dat Doel nog niet dood is en dat de huidige bewoners dit ook niet zomaar zullen laten gebeuren!

L1160660.JPG

Sociaal-economische leefbaarheid (deze info is te vinden op de site van http://www.doel2020.org en op http://www.duimenvoordoel.be vind je ook meer info over Doel).

Uit de grootscheepse bevraging onder de Doelenaars, waarbij ca. 75% van de Doelse bevolking rechtstreeks bereikt kon worden, en uit de analyse van het bestaande voorzieningenapparaat kan afgeleid worden dat het dorp momenteel nog sociaal-economisch leefbaar is. De bevolkingssamenstelling is vrij evenwichtig, het voorzieningenniveau is nog vrij uitgebreid (voor een plattelandskern van die afmetingen), het verenigingsleven draait nog. De meeste mensen zijn weliswaar ingegaan op het voorstel tot vrijwillige onteigening conform het uitvoeren van het Sociaal Begeleidingsplan, maar slechts een kleine minderheid heeft effectief reeds een akkoord getekend.

Echter, indien de huidige trend zich voortzet en geeri maatregelen genomen worden, zal de situatie op relatief korte termijn sterk verslechteren. Een aanzienlijk deel van de bevolking in de kem geeft te kennen zeker te willen vertrekken (bijna 45%) en slechts iets meer dan een derde wil zeker blijven. Dit heeft grote negatieve gevolgen voor het draagvlak van de voorzieningen zelf (leegloop van de school, onvoldoende cliënteel voor de middenstand, ... ), en die op zijn beurt voor het voorzieningenniveau van de overblijvers. De reeds hoge leegstand zal dramatische proporties aannemen en zorgen voor een algemene fysische verloedering van het dorp.

Uit de bevraging bleek dat de havenactiviteiten zelf en de daarmee gepaard gaande milieuhinder slechts in beperkte mate een rol spelen bij de beslissing om te vertrekken. Het is vooral de onzekerheid over de toekomst van Doel die deze beslissing in de hand werkte. Door Doel opeenvolgend onleefbaar (ontwerp gewestplan met bouwstop) - leefbaar (gewestplan van 1978) - onleefbaar (studie Technum en beslissing Vlaamse regering van 20/1/1998) - misschien weer leefbaar (regeringsverklaring 1999 en nieuwe leefbaarheidsstudie) te verklaren, is Doel a.h.w. politiek onleefbaar gemaakt.

In de bevraging werden tevens de drie door ons onderzochte toekomstscenario's voorgelegd. Dit leverde de merkwaardige vaststelling op dat onder scenario 0 (aanleg van het Deurganckdok, maar geen havenuitbreiding ten westen van Doel) de negatieve impact op de bevolking van Doel kleiner zou zijn (meer blijvers, minder vertrekkers) dan in de huidige toestand, zonder containerdok. Dit is te wijten aan de onzekerheidsfactor: de onzekerheid in de huidige toestand werd vervangen door een hypothetische zekerheid omtrent het voortbestaan van Doel en de grenzen van de haven, waardoor er ook minder twijfelaars zijn. De twee andere scenario's (met resp. MIDA's en een tweede containerdok ten westen van Doel) scoren veel minder gunstig en zijn qua sociale impact even negatief of negatiever dan de "huidige beslissing". Scenario 0 is het enige waarin meer dan de helft van de inwoners van de kern zegt te willen blijven, althans indien alle twijfelaars meegeteld worden.

Aangezien er in de drie scenario's geen echte milieutechnische ("objectieve") bedreiging is van de leefbaarheid van Doel, hangt alles af van de sociale leefbaarheid. O.i. kan Doel ook op socio-economisch vlak leefbaar zijn en blijven. Echter, zoals reeds meerdere malen aangehaald in dit rapport is sociale leefbaaheid een proces, niet een toestand. Verschillende elementen en initiatieven kunnen dit proces beïnvloeden en versnellen of vertragen. Het is dus wederom niet een alles-of-niets vraag. Naar het stimuleren van de sociale leefbaarheid in Doel betekent dit dat er binnen budgettaire ruimtes prioriteiten dienen opgesteld te worden en gekoppeld aan deze prioriteiten initiatieven moeten ontwikkeld worden.

Wij kunnen enkele meer concrete aanbevelingen nu voorlopig naar voren schuiven. Het opstellen van prioriteiten en het in kaart brengen van mogelijke oplossingen voor specifieke leefbaarheidsproblemen moet echter in de eerste plaats met de bevolking zelf gebeuren. Het is alleen langs de weg van overleg en inspraak dat men te weten kan komen welke initiatieven prioritair kunnen zijn.

Sociaal-economische leefbaarheid

Uit de grootscheepse bevraging onder de Doelenaars, waarbij ca. 75% van de Doelse bevolking rechtstreeks bereikt kon worden, en uit de analyse van het bestaande voorzieningenapparaat kan afgeleid worden dat het dorp momenteel nog sociaal-economisch leefbaar is. De bevolkingssamenstelling is vrij evenwichtig, het voorzieningenniveau is nog vrij uitgebreid (voor een plattelandskern van die afmetingen), het verenigingsleven draait nog. De meeste mensen zijn weliswaar ingegaan op het voorstel tot vrijwillige onteigening conform het uitvoeren van het Sociaal Begeleidingsplan, maar slechts een kleine minderheid heeft effectief reeds een akkoord getekend.

Echter, indien de huidige trend zich voortzet en geeri maatregelen genomen worden, zal de situatie op relatief korte termijn sterk verslechteren. Een aanzienlijk deel van de bevolking in de kem geeft te kennen zeker te willen vertrekken (bijna 45%) en slechts iets meer dan een derde wil zeker blijven. Dit heeft grote negatieve gevolgen voor het draagvlak van de voorzieningen zelf (leegloop van de school, onvoldoende cliënteel voor de middenstand, ... ), en die op zijn beurt voor het voorzieningenniveau van de overblijvers. De reeds hoge leegstand zal dramatische proporties aannemen en zorgen voor een algemene fysische verloedering van het dorp.

Uit de bevraging bleek dat de havenactiviteiten zelf en de daarmee gepaard gaande milieuhinder slechts in beperkte mate een rol spelen bij de beslissing om te vertrekken. Het is vooral de onzekerheid over de toekomst van Doel die deze beslissing in de hand werkte. Door Doel opeenvolgend onleefbaar (ontwerp gewestplan met bouwstop) - leefbaar (gewestplan van 1978) - onleefbaar (studie Technum en beslissing Vlaamse regering van 20/1/1998) - misschien weer leefbaar (regeringsverklaring 1999 en nieuwe leefbaarheidsstudie) te verklaren, is Doel a.h.w. politiek onleefbaar gemaakt.

In de bevraging werden tevens de drie door ons onderzochte toekomstscenario's voorgelegd. Dit leverde de merkwaardige vaststelling op dat onder scenario 0 (aanleg van het Deurganckdok, maar geen havenuitbreiding ten westen van Doel) de negatieve impact op de bevolking van Doel kleiner zou zijn (meer blijvers, minder vertrekkers) dan in de huidige toestand, zonder containerdok. Dit is te wijten aan de onzekerheidsfactor: de onzekerheid in de huidige toestand werd vervangen door een hypothetische zekerheid omtrent het voortbestaan van Doel en de grenzen van de haven, waardoor er ook minder twijfelaars zijn. De twee andere scenario's (met resp. MIDA's en een tweede containerdok ten westen van Doel) scoren veel minder gunstig en zijn qua sociale impact even negatief of negatiever dan de "huidige beslissing". Scenario 0 is het enige waarin meer dan de helft van de inwoners van de kern zegt te willen blijven, althans indien alle twijfelaars meegeteld worden.

Aangezien er in de drie scenario's geen echte milieutechnische ("objectieve") bedreiging is van de leefbaarheid van Doel, hangt alles af van de sociale leefbaarheid. O.i. kan Doel ook op socio-economisch vlak leefbaar zijn en blijven. Echter, zoals reeds meerdere malen aangehaald in dit rapport is sociale leefbaaheid een proces, niet een toestand. Verschillende elementen en initiatieven kunnen dit proces beïnvloeden en versnellen of vertragen. Het is dus wederom niet een alles-of-niets vraag. Naar het stimuleren van de sociale leefbaarheid in Doel betekent dit dat er binnen budgettaire ruimtes prioriteiten dienen opgesteld te worden en gekoppeld aan deze prioriteiten initiatieven moeten ontwikkeld worden.

Wij kunnen enkele meer concrete aanbevelingen nu voorlopig naar voren schuiven. Het opstellen van prioriteiten en het in kaart brengen van mogelijke oplossingen voor specifieke leefbaarheidsproblemen moet echter in de eerste plaats met de bevolking zelf gebeuren. Het is alleen langs de weg van overleg en inspraak dat men te weten kan komen welke initiatieven prioritair kunnen zijn.

L1160664.JPG
L1160659.JPG
L1160092.JPG
L1160083.JPG
L1160669.JPG
L1160673.JPG
L1160703.JPG
L1160696.JPG
L1160714.JPG
L1160715.JPG
L1160720.JPG
L1160721.JPG
L1160084.JPG

doel leeft

Hoi Leo, prachtige fotoreeks van vorig weekend. Ondanks alle wurgpogingen van de overheid, is het in Doel nog steeds gezellig vertoeven.

Waarom is het daar dan zo gezellig eigenlijk?

Ik heb dan toch nog liever Patrick Jansen dan Jan Creve van Doel 2020. Jansen hoort dan misschien meer bij het establishment en zal dus niks doen om het dorp Doel te redden, Creve bekritiseert minder rechtse godsdienstbeoefening dan dat Jansen dat doet en heeft een rechtser verleden. Ze zijn natuurlijk allebei veel te conservatief.

Gaan we weerom beginnen?

Rafa, ik ben het hoegenaamd zat, ik ben het echt beu!...echt in de plaats van Jan en Co, die dag in dag uit zich uitsloven om een dorpsgemeenschap te redden uit de klauwen van de grote havenmoloch.
U moet uw kort tekstje nog maar eens opnieuw lezen! Titel versus tekstje, bekijk beide eens vanop een afstandje:
'waarom is het daar zo gezellig eigenlijk?'
en
"Ik heb dan toch nog liever Patrick Jansen dan Jan Creve van Doel 2020. Jansen hoort dan misschien meer bij het establishment en zal dus niks doen om het dorp Doel te redden, Creve bekritiseert minder rechtse godsdienstbeoefening dan dat Jansen dat doet en heeft een rechtser verleden. Ze zijn natuurlijk allebei veel te conservatief."
U linkt klaarblijkelijk 'gezelligheid van het dorp' aan een vermeende conservatieve ideologie van dhr Creve, doodleuk haalt u er Patrick Janssens bij, die leuke reclameboy en burgemeester van Antwerpen, zich liever met zijn eigen Antwerps Patriotisme bezighoudend ("zot van A") dan met een dorp dat door toedoen van 'zijn' haven, onder het zand gespoten dreigt te worden.

U argumenten houden geen steek, ik heb niets tegen het feit dat u zich een mening vormt, maar ik heb wel iets tegen het simplisme waarmee u over het hele gebeuren gaat.
Wat hebben het behoud van een dorp en rechtse goddienstbeoefening überhaupt met elkaar te maken?
Ik schreef maar net een opmerking ivm ééndimensionaliteit. Een mens heeft in het verleden de "foute ideologie" aangehangen en kan bijgevolg in het heden, onmogelijk geëvolueerd zijn. Het straffe van het geval is dat de betrokkene zijn verleden niet ontkent, maar wel geëvolueerd is, dan kan niet gezegd worden van bepaalde anderen. Die nog steeds blijven steken zijn in een 'oogkleppenideologie van hier tot in Cuba'.

Beste Rafa, ik wil niet heel uw proces maken (heb daar geen zin in), maar ga eens naar Doel, spreek eens tegen die mensen,...leg uw oren te luisteren bij de mensen, ga Den Doolen eens binnen...spreek met Doel2020....je zal zien dat ze je er gastvrij ontvangen...(ik kan het weten, want ik was kort betrokken bij het Duimen voor Doel festival, ik ken deze mensen hun vroegere achtergronden). Deze mensen waren nog onlangs op het Leuvense colorafestival...om Think of One te spotten...deze groep al meerdere keren het mooie weer maakte op Duimen voor Doel en tot spijt van wie het benijdt in Doel gewoond hebben. Ze kenden ook die achtergronden, maar wat er voor Doel gedaan werd, kreeg een dikke chapeau van die mannen...
Men moet eens dingen van elkaar kunnen loskoppelen, maar klaarblijkelijk is de tijd daar nog steeds niet rijp voor...
Een mens vraagt zich af waarom er zoveel 'conservatisme' (behoudsgezindheid) is onder linksen!?!

Hallo reinout.. Ik zal niet

Hallo reinout.. Ik zal niet ontkennen dat Creve geëvolueerd is hoor. Ik ga er echter nog altijd van uit dat hij rechtser is dan Patrick Janssens (tja, waarom blijf ik toch zijn naam verkeerd neerschrijven?). Is dat dan niet zo? Kun je daar argumenten voor aandragen? Ziet hij zichzelf bijvoorbeeld als linkser of evenveel in het centrum dan Janssens? Of ziet hij zichzelf misschien als rechtse anarchist? Hij blijft in ieder geval het bekendste gezicht hebben van de strijd om het behoud van het dorp Doel.

bekendste gezicht, links of rechts

Ik denk dat Creve oud en wijs genoeg is om zich niet in te laten met hokjes. Daar heeft hij trouwens lak aan. Als je ziet hoe men vanuit links (de andersglobalisten, sociale bewegingen,...) en vanuit rechts (groot deel van de Vlaamse beweging) bekommerd zijn om het behoud van Doel, dan heb je wel andere dingen te doen dan je "links of rechts" te situeren van het politieke spectrum waarvan je langs beide kanten weinig of geen steun moet verwachten voor je zaak. Met andere woorden, Jan is allang dat stadium gepasseerd en houdt zich nu bezig, met een kring van mensen, om het behoud van Doel in de picture te brengen. Politieke achtergronden spelen daar eigenlijk geen enkele rol in, als je op komt voor een leefgemeenschap, is dat een doorsnede van de maatschappij, dus moet je je niet een ideologie gaan aanhangen, want dan werkt dat afstotend. Doel2020 is dan ook een comite en die houdt zich met niets anders bezig dan met Doel en heel dat dossier, maar het neemt geen politieke stellingen in, die gekoppeld zijn aan één bepaalde ideologie.

Wat Jan Creve persoonlijk betreft, hij is op indymedia en andere linkse sites voor verrotte "feesjist' uitgescholden (in het verleden jawel..). Ik ga dit hier niet terug op rakelen.
Maar je begrijpt zelf wel dat je enige argwaan kweekt tegen mensen die zichzelf de verdraagzaamheid zelve noemen.
Met andere woorden, dat hij nu 'links of rechts' is kan hem geen bal schelen. Wat hem kan schelen is dat de gehele maatschappij wordt gered van de grootheidswaanzin van het kapitaal, cultuurimperialisten en dorpsmoordenaars. Dat dat links of rechts is, is niet bepaald aan de orde.
En dat hij het bekendste gezicht is? so whatt! ieder comite heeft zijn of haar woordvoerder. Als je goed oplet krijgen anderen ook het woord hoor...

Wat valt er te redden?

Omdat ik vroeger deel uitmaakte van de rijkswachtbrigade Kieldrecht, en Doel dus onder onze bevoegdheid viel, volg ik nog steeds alles wat over Doel verschijnt. En dat is, vergeef mij de uitdrukking, een hoop bullshit.
De oorspronkelijke bewoners zijn al lang weg uit Doel, werden onteigend en dik uitbetaald. Ze hebben het véél beter nu dan dat ze het in Doel ooit gehad hebben. En wat woont er in hun plaats? Een hoop gratiswonende profiteurs die Doel, noch de geschiedenis van Doel kennen en enkel vechten om hun leven lang gratis te kunnen blijven wonen.Ze hebben niets met Doel te maken en komen van overal.
De "echte" bewoners van vroeger zie ik echt niet te wonen tussen het schorem dat nu Doel bevolkt.
Wordt aub eens realistisch.

Ik ben inderdaad niet van Doel

Ik woon niet in Doel. maar vecht wel mee voor het behoud ervan. Het idee achter deze strijd gaat verder dan louter alleen een dorp Doel.
En volk dat gratis woont, woont u ook niet 'gratis' in uw eigen huis? Uiteraard betaald u water, verwarming en electriciteit. Welnu die Doelenaars en sympathisanten doen hetzelfde. Kraken is er echter niet meer aan de orde omdat de huizen daar onbewoonbaar worden gemaakt.
Vind u het normaal dat in nieuwere woningen zomaar eventjes de velux - ramen worden uitgehaald, andere ramen worden uitgehaald en dit vakkundig om slijtage te veroorzaken, door wind en regen?
Zou u het gezellig vinden moesten ze in uw dorp of stad huizen 'onbewoonbaar verklaren' omdat men er eerst de deuren, ramen en dakramen hebben uitgehaald? ....wellicht woont u goed, ik woon ook goed. De meeste echte bewoners in doen wonen ook al bij al nog goed. Maar zekerheid hebben ze niet om op hun vertrouwde stek te blijven wonen, u wellicht wel, ik ook.
Realisme is gemakkelijk vanuit een vorm van egoïsme, de eigen realiteit van ik heb het goed en hoor de ander is klagen, er is toch niets aan de hand. Bullshit zegt u, uw recht, maar het is mijn recht om al die bullshit te bestrijden. de hele hypocrisie daar... van overheden die zich niets aantrekken van een volksgemeenschap en plat op de buik gaan voor het grove geld!

Ga kijken in Doel

Mooie reportage, Leo.

Beelden zeggen meer dan duizend woorden!

Gratis wonende profiteurs

@ Rudy
Woon je gratis als je huishuur betaald?
Volgens mij niet. En als je in Doel geen huishuur betaald, dan komt de politie met container en deurwaarder, wordt alles opgeladen en vlieg je op straat. Ook als je een gezin met 3 kinderen hebt.

Wat valt er te redden?

In de hier bovenstaande (overigens prachtige) foto's die ik hierboven zie, staan hooguit drie originele Doelenaars. Al de rest is import die gekomen is nadat het vonnis over Doel al geveld was. Mensen die dan, al dan niet gratis, in Doel zijn komen wonen wisten dat dat niet eeuwigdurend kon zijn.

tijdelijk

Mijn beste rudy, een dorp dat nog steeds in de plannen van de Vlaamse overheid, een overigens legaal parlement conform de grondwet,staat ingekleurd als woongebied, lijkt me niet zo tijdelijk te zijn. Vanwege het feit dat de bedoeling van woongebied is, woongelegenheid te garanderen. Dat is dus een deel van de hypocrisie rond Doel. Enerzijds is Doel in de ruimtelijke ordeningsplanning ingeschreven als zijnde woongebied, anderzijds worden bewoonbare huizen beroofd van velux - en andere ramen en deuren, worden dakpannen weg gehaald, maar laat men de beschadigde en geplunderde huizen open en bloot staan. Een normale afbraak gebeurd niet in dergelijke stadia! Dit is niet meer of niet minder dan het toepassen van de tactiek van de verschroeide aarde, een overheid die geen argumenten heeft om een dorp onder zand te spuiten, creëert dan maar argumenten. Argumenten creëeren, dat doet de Vlaamse overheid in Doel samen met de haven, argumenten om te bewijzen dat Doel niet meer leefbaar 'zal zijn'.
Een nieuw dok zal er niet komen, want daar is het huidige economisch klimaat te wankel voor, ook het deurganckdok zit nog maar aan de helft van zijn vooropgestelde capaciteit, het doeldok is men met baggerzand van het deuganckdok, juist!, aan het dicht gooien, kades blijven overeind, kranen staan er maar te staan,...

"(...) Al de rest is import die gekomen is nadat het vonnis over Doel al geveld was."

U zegt het hier goed 'import', vonnis over Doel. Wie heeft het zover gebracht dat het tot een vonnis kwam, wie of wat was er eerst? Denk hier misschien over na.

Slaap vooral zacht, denk aan een graafmachine de volgende morgen voor het huis dat u 'graag' verliet (want je kreeg er veel centjes voor, onder druk)...denk aan dat ouderlijke huis dat in stukken en brokken uiteen gehaald wordt....droom zacht!

leven

Het gaat overigens niet alleen om Doel.

Ik zou het niet op mijn geweten willen hebben om een levende te begraven nog voor hij gestorven is.

't moet weer van nen ex-rijkswachter komen natuurlijk!

Mijnheer den ex-rijkswachter,

Ge zijt blijkbaar al lang niet meer in Doel gepasseerd! Hetgeen er nu nog woont betaald wel degelijk huur voor de huizen die zij huren van de intercommunale. Zij betalen water en electriciteit zoals U en ik.
Wees maar zeker dat de mensen die nu nog vechten voor het behoud van Doel, wel degelijk de geschiedenis van Doel kennen, loemp zijn die nie zenne.
Ze hebben misschien een ander coiffuur dan U maar wil dat daarom zeggen dat ze profiteurs en nietsnutten zijn? De meesten hebben een job gelijk U (alhoewel??) en ik en willen de wereld enkel de absurditeit van ons land laten zien.
Zijt gij er 200% zeker van dat dat dok er komt??
Ik niet....
Ge moest U diep schamen om zo'n commentaar te durven schrijven over de mensen die Doel nog willen redden van de ondergang voor niets!!

Mijnheer den

Mijnheer den ex-rijkswachter, het is niet mijn gewoonte om mensen aan te vallen maar u bent zelf begonnen..
Was u toen u nog geen ex. was ook zo kortzichtig en bekrompen en zou u er maar wat al te graag uw matrakske op roderen?Dan neem ik aan dat u indertijd heel wat mensen onnodig last hebt berokkend met onnodige boetes of pv's.

Mijn inziens bent u gewoon vastgeroest en heeft u helemaal geen affiniteit met de werkelijkheid als u zomaar de zogenaamde bullshit zomaar klakeloos aanaamt zonder uzelf te overtuigen van de werkelijkheid!

Profiteurs heb je overal in alle lagen van de bevolking maar gratis wonen doet niemand op Doel,
iedereen die er woont is officieel ingeschreven en heeft een kontrakt "zakelijk recht van bewoning" en betaald dus een maandelijkse vergoeding! Dus vergeet die fabeltjes nu maar eens!
En dan nog de Doelenaars die hun huis niet verkocht hebben omdat zij vinden (zoals wij allemaal trouwens) dat het niet zomaar kan dat een heel dorp inclusief omliggend polderlandschap zomaar moet verdwijnen voor de industrie!
Besef dan ook dat Doel geen alleenstaand geval is en dat er nog andere dorpen in vlaaderen met dezelfde situatie bedreigd worden! Doel is dan zeker een schoolvoorbeeld van puur wanbeleid, men weet allang dat de ooit geplande dok er niet komt! Men heeft oogluikend toegestaan dat het dorp geplunderd werd en vernield werd door vandalen en zit nu met het resultaat dat het dorp zo is toegetakeld dat menig bezoeker meewarig en verontwaardigd zegt"onbegrijpelijk"!
Dat u op de foto's maar enkele "bekenden " ziet is ook niet zo verwonderlijk, het betreft opnamen van de Doelse feesten 2008 waar weerom meer dan 10.000 bezoekers waren!
Voorzeker waren er zeker meer oud doelenaars aanwezig die met tranen in de ogen ronliepen toen ze zagen wat er van hun eens zo mooie dorp geworden is!
Dat heet dan beslist beleid, of is het bewust beleid?

m'n beste,

Wat m'n vroeger beroep met uw commentaar te maken heeft, snap ik niet, maar swat. Ik had trouwens veel affiniteit met en was graag gezien in Doel, in tegenstelling tot wat u denkt.
Ik val niemand aan, hoor. Wat ik bedoel is dat ik het allemaal weten beginnen heb. Een maatregel die niemand snapte en waar niemand (en terecht) mee akkoord was. Na jaren strijd heeft de oorspronkelijke bevolking zich neergelegd bij de feiten en was Doel klinsch dood. Pas later zijn er nieuwe bewoners gekomen die een nieuwe strijd leveren voor het behoud van hun Doel. Ik heb daar totaal niks tegen, maar, het heeft niets meer te maken met het aanvankelijke verzet. Het is een strijd door een nieuwe gemeenschap, die niets meer te maken heeft met het oorspronkelijke dorpsleven in Doel, waar hard voor gevochten is.