Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

IAO 98ste zitting – Comité voor gendergelijkheid

IAO 98ste zitting – Comité voor gendergelijkheid

Nabeschouwingen bij een leerrijk en zinvol debat over het nut van gendergelijkheid in tijden van economische crisis

Met het beëindigen van de 98ste zitting van de IAO-conferentie werd  ook een punt gezet achter het debat over gendergelijkheid.  Een zinvol, leerrijk en belangrijk debat - vooral  nu in tijden van economische en financiële crisis - getuige daarvan de sprankelende speech van onze vakbondwoordvoerster Barbara Byers in het crisisdebat (zie bijlage).  Een debat dat uitmondde in  een concreet strategisch actieplan met duidelijke opdrachten voor regeringen,  werkgevers-organisaties, werknemersorganisaties en de IAO (zie conclusies rapport   http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_108259.pdf )

Toegegeven … het uitschrijven van de conclusies  verliep niet zonder slag of stoot.  Een aantal discussiepunten aan werkgeverszijde waren vrij voorspelbaar:

  •  de IAO mag geen richtlijnen geven aan internationale financiële instellingen
  • precaire jobs bestaan niet in de formele economie (enkel in de informele economie)
  •  vrijhandelszones zijn een zegen voor de economie
  •   gelijk loon voor gelijk werk is een te respecteren principe maar gelijk loon voor werk van gelijke waarde is niet definieerbaar en dus niet afdwingbaar
  • ongewenst sexueel gedrag is onwettelijk maar moreel ongewenst gedrag is niet altijd onwettelijk
  •   sociale dialoog en in het bijzonder collectieve onderhandelingen is wel zinvol maar niet essentieel om tot een regularisering van de arbeidsmarkt te komen

               … aldus de werkgevers

Twee lange dagen leverden voor de meeste van deze discussiepunten  echter  een consensus op.  Het bewijs dat sociale dialoog werkt, zeker met de steun van progressieve regeringen.  Nieuw zeeland en Australië hebben  hun neo-liberale en conservatieve koers laten varen. De EU sprak – met uitzondering van Tsjechië – duidelijke en progressieve taal. En ook de invloed van Obama was voelbaar. Maar het echte werk begint pas nu! Als alle lidstaten en betrokken partijen hun opdrachten ter harte nemen, dan kunnen we  binnen 24 jaar een positieve balans op tafel  leggen  … wordt ongetwijfeld vervolgd.

Gitta Vanpeborgh, genderverantwoordelijke ABVV

 

ABVV-delegatie-IAO

Gepost door ABVV-delegatie-IAO
22.06.2009

Tags