Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

België heeft toekomst

België heeft toekomst

Als we er in België niet in slagen om samen te leven over de taal- en culturele grenzen heen, wat moet er dan van het Europese project worden?

Ondanks alle pogingen om verdeeldheid te zaaien en Vlamingen, Brusselaars en Walen tegen elkaar op te zetten blijft België voor ons een erg waardevol samenlevingsmodel. Als we er in België niet in slagen om samen te leven over de taal- en culturele grenzen heen, wat moet er dan van het Europese project worden?

Hoe aanlokkelijk het ook lijkt om ons terug te plooien op de eigen groep met wie wij taal en cultuur delen, meer dan een vals gevoel van veiligheid zal ons dat niet opleveren. Samenleven in een democratische samenleving is samenleven in verschil: tussen Nederlandstalige en Franstalige, werknemer en werkgever, allochtoon en autochtoon, man en vrouw, hetero en holebi. Net dat verschil maakt onze samenleving dynamisch.

Democratische instellingen zoals het parlement en het sociaal overleg werden ontworpen om aan het samenleven in verschil vorm te geven, met vrijheid, gelijkheid en solidariteit als basiswaarden. Het is een illusie te geloven dat men door de verschillen te verkleinen, door het land op te splitsen, meer democratie krijgt. Het tegendeel is waar. Zonder verschil, geen democratie.

Ons project voor België lijkt in niets op het vroegere unitaire, Belgique à papa. Het verwerpt wel het eeuwige gekibbel van Vlaamse en Franstalige fronten. Het gelooft niet dat we enkel kunnen samenleven indien we dezelfde taal spreken. In welke taal we ons ook uitdrukken, onze idealen en zorgen zijn universeel menselijk. Veiligheid en sociale bescherming, een propere leefomgeving, respect, het recht op vrije meningsuiting, enz.

Ons project voor België is onversneden progressief. Het wordt gedragen door alle Belgen die erkennen dat ze van elkaar verschillen en die verschillen niet wegmoffelen onder een verstikkende eenvormigheid, maar beseffen dat er geen andere keuze is dan in dit kleine land met elkaar samen te leven.

De politieke crisis van de voorbije jaren is de uiting van het falen van de huidige politieke elite en haar communautaire aanpak. Verschillen tussen bevolkingsgroepen onophoudelijk uitvergroten en tegelijkertijd verschillen binnen bevolkingsgroepen verdoezelen haalt enkel de meest destructieve krachten in ons verschillend zijn naar boven.

De politieke crisis is dan ook een dringende oproep aan progressieve krachten om onze democratische instellingen te herdenken om op een nieuwe, creatieve manier vorm te geven aan dat verschil. België vond in het verleden wel steeds creatieve oplossingen. Door haar politieke experimenten is België een waardig gastland voor de Europese instellingen.

Ook aan de sociale en economische verschillen - die tussen werknemer en werkgever - geeft de Belgische samenleving creatief vorm. Ons sociaal overlegmodel zorgt voor een rechtvaardiger verdeling van onze welvaart en voor de nodige politieke stabiliteit.

Het sociaal overleg, de sociale zekerheid en de arbeidswetgeving moeten Belgisch blijven. Ze garanderen gelijk loon voor gelijk werk onder gelijke werkomstandigheden. Interpersoonlijke solidariteit via de sociale zekerheid vermijdt al te grote verschillen tussen arm en rijk. De economische crisis die we vandaag doormaken neemt een ongeziene omvang aan.

Ons sociaal zekerheidsstelsel vangt gedeeltelijk de vaak dramatische gevolgen op. Dit willen we zo houden. Anderzijds hypothekeert communautaire verdeeldheid en een inefficiënte taakverdeling tussen verschillende beleidsniveaus de capaciteit van de overheid om de crisis aan te pakken.

We willen een staatshervorming die bevoegdheden herschikt in functie van objectieve noden en niet van machtsspelletjes. Een staatshervorming die ook oog heeft voor het versterken van die federale structuren die de solidariteit en de efficiëntie van onze overheidsadministraties bevorderen.

Op Belgisch niveau zijn we beter beschermd tegen de schokken van de globalisering, die een regio in de ene eeuw opstuwt in de vaart der volkeren om ze de andere eeuw in diepe armoede te storten.

Samenleven in verschil is niet vanzelfsprekend. Er moet iedere dag opnieuw aan gewerkt worden. Het dwingt ons het samenleven te blijven heruitvinden en onze instellingen en overlegorganen telkens opnieuw aan te passen.

Ons terugplooien op onze eigen groep is geen oplossing. Het vergiftigt de voedingsbodem waarop democratie bloeit. Omdat het versterken van de solidariteit ons dierbaar is, steunen wij initiatieven zoals het volksfeest Belgavox die een krachtig signaal willen geven dat verdelen en splitsen ons niet verder helpt. België heeft toekomst.

Stijn Oosterlynck (KUL); Patrick Deboosere (VUB); Eric Balliu (architect); Bert Beyens (RITS); Jan Blommaert (University of Jyväskylä); Bambi Ceuppens (KMMA); Saddie Choua (videaste); Ronald Commers (UGent); Eric Corijn (VUB); Lieven De Cauter (KUL/RITS); Stefan De Corte (VUB); Pascal De Decker (Hogeschool Gent/St.Lucas); Herman De Ley (Ugent); Helga De Valk (VUB); Patrick De Vos (auteur); Pascal Debruyne (UGent); André Decoster (KUL); Aleidis Devillé (KUL); Jan Dumolyn (UGent); Thierry Eggerickx (UCL); Mohamed El Omari (Divers en Actief); Sylvie Gadeyne (VUB); Eric Goeman (woordvoerder Attac Vlaanderen); Kristien Hemmerechts (schrijfster); Stefan Hertmans (schrijver); Dirk Jacobs (ULB); Chris Kesteloot (KUL); Rudi Laermans (KUL); Dieter Lesage (Erasmus Hogeschool Brussel); Maarten Loopmans (Erasmus Hogeschool Brussel); Fred Louckx (VUB); Ico Maly (KifKif); Francine Mestrum (ULB); Anne Morelli (ULB); Dany Neudt (KifKif); Luc Pien (Sint Lucas Beeldende Kunst); Rik Pinxten (UGent); Eric Remacle (ULB); Peter Reynaert (UA); Piet Saey (UGent); Johan Simons (Artistiek Directeur NTGent); Kris Smet (actrice); Erik Swyngedouw (University of Manchester); Fernand Tanghe (UA); Jan Teurlings (Universiteit van Amsterdam); Monika Triest (schrijfster); Tom Truyts (KUL); Dirk Tuypens (acteur); Jan Van Bavel (VUB); Gie van den Berghe (UGent); Leen Van der Vorst (Victoria Deluxe); Johan Van Hoorde; David van Reybroeck (schrijver); Luckas Vander Taelen (RITS); Karel Vanhaesebrouck (UMaastricht/RITS); Frederic Vermeulen (Universiteit van Tilburg); Jacques Vilrokx (VUB); Dominique Willaert (Victoria Deluxe); Karim Zahidi (UA/UGent); Sami Zemni (UGent).

Do Ut Des

Misschien willen wij als Vlamingen enkel dat het vele geld dat uit solidariteit naar Wallonië vloeit, goed besteed wordt en bijdraagt tot de economische ontwikkeling van Wallonië.
In vele landen vloeit er geld van de rijkere naar de armere regio's, dat is een normaal en solidair gegeven. Tegelijkertijd zie je dan dat ook de invloed van de betere regio toeneemt op het politieke en economische beleidsniveau. En dat is nou juist wat Vlaanderen niet gegund wordt in België. Het mag enkel solidair zijn, maar moet zijn mond houden. Belangrijke beslissingen per regio kunnen niet steeds genomen worden, omdat er nog vele departementen unitair zijn, en daarom niet ten volle zijn afgestemd op de regio-specifieke behoeften.
Ik heb vandaag (13/05/09) in de Standaard een interview gelezen met Caroline Gennez, voorzitter van de SPa, waarin zij in het hoofstuk Caritas zegt: "Solidariteit is wederkerigheid, dat is wederzijdse verantwoordelijkheid. Solidariteit staat gelijk met do ut des, ik geef opdat jij zou geven. Caritas is eenrichtingsverkeer: ik geef en jij neemt."
Wel dat is het nu juist: wederkerigheid en geen eenrichtingsverkeer. En het is dat laatste wat wij Vlamingen niet meer willen.

Wij Vlamingen???

Spreek AUB voor uzelf en zeker en vast niet in "mijn naam".

Ontwikkeling.

Persoonlijk zou ik willen dat tientallen miljarden die naar het patronaat vloeien (door "lastenverlagingen", fiscale fraude etc...) zouden bijdragen tot de ontwikkeling van Vlaanderen. De ironie is dat men daar in Vlaanderen nooit over spreekt en het liever heeft over die paar miezerige miljarden die naar Wallonië vloeien. En bon wij Vlamingen. Ben ik dan geen Vlaming volgens u? Enfin de vraag stellen is hem antwoorden zeker? ;)

De grootste schande is dat

De grootste schande is dat de VRT met Vlaams geld deze anti-Vlaamse propaganda gaat steunen. Of hoe enkelingen binnen onze Vlaamse omroep een quasi staatsgreep trachten te plegen en vlak voor de verkiezingen de uitslag gaan proberen te beïnvloeden.

anti-Vlaamse propoganda? Staatsgreep?

Sinds wanneer is een manifestatie om twee gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen "anti-Vlaamse" propaganda? In het beste geval kan men het anti-Vlaams-Nationalistsche propaganda noemen. Kan ik evengoed Vlaanderen Vakantieland Vlaamse propaganda noemen aangezien Vlaanderen helemaal geen land is. Het probleem voor Vlaams-Nationalisten is dat ze geen andere menigen dulden en dat iedereen die het niet met hen eens is slechte Vlamingen zijn die anti-Vlaamse propaganda verkondigen. Persoonlijk ben ik van mening dat het de Vlaams-Nationalisten zijn die anti-Vlaamse propaganda verkondigen. Internationale studies naar het imago van Vlaanderen geven me op dat vlak trouwens gelijk.

Zodoende hebben de

Zodoende hebben de Belgicisten ook hun Nationaal Zangfeest. Eén probleempje: er bestaat geen Belgisch volk. Wie heeft er al ooit eens een Vlaamstalig plaatje op de Rtbf gehoord?

doorzichtig

Vlaams-nationalisten als u (en de andere anonieme commentaarschrijvertjes) hebben een probleem. Ze willen België verknippen tot een stukje grond dat beter zou moeten passen bij hun vermeende volksaard. Alleen moeten ze vaststellen dat een groot deel van de muzikale vertolkers van die volksaard daar helemaal niet moeten van weten. Ook de overgrote meerderheid van de Vlamingen wil niet meestappen in hun splitsingslogica. Volgens peilingen maken de separatisten maar een uiterst kleine groep uit, maar als ik hun eigen commentaartjes mag geloven hebben ze veel vijanden. Al wie het niet met hen eens is, is een slechte Vlaming. Ik zou zeggen: verzamel de enkele duizenden 'goede' Vlamingen en ga ergens een nieuw land oprichten. En kies voor het gemak een stuk grond uit dat nog niet bewoond is :-) Ik voel mij namelijk een beetje bezet door jullie.

humor!

Vlaams-nationalisten en extreemlinks die elkaar over en weer verwijten dat ze maar een kleine minderheid achter zich hebben staat, maar altijd doen alsof ze het hele land vertegewoordigen.

Eersteklas satire :)

euh

Best wel vreemd dat u Belgavox en de vijftig muzikanten die daar gaan optreden extreemlinks noemt. Van waar u staat is links inderdaad heel ver.

Er wordt hier wel een loopje

Er wordt hier wel een loopje met de waarheid genomen en alles door elkaar gemengd.

Ten eerste: Belgavox werd wel degelijk georganiseerd met als doel de verkiezingen van 7 juni te beïnvloeden. Dit werd expliciet (‘signaal’) zo gesteld door de organisatoren tijdens de eerste interviews.

Ten tweede: het federale bestuur werd zo lang geblokkeerd omdat de Franstaligen niet wilden praten met de Vlaamse onderhandelaars over het tot stand brengen van de 5 resoluties van het Vlaamse parlement betreffende de staatshervorming. Deze resoluties werden op 3 maart 1999 gestemd door ALLE regeringspartijen. Dit gaat dus niet over een minuscule minderheid Vlaams nationalistische extremisten zoals hierboven verkeerdelijk wordt gesteld. In die zin is de stelling dat het Belgavox concert tegen Vlaanderen is gericht perfect verdedigbaar

Ten derde: dit evenement toont aan hoe erg het gesteld is met de vrijheid van opinie in dit land. In een gezonde democratie mag men minstens verwachten dat de mensen zich zelfstandig een mening mogen vormen op basis van discussie en ratio en niet via emotionele chantagemiddelen. Dergelijke emo-massa-evenementen leggen de intellectuele zwakte bloot van de Belgisch nationalisten. Koning Albert II en de Belgische adel zullen tevreden glimlachend toekijken.

mening?

Dus u wil het Belgavox-concert verbieden in naam van de vrije meningsuiting?

geen belgisch volk, geen Vlaamsch volk

@Linda: je hebt gelijk: het belgisch volk bestaat niet - het wordt gecreëerd in festiviteiten als Belgavox. Maar dan moet je ook wel toegeven dat het Vlaamse volk NIET bestaat, maar enkel gecreëerd wordt door festivalletjes als 'de gulden ontsproring', 'Vlaanderen sport', 'Vlaanderen kiest', etc.

Ter vervollediging

Ter vervollediging van de diverse meningen zet ik hier het artikel van Peter De Roover, zoals het in de Standaard van 13/05/2009 gepubliceerd werd als reactie op het
artikel "België heeft toekomst" van Stijn Oosterlynck, Patrick Deboosere, Jan Blommaert en anderen, alsook hier gepubliceerd.

Brood en spelen om het land te redden

17 mei. Antwerpen en Brussel. Twee manifestaties. De ene van de Vlaamse Volksbeweging, de andere van Belgavox. De ene voor Vlaanderen (www.ikkiesvoorvlaanderen.be), de andere voor België (www.belagvoxconcert.be). De gekozen dag is dezelfde, verder domineren de verschillen.
De VVB bestaat ruim 50 jaar. Het Staatsblad van 13 maart 2009 meldt de geboorte van Belgavox. Gevestigd, met zin voor ironische symboliek, in de Chemin des deux maisons 65, in Woluwe-Saint-Lambert en als objet de l'acte een eentalig Franse constitution. De oprichters zijn né à Menen, né à Leuven, maar vooral né en Wallonie où Bruxelles. Oui m'sieur, m'dam est servie. Of hoe de negentiende eeuw geruisloos kan overgaan in de 21ste. Serviliteit van évolués kleeft lang aan genen.

Stemmen als klokken vullen voor Belgavox op 17 mei. We vinden zowaar Laura Lynn terug. Pak aan Geert Bourgeois, duizendmaal belogen. Beetje smartlap bevat altijd een kern van waarheid en haar evergreen past als gegoten op een manifestatie pro België. Arno mag niet ontbreken. Ogenschijnlijke symbool van de karaktervaste dwarsligger, maar blij als een kind als hij mag optreden als animator op het verjaardagsfeestje van de koning. Niet in de rol van hofnar weliswaar, want van onder hun zotskap klonk tenminste nog kritiek op hun vorst. Axelle Red-België-maar-woon-in-Parijs ontbreekt ook nooit op dit soort feestjes.

Vergeef me deze persoonlijke prikjes, maar een gevoel van plaatvervangende schaamte valt toch moeilijk te onderdrukken. Deze bundel artiesten maakt er een erezaak van het regime actief te ondersteunen. Waar is de tijd dat zangers en kunstenaars zich kritisch opstelden tegen het establishment? In ons land vormen ze liever het dernier carré rond het bedreigde en vermolmde tweespan 'vorst & vaderland'. Erop rekenend dat brood en spelen ook vandaag het gemor kunnen sussen.

De kritiek dat een leuk concert de inhoudelijke schraalheid niet echt kan verbloemen, sneed hout en dus werd snel een manifest in elkaar gebokst, met als verrassende boodschap 'België is de toekomst' (zie hierboven). Internationaal imago-onderzoek geeft aan dat Eritrea en Zuid-Ossetië wellicht over meer toekomst beschikken. Feiten storen zelden als dogma's worden verdedigd.

Belgavox zet zwaar in op solidariteit, maar wekt de indruk dat het volstaat de horizon achter de Ardennen te situeren om zich wereldburger te wanen. Een zoveelste poging ook om de jaarlijkse shot door Vlaanderen gesponsorde pijnstillers voor Wallonië te verwarren met geneesmiddelen, alsof onze zuiderburen hulpeloze terminale patiënten zijn in de palliatieve vleugel van het Belgische huis. Wie minacht hier de Walen?

En wie trapt nog in die valse tegenstelling tussen Vlaamse autonomie en solidariteit? Solidariteit wordt bepaald door de sociale politiek, niet door de omvang van het grondgebied. Is de VS meer solidair dan Noorwegen omdat het groter is? De ruimte ontbreekt om dieper in te gaan op het ruim met containerwoorden doorspekte manifest.

Wie en wat staat daar tegenover in de Antwerpse Hangar 27, naast de Schelde die daar richting wijde wereld stroomt? Huguette, Pieter of Herwig. Familienamen zijn overbodig, wegens onbekend buiten de intieme familie- en vriendenkring. Gepensioneerd, leraar en arbeider. Lager BV-gehalte moet ver gezocht worden. Sociaal gedoemd tot onderdanigheid? En toch kritisch tegen het regime. Taboedoorbrekers voor wie politiek over inhoud gaat. Protestzangers zonder zangtalent tegenover protestzangers zonder protesttalent.

Uiteraard daagt in Brussel meer volk op dan in Antwerpen. Liesbeth Van Impe schreef in De Morgen over de tegenstelling tussen de halflege zaal bij de toespraken en de volle tent bij de optredens op 1 mei: 'Je kunt je immers de vraag stellen of het overwegend jonge publiek beseft dat het middels esthetisch verantwoord heupwiegen de strijd voor het socialisme aan het voeren is.' Lees 'België' in plaats van 'het socialisme' en de quote past als gegoten.

Spijtig dat ik op 17 mei in Antwerpen mijn politieke overtuiging ga uiten, anders was ik graag naar Brussel afgezakt om het gratis concertje mee te pikken. Soms moet amusement wijken voor engagement.

Want op niveau zingen, atletiek bedrijven of kantklossen, laat ik graag aan anderen over. Denken doe ik liever zelf.

Peter De Roover is politiek secretaris VVB.

@Pol: het Vlaamse volk en de

@Pol: het Vlaamse volk en de Vlaamse natievorming zijn absoluut geen hersenspinsel. De toonaangevende filosoof Jaap Kruithof zag dit zo:
http://www.meervoud.org/index.php?blz=artikel&nummer_id=32&artikel_id=3

@linda

@Linda. Kruithof noemt het Vlaamsche gevoel: 'een gegeven'. Fijn dat een filosoof voor één keer een 'gegeven' niet in vraag stelt. Voor Vlamingen maakt de Wijsheid graag een uitzondering: het Vlaamsche gevoel wordt doorgegeven door Moeder Natuur.